Μορφή αναζήτησης

Marcos 6

Jesús Nazaret pueblosrø

(Mt 13.53-58; Lc 4.16-30)

1Jesúsbe truyugurri webya, katø nui pirausrømay iben, nui kusrenanøb pera uniiløbe nøba ambubelø køn. 2Incha isrin kwaløm pubene, Jesúsbe judíosmera tulundzuni yau kusrenanøb mendøben, møiløgøben mørøbeløbe truba kwaara asha, trenchibelø køn:

—¿I møøbe kerrigube churre øyeeg kusreh? cha. ¿Iig nui øyeeg truba truba kusreibe chiguerah? cha. ¡Kan i møg nui tasiimeratøga maramburab mariilø yeekkucha kuita! cha. 3¿Iibe tru tsiimeratøga chine marøbig kømuitarru? cha, tru Maríai nusrkai. Katø ¿Santiagoimba, Joséweimba, Judasweimba, Simónweimba nøbe nuneg kømuitarru? cha. ¿Yamba nui nuchaløgucha yu namui ututøwei warabelø kømuitarru?— cha.

Treekkurri nømbe nune chinetø cha mørøbelø køn. 4Inchen Jesúsbe trenchibig køn:

—Chutøgucha peesrømbe Tius maig karuigwan eshkabigwane tab indan cha. Trune nui piraueløba, nømmisaameraba, nui yaueløbabe chi tab inchimøn— cha.

5Incha truyube maramburab marig chi martrab kaima, mamdø kwanrreelan nui tasiitøga estsara, trutøh tamarøbig køn. 6Inchen Jesúsbe yeekkucha køremø misaamera kønrrabmab ke kwaara ashibig køn.

Jesús nui doce pera uniilan kusrenanrrai ørøb

(Mt 10.5-15; Lc 9.1-6)

Incha Jesúsbe tru puluwan yamera tsitsø pønrrabwan kusrenanøb uñibig køn. 7Incha nøbe nui doce kusrenanøb pera uniilan wama, pagatø, pagatø ørøb menda, trømbøig maringarub kwaimandziimeran mu chindamgaig marøb amrrai tranøbig køn. 8Incha treeg karubig køn:

—Mayuweimbe chigucha sruammønrrain cha. Kan pøtønain tsiitø srua amrrain cha. Pirri srua ammøwei, wasr ila ammøwei, pørønailøyu an pusra ammøwei inchain cha. 9Alpargatistø keeta amrrain cha. Pala itøgueikkucha yunømaramiba kømøtø, kandø kewa amrrain— cha.

10Incha Jesúsbe katø trenchibig køn:

—Ñim kan yau kebambuppe, tru puebloyugurri ambamnegatig kørrømisrtrigay cha. 11Inchen ñimun wamømøwei, ñimun mørøg kømui indinuube, trube, tru puebloyugurri webamrrappe, ñimui srøbyu usrøwan chishtø kørrøgønrrigay cha. Treeg marøppe, trube: “Ñim kaasig købene, møimbe ñim kusrenrrigay” chib eshkab.—

12Inchen nømbe webamba, misagwan:

—Ñim kaig mariilan isua mørøb, Tiusweimay lliray— chib eshkab kusrenanøbelø køn.

13Incha misagweinukkurri kwaimandziimeran truba yam webetab, truba yam kwanrreelan aceite srøla, tamarøb inchibelø køn.

Juan Bautista kwaig

(Mt 14.1-12; Lc 9.7-9)

14Rey Herodesbe Jesúswan wamindi mørøbig køn, kaguende Jesúswei munchiwane misaamerabe nun, nun waminchib køben. Inchen møiløbe trenchibelø køn:

—Juan Bautista kwailai utugurri katø kurriinrrun cha. Incharre tru maramburab øyeeg maramig tøgaig kuinrrun— cha.

15Inchen katøganeløbe trenchibelø køn:

—Tius maig karuigwan eshkabig Elías kuinrrun— cha. Inchen kaneløbe:

—Nøbe Tius maig karuigwan eshkabig kuinrrun, chibelø køn, tru møikkøben merrabsreelø lataitøwei.—

16Inchen Herodes trunun mørabe, trenchibig køn:

—Iibe Juan, na tru turwan paringaruig kuinrrun cha. Møimbe kwailai utugurri katø kurriinrrun— cha.

17Kaguende Herodesbe tru Juanwane kemøringarua, kailan keeri yau lusra wanningaruig købig køn, tru nui nuneg Felipei srai Herodíaskurrindø. Tru Herodíasbe Herodeswei nuneg Felipei srain købig køn. Inchen Herodesbe truigwane nui srai marin køben, 18Juanbe Herodeswane trenchibig køn:

—Ñi ñui nunewei srawan ñui srai mara tøgagømibe merig pasran— cha.

19Inchen tru ishug Herodíasbe Juanwan tsalø køptø kwetchab inchendø, kaimabig købig køn. 20Kaguende Herodesbe Juanwane sølgandø tabig, katø Tiusweindø tarømari møg kwaasha, køriimata, trugurri nune mu chinchimønrrai ashib tøgagøbig køn. Incha Herodesbe Juan wamindigwane mandøguen kømui inchendø, tammay ka mørøbig køn. 21Indiibe Herodíasbe Juanwan maig maramigwan yandø treeg maramdiig puin kui ashibig køn. Kaguende Herodesbe tru chiwangucha nøm asha karubelaimba, suldaumeran karubelø nørreelaimba, Galilea mas kusreb møguelaimba nui kal-lain kwalømwan isub kasrag waram kwaløm tabig maren, 22møimbe Herodíaswei nimbasrbe truyu kebya, pailaben, Herodeswanba, truyu mab purrabelanba tru pailaibe truba tabig asønaben, reybe tru srusrane trenchibig køn:

23—Ñun chi miag købendø, miarra cha. Na tranrrumøn cha. ¡Katø! ñune tranmø kømø, nabe trunun tranamønrrun chib. Ñi chi miaben, tranrrumøn cha. Na muburab ashib karub waigwan tøbøtakkatikken tranrrumøn— chibig køn.

24Inchen nimbasrbe webya, usran:

—¿Chi miamø?— cha payen, usri Herodíasbe trenchibig køn:

—Juan Bautistai turwan miau— cha.

25Inchen tru srusrøbe tru urastø tru rey waisrø petøzhiitø kebyabe, trenchib miabig køn:

—Møindøwei Juan Bautistai turwan kan platilloyu trannrra— cha.

26Inchen reybe truba truba isui inchendø, tru mayeelø lincha purrabelai malau ‘treeg tranrrumøn’ cha, trannrrab misrig køppe, tru miaigwan ka chimø, ka tranøbig køn. 27Incha tru urastø reybe kan suldauwan Juanwei turwan para, srua arringaruben, 28truibe tru kailan keeri yaumay ya, Juanwei turwan para, kan platilloyu srua arruabe, srusran tranen, nøbe usran tranøbig køn. 29Inchen Juanwei mendig amøñibelø iigwan wammørabe, amrrua, nui asrwan kusrua, srua amba sørabelø køn.

Jesús trattrø mil møguelan manrrai tranøb

(Mt 14.13-21; Lc 9.10-17; Jn 6.1-14)

30Inchen Jesús nøashib karua øriilø katø amrrua, nøba tulundzuna, nøm chi marigwanba, kusrenanigwanba kerriguh eshkaben, 31Jesúsbe trenchibig køn:

—Nøørøsrø mu misakkasrø kuchi isrønrrab ñimbe amrruy— cha.

Kaguende menrra misag køptø amben, amrruben inchen, nømune mab purramikken nebumíig køn. 32Incha Jesúsba, nui nøashib karua øriiløba nømdø kan barcoyu mu misakkasrømay ambubelø køn. 33Inchen møiløgøben nøm amben asha, Jesúswan mu kui nebua asha, chu puebloyuelø køben trusrømay lula, nømmerrig pubelø køn. 34Incha Jesús barcoyugurri pinaya, truba nu misag pasrai ashabe, lastima isui inchibig køn, kaguende nømbe ubishamera mu ashchabig chigar latailø køben. Incha chine truba kusrenanøb mendabig køn. 35Inchen yandø menrra maaben køben, nui kusrenanøb pera uniiløbe Jesúswan kemallabe, trenchibelø køn:

—Yube mu misakkanug køn cha. Inchagucha yandø kwa maaben køn cha. 36Misagwan amrrai, ‘ungwa’ chi cha, chugøben nøørøsrøn køben, puluwandø yamera pønrrabsrøn køben amba, nømuyasig chigøben pena manrrain— cha.

37Inchen Jesús løtappe trenchibig køn:

—Manrrai ñim mannay— cha.

Inchene nømbe trenchibelø køn:

—¿Manrrai mannamig kan møg doscientos días ørøba marøb megawa an pagaraig utiitøga pirrim penønrrab ambam nebunrrautah?— cha.

38Inchen Jesúsbe trenchibig køn:

—¿Ñimbe mam pirrin tøgagøgue? cha. Ashchab ambay— cha.

Inchen nømbe ashabe, trenchibelø køn:

—Trattrøgatø pirrimbah, pagatø peskaubatø tøgaguer— cha.

39Inchen Jesúsbe misaameran kan søtø, kan søtø pillim pubilayu purramisringarubig køn. 40Inchen kan søtømørig cienbatø, cienbatø purramisren; kan søtømerabe cincuentabatø, cincuentabatø purramisrøbelø køn. 41Inchen Jesúsbe tru trattrøgatø pirriwanba, pagatø peskaumeranba nui tasku muta, srømbalaneb neesha, Tiuswan ‘mayanguen pay’ chabe, pirrimeran pirisha, nui kusrenanøb pera uniilan misagwan pirishinrrai trana, katø tru pagatø peskaumerangucha mayeelan pirishinrrai tranøbig køn. 42Inchen mayeeløba øska ma kørrømisren, 43tru pirrim pitis, peskau pitis pirisaig undailan tasinmerayu tulishiben, tasinmera doce netsabig køn. 44Inchen tru pirriwan mabeløbe møgueløtø trattrø mil købig køn.

Jesús pi palawan arrub

(Mt 14.22-27; Jn 6.16-21)

45Incha tru urastø Jesúsbe nui kusrenanøb pera uniilan pisu ambøgatø Betsaidasrømay merrab amrrai barcoyu nebambingarubig køn, nø tru nu søtø misagwan ‘ungwa’ chib pasrappatø. 46Incha yandø misagwan chab ‘ungwa’ chabe, tunsrø Tius Møskaimba waminchab ibig køn. 47Incha yem køben, barcobe chabguen pisu tøbøtaasrønguen iben, Jesúsbe nøtø pirau kørrømisrøbig køn. 48Inchen kaguen isiibe nømui malaugøba megambub ichen, nømbe barcoyu amrrab kaima, muraaraig remab melai ashib pasrabig køn Jesúsbe. Incha løtsøzhig yemdø nøbe pi palawan katsikka nømuimay kemallib ya, purab inrrab lataig inchen, 49pi palawan arri ashippe, nømbe møsig kønmab isua, trashibelø køn. 50Kaguende mayeeløba ashagurri purø trømbøig kørig kui inchen, Jesúsbe møi møi nømune waminchib trenchibig køn:

—¡Kørmø, mur isua purray! cha. Na kur cha. Kørig kui inchimøtay— cha.

51Incha nø barcoyu nebibene, isiibe wasrøngandø pasramisrøptinchen, kan øyeebe chi maig kermab nømbe truba kwaarøbelø køn. 52Kaguende tru pirriwan øyeeg marigwanma katøgucha nømbe tab chigúi mørmøwa kørrømisrin købig køn, larrø mur manrrømera tøgar srø kua.

Jesús Genesaretsrø kwanreelan tamarøb

(Mt 14.34-36)

53Incha yandø tru pisuyu chab larraamba, Genesaret pirausrø pua, truyu barcon pi menda licha pasrøbelø køn. 54Incha barcoyugurri nøm webamben latatø, misaamerabe Jesús kui nebua asha, 55nømbe tru pirau truørø lula, Jesús chu wan taig mørøppe, trusrømay kwanrreelan tsigalyu muta, amrrub mendabelø køn. 56Inchen Jesúsbe yamera tsitsø pønrrabsrø, pueblomerasrø, wambig nøørøsrø chugøben kebibene, penab, yanøb indiisrø kwanrreelan wara:

—Ñi pala itøguewa kuig urøzhigwandøguen namun katørabashcha— chib, Jesúswan rugabelø køn.

Incha mayeeløba katørabeløbe yandø tamariilø kørrømisrøbelø køn.

Nacom Pejume Diwesi po diwesi pena jume diwesi xua Jesucristo yabara tinatsi

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index