Μορφή αναζήτησης

Luk ma Peba 10:6

6Ɨ ra onggɨt ngɨmbla okatam rɨrɨrkɨp rɨga ɨbɨm demb de onggɨt metɨnd, ɨta waina oramiti ngɨmbla ton kɨma ɨbɨm. Ajɨ maka ra, ɨta tɨtenj wa pɨlwa.