Μορφή αναζήτησης

Aposol 8:27

27Be Pilip e takeina me lana. Tara maroro teka e laia a toa toun Itiopia te ma antunan hitöli. Nonei a toa tson pepeito a kapan te pilein a toukui tara tetahol panina i Itiopia a solonen e Kandesi. Nonei e taratara kapin a mamana ka a niga tere Kandesi. A tson teka e la silema e go mi lotuia i Jerusalem.