Μορφή αναζήτησης

1 Corintios 14

Peg wammera waminchibig kønrrai traniiløba, Tius maig karuigwan eshkailøba

1Ñimbe undag købigwan tøga pønrrabig pønrrab, katø Tiusweimburabeløyu marøbelø kømig nø keta traniilan tøgagømigwan isub inday. Inchendø Tius tru maig karuigwan eshkabelø kømigwan, trunun tøgagønrrab indamig køn. 2Kaguende peg wam møriimíig waminchibiibe møguelan kømøtø, Tiusba waminchen, mugucha ni chi tainguen mørmøn, pøs Espíritu Santogurri chinchaguen wetøgørramgailø waminchen. 3Trune Tius tru maig karuigwan eshkabiibe misagwan wamindan, Tiusweimburab mas nørrørab ambamigweyasiiba, maig melamigwan treeg marøb melønrrai wamindamigweyasiiba, chigúindøgucha ka puraambub melønrrai purugumigweyasiiba. 4Møikkøben kan peg wam møriimíig waminchibiibe Tiusweimburabigu nøasiitøwei nuraben, trune Tius maig karuigwan eshkabiibe iglesian Tiusweimburabigu nørrøranrrai wamindan. 5Pøs nane ñim mayeeløba peg wammera waminchibelø kuimbemab isutan. Inchendø Tius maig karuigwan ñim trunun eshkabelø kuimbe køtan. Kaguende treegwan waminchibiibe mas nuikken køn. Inchendø peg wam wamindikkucha tabiitøwein køn, tru peg wam wamindigwan møikkøben ‘øyeeg tan’ cha eshkabene, iglesiabe Tiusweimburabigu nørrøranrrai. 6Pøs inchawei, nai nunelø, na ñimuisrømay arrua, peg wam wamindimbe ¿ñimune chigúi purugunrrab kø? Tius maig kenamarigwan eshkamøwei, chigúi mørøb nebua asiilan waminchimøwei, kabe Tius maig karuigwan eshkamøwei, kabe chi kusrenmøwei inchene.

7Kan chimera køben øsiguig kømeelanguen, luswan lata, arpan lata chiwan urramigwan chi wanrri mørtrain kønømubene ¿trube, tru lus urrigwan chi urri møramgawei, arpa kønigwan chiwan køni møramgawei kømønrraitarru? 8Inchawei katø kan trompetanma tru chi maramigwan chigúi mørtrai truigwan urrømubene ¿kwayanrrab webamrrab mu kuin tamartrab kø? 9Inchawei ñimgucha treetøwein køn. Ñim tru peg wamwan wamindigu chi tai møramdiig treeg waminchimubene, ¿ñim waminchib pønrraigwane mandiincha chi tai møriasamø? Ñimui wamindiibe isig ichibigu wamindi lataitø purainrrun. 10Pøs yu pirauma chi wammera køben purø nørrø køn. Inchendø chi wamdøgucha tru wamwan waminchibigweimbe chi taig møramdiig køn. 11Inchawei nama møikkøben peg wam wamindigwan ni chi tainguen mørtrab kaima pasrappe, nabe tru waminchibigweimbe nuim pirauig kømøtø, peesriig lataig kømønrrun. Inchen nøgurringucha naimbe peg pirausriig lataig kønrrun. 12Inchawei ñim tru Tiusweimburabeløyu maramig nø keta tranigwan tøgagønrrab inchib melabeløbe, truilan masken, masken tøgagønrrab inday, iglesian Tiusweimburabigu nørrøram purugumig.

13Inchawei møikkøben kan peg wam møriimíig waminchibiibe, trube, tru peg wam wamindigwan ‘øyan tan’ cha katøburø eshkabig kønrrab, Tiuswan trunun trannrra cha miamig køn. 14Kaguende na peg wamdøga Tiusba waminchib pasrøbene, nai espíritube Tiusba wamindingucha, nai turyu isubigube chigucha chi kørrømisrmønrrun. 15¿Trube, treeg købene, nabe mandø inchab køh? Nai espíritutøga na Tiusba waminchippe, nai turyu chigúi mørøb isuitøgagucha Tiusba wamindamønrrun. Katø nai espíritutøga cantappe, katø turyu chigúi mørøb isuitøgagucha Tiuswan cantamønrrun. 16Inchawei ñibe ñui espíritutøgatø ‘Tiuswan mayanguen tabig køn’ chib, ‘ungwa’ chib pasrøben, møikkøben Tiusweimburabigwan chi kusremíibe ñi trenchib pasraigwan chi tainguen mørmuig køppe ‘treegwein køn’ chib, maana trenchinrrab kø. 17Pøs ñibe Tiuswan mayangucha tabig ungwa taingucha, treeg mariibe kanune Tiusweimburabigu nuramig chi purugumøn.

18Nabe Tiuswan ‘mayanguen ungwa, ungwa’ char; kaguende nabe peg wammera mas yamguen waminchibig kur, ñim mayeelø lataitøguen kømø. 19Inchendø iglesiayube trattrøgatøtiitøgucha chi taig møramdiig treeg wamindinguen køtan, kaneløgucha chigúi mørøb kusrenrrai, peg triimay diez milburab chi taig møramgaig waminchib pasrabgunrriibe.

20Nai nunelø, ñim maig isumigube ureezheelø latailø kønrrab kømøtø, chigøben kaig maramigwan isua asamigube shushcheelø latailø kømig køn. Inchen maig isumigube yandø køleeløsun isubelø kømig køn. 21Pøs tru maig maramigwan martrai Moisés pøriguma trenchibig køn:

“Señorbe trendaig køn cha:

‘I misaameran møguelø peg triimay wamindiiløtøga na wamindamba,

peg pirausrø misaamera nøm wamindigu na wamindamba inchen,

ni treekken nane mørmønrrautan’ ” cha.

22Inchawei tru peg wammera møriimíig wamindiiløbe Tiuswan kørebelayasig kømøtø, Tiuswan køremø misaamerain køn, Tius truyu pasrain kui asamig kønrrai. Trune tru Tius maig karuigwan eshkaibe Tiuswan køremø misaamerain kømøtø, Tiuswan kørebelayasig køn. 23Inchawei ñim iglesia mayamba tulundzuna, mayamba peg triimay møriimíig waminchib køben, tru peg wammera waminchibig kønrrai Tius keta tranigweimburabigwan kusremeelø kui, kabe Tiuswan køremeelø kui møin kebambatø pønrrabeløbe, ¿ñimune ‘chab lukiain køn’ chimønrrab køh? 24Trune ñim mayeeløba Tius maig karuigwan trunun eshkabene, Tiuswan køremíig kui, kabe møikkøben Tiusweimburabigwan kusremíig kui kebya pasrabiibe, mayeelø wamindiitøga nøbe kaig marøbigwein købrairrenmab isunrrai marøb, mayeelø wamindiitøga nune kaig marøbig kuin kui asha kørrømarøb inchun. 25Inchen nui manrrau nuinetø chi isua tøgagúiløbe tørgandø kenamarig kønrrun. Inchen øyeekkurri nøbe pirau srala, Tiuswan køriibala tabig waminchib, trenchinrrun: “¡Isa kømøtø, Tiusbe ñimui utu pasrabwei indan!” cha.

Tiusweyasig marøb tulundzuninug maig maramigwan tabig marøb

26Trube, treeg købene, nai nunelø, ¿mandø chinrrab køh? Pøs ñim tulundzunappe, møitøgucha kane cantamig tøga kuin kui, kabe møibe kusrennamig tøga kuin kui, kabe møibe Tius nun kenamarigwan wamindamig tøga kuin kui, møibe peg wam møriimíig wamindamig tøga kuin kui, kabe møibe tru peg wam wamindigwan ‘i wamindiibe øyeeg chibig køn’ cha, eshkamig tøga kuin kui, ñimbe treeg purrabelø køn. Trube, truigwan marøppe, chiwandøgucha iglesiane Tiusweimburabigu mas nørrørab ambamig kønrrai maramig køn. 27Inchawei tru peg wamwan waminchippe, pailø kui, kabe pøneløgatig, treetø wamindamig køn. Treetøgucha kan kan waminchen, kane ‘i wamindiibe øyeeg chibig køn’ cha eshkamig køn. 28Inchen tru peg wamwan wamindigwan ‘i wamindiibe øyeeg tan’ cha eshkanrrabig mu kaabene, trube, iglesiayube truigwane esegappa, nuinetø waminchib katø Tiusbatø wamindamig køn.

29Inchen katø Tius maig karuigwan eshkabeløgucha pailø kui, pønelø kui treetø wamindamig køn. Inchen kaneløbe tru wamindigwan Tiuswein køh, kabe Tiuswein kømø chinderamab isub purramig køn. 30Inchen møigwan køben truyu wabigwan inchippa, chigøben waminchai Tius eshkangaruben wamincheenchene, trube, tru waminchib pasrabiibe mas waminchimumig køn. 31Kaguende ñimbe mayeeløba Tius tru maig karuigwan eshkappe, kan kan wamindamig køn, mayeeløba kusreb, katø mayeeløba tab melamigwan utab inchai. 32Inchagucha Tius maig karuigwan eshkabelai espíritumerabe nøm maig kønrrain køben, treegwan martrab pønrran. 33Kaguende Tiusbe chi maringuen asiimíig marøb Tius kømøtø, ambugurri, igurri chi isumgaig lata tab kui møramig, treeg Tius køn.

Tru Tiuswei misaamera maya iglesiamera maig marøbelø køben, 34treetøwei ishumburmerabe iglesiayube niløtø purramig køn. Kaguende truyube ishuumisagwane waminchimønrrai indiilø køn. Pøs tru maig maramigwan martrai Moisés pørigu chigucha trenchibig køn, nømbe maig chiben treeg melamig køn cha. 35Nøm chiwan køben nebua kusremig paløbene, nømui kelan nømui yau payamig køn. Kaguende kan ishug iglesiayu waminchab indamibe chi søl kømøn. 36¿Tiuswei wambe kabe ñimuinukkurri pølbasra arrig kø chindah? ¿Kabe ke ñimuinuutø puig kø chindah?

37Pøs møikkøben ‘Tius maig karuigwan eshkabig treeg kurmab’ isub, kabe ‘Tiusweimburabigwan maramig keta tranig tøgaig kurmab’ isub inchabe, trube, tru iig na ñimun pørigwane Señor nø karua pasrøbwei indig kui, treeg isua asamig køn. 38Inchen øyeeg kui ashatøgucha, nø ashmíig misrene, nungucha treetøwei isua ashmuinab pasrønrrun.

39Inchawei treeg købene, nai nunelø, Tius maig karuigwan eshkamigwan martrab inchib melay. Katø tru peg wammera møriimíig wamindamigwangucha merømøtay. 40Inchendø chiwandøgucha marøppe, tabig sølwan marammay maramig køn, ambumay, imay ke chi maringuen asamgaig martrab kømøtø.

Nacom Pejume Diwesi po diwesi pena jume diwesi xua Jesucristo yabara tinatsi

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index