Μορφή αναζήτησης

Revelesin 1:16

16Nonei e pilein a tohit a pitopito i limanen tara pal matou. Na toa kilatan hiatatung te nou hihapala e kaia i rungnen, na hapala e butuia i ielesala. Na polenen e piri herei a pitala tara soasa.