Μορφή αναζήτησης

Matayo ma Peba 21:40

40Sɨ onggɨt paemb ra ket ɨtemb greip sopapu yonggyam ik, nangga e ket ton omnɨk onggɨt sopapu wɨko rɨga wa pɨlwa?”