Μορφή αναζήτησης

Hechos 4:4

4Pedro chichaman etserkai, antuinaka nukap shuar nekaspapita tiaruiti. Tumaina asar Jesúsai surumankau ainaka, aya aishmagkuk nekapmaram cinco mil shuar jasaruiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index