Μορφή αναζήτησης

1 Jon 4:4

4A ma tsomi, alimiu e pien uamiu tere Sunahan ba limiu te tagala bala ramiu u propet u gamogamo teka. Taraha, u Namnamei te kana i tamilimiu e pan balana tara liliahanei te kana tara barebanana i puta te ma katun uari tere Sunahan.