Μορφή αναζήτησης

Jon 5

A katun e niga poutsia i rehina a kats

1Na i murimuri u Jiu i kato a kannou pan i Jerusalem turu lotu i taren, ne Iesu e la has u i Jerusalem. 2Te kaia a toa kats i Jerusalem ti ngöei Betesda turu Ha-Hibru. A kats teka e kaia i rehina tamana tara ololon hatu pan ti ngöei a Tamana turu Sipsip. Na tolima luman oho i hahisei a kats teka. 3Nu katun u para ti ka mei a nimate i opuia turu luman oho teka — a matakiau, na mou korus na matekata. [Nori i hahalosi te ga hula la u u ramun. 4Taraha, tara tana poata a toa angelo tara Tsunono e roron kouluma ba te heroko habililena a kats. Ba katun te tasu mamia tara kats i murina te hula la ien e niga pouts.] 5Na toa katun te kaia teka e solon ka mei a nimate e antunaia turu 38 u hiningal. 6Be Iesu e tarena nonei a katun te opu. Nonei e atei sili a katun teka e solon ka mei a nimate, ba nonei e poiena i tanen, “Alö e ngilin niga poutsum?” 7Ba katun e poiena i tanen, “Aa. Kaba e moa ta katun te ga lu menai lia tara kats poata te hula la nen. Te torohanan tasu gia lia, a tana katun e roron tasu mam nano lia.” 8Be Iesu e poiena i tanen, “Alö go takei ba te soatem a poapoa i tamulö ba te lam.” 9Na i teka puku a katun teka e niga pouts. Ba nonei e soatena a poapoa i tanen me lana. A ka teka e butuia turu Lan u Goagono turu Jiu. 10Ba pal kapan turu Jiu i poieto tara katun te niga pouts, “I romana u Lan u Goagono. Alö e pekoem a lo turu lotu te soata mena milö a poapoa i tamulö turu lan teka.” 11Ba nonei e ranga palis uana i taren, “Kaba a katun te kato hanige namo lia e poe nama i tar, ‘Alö go soata a poapoa i tamulö ba te lam.’” 12Ba nori e rangatse ren, “Esi te mar ranga uanama teka?” 13Kaba a katun te niga pouts e ma ateii. Nonei e ma atei sil noei e Iesu, taraha a katun a para i gono, be Iesu e toan lato. 14I murina a tsitabubun poata be Iesu e na sabiena nonei a katun i iahana Luman Lotu Pan ba te poiena i tanen, “A nimate a omi i tamulö e kapa tala. Alö go ma kato homi leli. Te kato homi lel moa lö romana, ba ka te omi koruna e butu toum noa romana i tamulo.” 15Ba katun teka e na hatei rena a pal kapan turu Jiu nonei e Iesu te kato haniga poutse men. 16E kato u teka ba pal kapan e tanian ranga homi siler e Iesu me katsin kato homi hase ren, taraha nonei e kato a mirakul teka turu Lan u Goagono. 17Be Iesu e poieto turu katun teka, “Te kato haniga poutse gia lia a katun ba ka teka te haruto nena e Tamar e kuina. Na lia e kui noa hase gou a toukui teka.” 18Ba pal kapan e ngil koru taler te gi kato hamate menien e Iesu, taraha nonei e peko a lo i taren turu Lan u Goagono me ngö hase nei e Sunahan e Tamanen, na tara markato teka nonei e hahinatei menei a peisanen e Sunahan.

A nitsunono tere Iesu

19Be Iesu e poieto tara pal kapan turu Jiu, “Alia e hatei hamana rago limiu, alia a Pien tere Tamar ba te ma antunan kato pepeisegi ta ka. Alia e kato lasegu a ka te tare gulia te katoena e Tamar. Nonei e katona ba lia te kato hasigu. 20Taraha, e Tamar e ngil korue nolia, alia a Pien i tanen, na nonei e harute nei lia a mamana ka hoboto te katoe nen. Na nonei e harute noi romana lia a man mirakul te pan bala nena a mirakul teka, ba limiu te asingoto koru mou. 21E Tamar e hatakei rena u katun tara tou mate i taren me hala rane ien a nitoatoa. Na lia a Pien i tanen e kato has uagou i iesana ba te hala has negou a nitoatoa turu katun turu ngil i tar. 22E Tamar e ma tsimoue nei ta katun. Nonei e halei moi lia a nitsunono hoboto i tanen te go mi tsimou u lia turu katun. 23Nonei e mar kato uana teka ba barebana te tatei hapane rio lia te mar hapan has mena rien e Tamar. A katun te ma hapane nei lia e ma hapan hase nei e Tamar te haleie molia.” 24Be Iesu e poiena, “Alia e hatei hamana rago limiu, a katun te hengoena u ranga i tar na te hamanena e Sunahan te haleie molia, nonei a katun te ka hamanasa mena a nitoatoa te ka nitoana. Nonei e ma la noi turu kot tere Sunahan. E manana, nonei e ka halhal ba mamin a nitoatoa tere Sunahan ne herei a katun a mate. Kaba nonei e la ba nema a tou mate teka ne aroho hakapa u tara nitoatoa tere Sunahan. 25Alia e hatei hamana rago limiu, i romana na i murimuri has, u katun te ma ka meri a nitoatoa teka e hengoe riou u ranga tara Pien tere Sunahan, ba katun te hengo hanigana e lue nou a nitoatoa teka. 26E Tamar nonei a mouna a nitoatoa, na nonei e hanigein alia a Pien i tanen te go mouna has u tara nitoatoa. 27Ne Tamar e halei moi lia a nitsunono i tanen te go tsimou u lia, taraha alia nonei tu butun katunuma. 28-29Alimiu go ma asingoto nami a ka teka, taraha a poata te la nama bu mate hoboto te ka ria turu ngahongaho e hengoe riou u ranga i tar, ba nori te takei pouts riou. U katun ti kato haniga e hatakei pouts sil raroi a nitoatoa te ka nitoana, nu katun ti kato homi e hatakei pouts sil raroi te gi lu menien a nihahuna.”

A man ka te hatei ner e Iesu

30Be Iesu e ranga noana tara pal kapan turu Jiu me poiena, “Alia e ma katoegi ta ka turu ngil peisa i tar. E moa. Alia e mar tsimou meragi u katun te hatei mena nei lia e Sunahan. Na lia e tsimou hamatskö hasigu, taraha alia e ma katoegi u ngil peisa i tar. E moa. Alia e kato lasegu u ngil tere Sunahan te haleie molia. 31“Te hatei pepeisa nagoa lia a peisar, u katun e na poier u ranga i tar e ma mana nei. 32Kaba e Tamar e hatei has nano lia tara poata teka, na lia e atei negu u ranga i tanen teka e manana. 33Alimiu u hala riam a pal katun te gi rangata meni e Jon, na nonei e hatei hamana nio lia. 34Alia e ma ngil koruegi a katun tun e go kato hamana meni u ranga i tar. Kaba alia e hatei sil ragi limiu u ranga tere Jon te go hamana mena mien limiu na te go lu pouts meni e Sunahan alimiu. 35E Jon e hatei hamana rilimiu u ranga, na nonei e herei u lam te kulupu halesalena a maroro. Na limiu u gamon sasala tun meiam u ranga i tanen. 36Kaba a ka te pan bala nena e Jon e hatei has nano lia. E Tamar e hanigein te go kui meni lia a man mirakul. Na man mirakul has te katoe gulia e haruto nena e Tamar te haleie molia. 37Ne Tamar has te haleie molia, nonei e hatei nena te mana uana u ranga i tar. Alimiu u namala hengoemi a rungnen na limiu u namala tara hasemi a matanen. 38Nu ranga tere Sunahan e ma ka neia i torimilimiu, taraha alimiu e ma hamane milia, alia tu lama i tanen. 39Alimiu e roron ruto nitoa namiu u Buk u Goagono, taraha alimiu e poiemiu nonei te hala ranoi romana limiu a nitoatoa te ka nitoana. Na alia nonei a katun te hatei nena u Buk u Goagono. 40Kaba alimiu e rama noa namiu te go la uamuma i tar ba te mi luemiu a nitoatoa te ka nitoana. 41“Alia e ma tokugi te ma hapan menari a barebana alia. 42Na lia e atei silegu u hakats i tamilimiu, na lia e atei sil hasegu a torimilimiu e ma ngile nei e Sunahan. 43Alia u la mema a nitsunono tere Tamar, na limiu e ma lu mena milia i tamilimiu. Kaba te la menama romana a toa katun a nitsunono peisa i tanen, alimiu e lu mena moien i tamilimiu, noahasina te moa nen ta nitsunono tere Sunahan. 44Te mar hakats uami limiu teka, alimiu e moa koru te go antunan hamana uam i tar. Taraha, alimiu e ngilemiu a tai e ga hapan rio limiu, kaba alimiu e ma ngilemi e Sunahan a toa puku te ga kato hapan rio limiu. 45Alimiu e namos hakats uamiu alia e kot ragoa limiu i matana e Tamar. E moa. E Moses nonei a katun te kot rano limiu, nonei e Moses te poie mia limiu alimiu e hamanemiu u ranga te koloto nen. 46Sanena te hamane milimiu e Moses, alimiu sane tatei hamana hase molia. Taraha, nonei e koloto nia lia turu Buk u Goagono. 47Kaba alimiu e ma hamanemi u ranga i tanen. E kato uana teka ba e moa koru te go antunan hamana mena milimiu u ranga i tar.”