Μορφή αναζήτησης

Mateo 3

Juan Bautista mu misag warab waraimønug eshkab kusrenanøb

(Mc 1.1-8; Lc 3.1-9, 15-17; Jn 1.19-28)

1Tru kwalømmerawan Juan Bautista Judea pirau mu misag warab waraimønug 2trenchib eshkab kusrenanøb arrubig køn:

—Kaig mariilan isua møra, Tiusweimay lliray chib. Kaguende srømbalasrø Tius nø ashib karub waibe lutau pasran— cha.

3Tru Tius maig karuigwan eshkabig Isaías øyah pørig Juanbe truig kuig køn:

Kan wam mu misag warab waraimønug trenchib trasan, taig: “Señorwei maywan tamarøb,

nuyasig maymerane ølmarøb inday,” chib.

4Juan kewagúibe camello isiitøga marig købig køn. Inchen nui pørønaibe kaluswan marig køben, nui mamibe nørrø chapullba kaambu mielba købig køn. 5Jerusalén misaameraba, mayeelø Judea pirau misaameraba, Jordán pi puluwaneløba nun mørtrab werrubelø køn. 6Incha nømui kaig mariilan ‘kaig marig køn’ chib eshkaben, Juanbe truilan Jordán piyu piu umbu ulsrøbig køn.

7Inchen Juanbe fariseosmera køben, saduceosmera køben, truba nørrø nø piu umbu ulsrailø kønrrab amrrui ashabe, trenchibig køn:

—¡Ñimbe ul lataig inchib misaamera! ¿Ñimune mu eshkata cha, Tiuswei purø kørig kømdiig ñimuim pala attrabig pub pasrabigugurri wegørrønrraimbe? 8Ñimui kaig mariilan isua møra, Tiusweimay llirawar kuy, chibig køn, tørgandø asamdiig kønrrain cha. 9Incha ñimbe ñimasiitø øyeeg chib mendømøtay cha: “Nambe Abrahamwei misaamera ker” chib. Kaguende nabe trendamønrrun cha: Tiusbe i sruumeranguen Abrahamwei misaamera kønrrai marøg købene, martrun cha. 10Katø walømbe tusrmeran srølba para øramig chabguen srølyu pasringuen pasran cha. Chi tusrwandøgucha tab mamig niimíigwane para, nagu kegutsan cha. 11Nabe ñimune ciertonwei pi pinøbulrrai piu umbu ulsrar cha, kaig mariilan isua møra, Tiusweimay llirain kønmab asamdiig kønrrai. Trune nai wendau arrubiibe si, Espíritu Santotøgaba, naatøgaba pinøbulrrun cha. Truibe si, na lataguen kømø, maramburab marøbig køben, nabe truburab kømíig kua, nui alpargatiswanguen srua inrrabgaig kur cha. 12Nøbe tirigun isig øra tarømartrab tru kala kutsamig tsig utigwan sruaguen pasran cha. Incha truyu tru tirigu chishmari yabaløwan kerrigu chab chishmarabe, tirigune tirigu esegainug esegappe, shauwane mana kwamø nagu pattrun— chibig køn Juanbe.

Jesúswan piu umbu ulsrøb

(Mc 1.9-11; Lc 3.21-22)

13Jesúsbe Galileasrøngurri Jordán piyumay arrubig køn, tru Juan uninuumay nun piu umbu ulsrønrrai. 14Srøtøbe Juanbe nune piu umbu ulsrøg kømui incha, trenchibig køn:

—Nane ñiguen treeg marig kømdiig købendø, ¿ñiguen nan attirru?— cha.

15Inchen Jesúsbe trenchiptinchibig køn:

—Møimbatøbe øyamay ka mar cha. Tius tru sølgandø tabig maramigwane nambe kutøgue øyamay maramig køn— cha.

Inchen Juanbe ka treeg marøbig køn. 16Incha Juanbe Jesúswan piu umbu ulsrøben, piyugurri webibig køn. Inchen møimbe srømbalabe kurøptinchen, Jesúsbe Tiuswei Espíritu nuim pala kan paloma lataig kørraarri ashibig køn. 17Inchen srømbalasrøngurri kan wam trenchib waminchibig køn:

—Iibe nai Nusrkai undaaraig køn cha. Nabe nuimburab truba tab kui war— cha.

Nacom Pejume Diwesi po diwesi pena jume diwesi xua Jesucristo yabara tinatsi

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index