Μορφή αναζήτησης

Marc 4

Jésu ɔr sertà le dubu ko nyan

(An-in Matt 13.1-9; Luc 8.4-8 tɔ)

1Jésu tel unn gir ndó dooge nyan tà ba’t. Kosdoo-bulege ngain njin nan rann’t njàng-njàng. E al ndi kêm ngonn bato’t. Kosdoo-bulege malang ndii nang rip-rip ngang ba’t. 2E unn sertàge ndó’n de nyan ngain. Loo ke è ndi à ndó de nyange ɓaa, è ede de ede nè:

3– Uri mbi si maje ooi tà nè. Njèkunde ko tee aw le kunde ko. 4Loo ke è ndà à unde ko ɓaa, njar ko ke nange tée toso nang ka-rebe’t ade helge reei kotoi on-in kɔke. 5E ke nange tée toso mba her’t ke nang è ngain tutu lé; ke loon’t nè kuwe ubei kalang tede nang nder dè’t ngain lé. 6Loo ke kàde ose ramam ɓaa, ndolèi sabak tede ngire de aw nang ngain lé ade tuti parr. 7E ke nange téei tosoi dann konnge’t ade konnge in-in pujuri dè de ade uri kuju karè. 8E ke nange ke rang téei tosoi dè nang ke maje’t ɓaa, ubei a, tɔgi a, ɔri dè de a tɔ. Ke nange unde kum’n kɔr-mute, ke nange unde kum’n kɔr-mute-mute, ke nange unde kum’n aru a tɔ.

9Loo ke Jésu tam tà nè nga ile nang ɓá ɓaa, è tel ede kosdooge nè ede nè:

– Nanan ke ka mbi’n tò tutu ɓaa, gar-gar maje kade ur mbi’n maje oo’n tà nè maje.

Jésu ɔrgir nyan ke ade ndó’n dooge nyan se gostà

(An-in Matt 13.10-17; Luc 8.9-10 tɔ)

10Loo ke Jésu ɔr ra’n ra kosdoo-bulege’t aw ndi mbeng se kar’n ɓaa, njékuwe-girnge se njékawkulege ke dɔg-gidé-joo a tɔ, deji nin gir sertà nè nga. 11Jésu ede de ede nè:

– Sei ɓaa, Nube ade sei nonkar ade i geri nyan ke kété tò loo ɓɔyɔn’t ɔje dè Konɓee le’n. Nè dooge ke nata ɓaa, d’a d’ede de nyange malang se sertàge. 12Nyan nè nga tee titeke bè,

Le kade d’an se kum de, nè d’an njai lé;

le kade d’oo se mbi de, nè d’oo ke koo m dé ger gir’n njai lé.

Ke nè á dé ger gir njai ɓaa, d’ayé tur hal de le kɔse wan tel

ke ra Nube’t ɓaa, Nube ayé kade kêm’n tin mbit dè de’t.»

Jésu ɔrgir gostà ke ɔje dè njèkunde ko

(An-in Matt 13.18-23; Luc 8.11-15 tɔ)

13Go’t gugu, Jésu deje njékuwe-girnge ede nè:

– Ke nè á i geri gir gostà ke nè nga lé ɓaa, ké a i geri gir ke rang-ge ke ɔje dè Konɓee le Nube nga titeke bain wa? 14Njèkunde ko tò asenan se doo ke dubu Tà ke Maje kêm dooge’t bè. 15Njar ko ke téei tosoi nang ka-rebe’t nga, ei dooge ke ooi Tà ke maje ɓaa ke loon’t nè kuwe Sú ree ɔr Tà ke Maje ke dé dubu dè ɓengre de’t nga wont kɔke. 16Njar ko ke téei tosoi mba her’t nga, tooi asinan se njé ke ooi Tà ke Maje ɓaa ke loon’t nè kuwe taai se ranel. 17Nè Tà ke Maje nè nga ule ngire’n nang dè ɓengre de’t lé, tede ei njé kêm mɔrége. Loo ke nyan ke tur éké nyankumndoo undei loo teei pitring ɔje dè Tà ke Maje ɓaa, ke loon’t nè kuwe ei surei Tà ke Maje nè nga inyei. 18Njar ko ke nange ke téei tosoi dann konnge’t nga, ei njé ke ooi Tà ke Maje le Krist nga. 19Nè kêm de tò kekek ke dè nyange ke dè nang nè se ndɔ de-ndɔ de. Taɓai ngur nyankinge a, se ngur nyange ke rang gai-gai leŝi de awi ndii dè ɓengre de’t. Nyange nè nga malang in-in pujuri dè Tà ke Maje ke dé dubu dè ɓengre de’t nga ade dè’n ur kuju karè. 20Njar ko ke rang ke nange ke téei tosoi dè nang ke maje’t nga, ei njé ke ooi Tà ke Maje ɓaa, taai se kêmnda káng. Taɓai, an-in dè Tà ke Maje nè nga ade loo ke nange kann’n tò tutu ase kɔr-mute-mute a, aru a tɔ.

Gostà ke ɔje dè lampe

(An-in Luc 8.16-18 tɔ)

21Taɓai Jésu tel ede njékuwe-girnge ede nè:

– Ké lampe nga d’unde por tutu le sebe debe dè’t éké le kule gir tire’t wa? Ké d’a ree’n le kunde dè ɗire’t dɔ lé wa? 22Ke nè á nyan karé tò loo ɓɔyɔn’t ɗarinè ɓaa, d’a tee se gir’n ndɔ ke rang ɓai. Ke nè á nyan karé tò loo ngeinn’t ɗarinè ɓaa, d’a kuje gir’n ndát-ndát ndɔ ke rang ɓai. 23Nanan ke ka mbi’n tò tutu ɓaa, gar-gar maje kade ur mbi’n maje oo’n tà nè nga.

24Jésu tel ede de kuwe ɓai ede nè:

– Undei kumkunju dè ra si’t ɔje dè tà ke ooi nè nga. Nyan ke sei ɔjii nyan adi dooge nga kuwe tɔ á Nube à ɔje’n nyan kade sei. Nyan ke sei ɔjii nyan adi dooge nga, Nube à ile made dè’t kade sei. 25Nanan ke aw se nyan ndêin jinn’t ɓaa, Nube à ile made dè’t kade’n. Ke nè á doo aw se nyan ndêin bè jinn’t ɓaa, è ke ndêin bè ke jinn’t nè kuwe Nube à uwe taa jinn’t.

Gostà ke ɔje dè ko ke tɔg se dè ra’n

26Jésu tel ede de kuwe ɓai ede nè:

– An-in! gos ke Nube on’n ɓee dè dooge’t. Gos konɓee le’n nga tò asenan karé se doo ke unn ko nyan aw dubu kêm ndɔr’t ɓaa, è tel aw ndi loo le’n. 27Loo ke doo nè tò ɓi éké ɔge kum’n ɓi ndɔ a, kada a géa, ko nyan ke è dubu nga in se dè ra’n tɔge ke kété-kété anje kade doo nè ger gir. 28Nang kuwe ade ko nyan nè ube a, in ra tɔge sár ade oje ɓita unde kum’n ɓai. 29Loo ke ko ide ɓá ɓaa, è ule njékuje koge se kuye ade awi ujei ko tede è nan sa ko ta.

Jésu unn gostà ke ɔje dè kann Mutarde ede’n de tà

(An-in Matt 13.31-34; Luc 13.18-19 tɔ)

30Jésu tel deje de kuwe ɓai ede nè:

– Ké ri á j’à kuwe kɔje’n Konɓee le Nube wa? Ké gostà ri á j’à kunn kɔje’n dè Konɓee le Nube nga wa? 31Konɓee le Nube nga tò tite kum mbi tar karé ke ri’n nè Mutarde. E mbi tar ke kum’n kide nyeem-nyeem dum kum mbi targe ke rang malang ke dé ndɔr dè nang nè se ɓal-ɓal. 32Nè loo ke dé dubu’n ɓá ɓaa, ube tɔge yir-yir dum mbi targe ke rang malang. Balkumnge tɔ pel-pel ade helge ke walé asikum rai ndisge le de dè’t.

33Jésu unn gostàge ke titeke bè ngain ile’n mber Tà ke Maje le Nube ade dooge malang ade ase dè tɔg de’t. 34Jésu unn gostà ede’n doobulege tà. Nè loo ke è ndi se kar’n se njékuwe-girnge ɓaa, è ɔrgir gostàge nè malang ade de.

Jésu ade nel bò ebe ra’n kule mbin-mbin

(An-in Matt 8.23-27; Luc 8.22-25 tɔ)

35Kêm ndɔn’t nè kuwe, loo ke loo sɔl ɓá ɓaa, Jésu ede njékuwe-girnge ede nè:

– Ade j’awi gide ba’t nú.

36Loo ke njékuwegir-Jésuge inyei doobulege ade awi ɓaa, ei unni Jésu kêm ngonn bato ke ndi kêmé kété awi se’n. Ngann batoge ke rang géa awi se de tɔ. 37Nganelmal ke bò unde loo tee pitring. Kɔr mann tal bungus-bungus aw kêm bato’t ade nain ngɔr kade rusu kêm’n neĵ. 38Nè Jésu tò nang gete dè’n se kali too’n ɓi ɓong bato’t. Njékuwe-girnge reei ndeli nin edi nin ede nè:

– Ngar, j’à j’wei. Ké tà yo jé on-in lé á i too’n bè-bè wa?

39Loo ke è in gir ɓi’t rat ɓaa, è ndáng nganelmal taɓai ede mann ede nè:

– Ebe’t ade loo tò nding.

Nel ebe ra’n kule ade dè mann tel toso ɗêng-ɗêng. 40Go’t gugu, Jésu deje njékuwe-girnge ede nè:

– Ké tede ri á i ɓeli bè wa? Ké bain á kundekêm dè Nube’t le si goto bè wa?

41Ɓel unde de ndàt gang de ade dé deje nan d’ede nè:

– Ké doo nè nga è doo ké bain á nel se ba kuwe géa ooi tà tànn’t bè wa?

Gulei New Testament

©Alliance Biblique du Tchad, 2004

More Info | Version Index