Μορφή αναζήτησης

Lucas 11

Yuus aujtan Jesús jintinkartuamu

(Mt 6.9-15; 7.7-11)

1Chikich tsawantai Jesús Yuusan aujeak pujuttamaun, nina unuinatairi aina wainkaruiti. Tura nuna ashimkamtai, chikichik nina unuinatairi chicharuk:

“Apuru, Juan nina unuinatairin jintintu jakua turusmek, Yuuscha uruk aujmainaita nu incha jintinkartuata”, tusa tinaiti.

2Tama Jesús chichaak:

“Atum Yuus aujkurmeka titarma:

Apaachi, ameka nayaimpinam pujuwaitme.

Pegkeraitam imau asaakmin, chikich ainasha ima aminak ashi emematramiarti. Ashi shuartin amek inakratta.

3Ame ii yuatnusha kashi kashinig sukartita.

4Ina tunaurisha, ii chikich aina pegkerchau takartamainasha tsagkurtaiya turusmek tsagkurkarturta.

Iwanch tunaun takasti tusa ina nekapramkaisha inaikartusaipa, tura amek yaigkratkata ii nepetkami”.

5Tu aujsatarma tusa jintinta inaiyak:

“Atum ainarum juiyatirmin chikichik amikrum arutramainaiti. Tuma asa nu amikrum jeashtanmaya káshi ajampek jasa ai, tsukamak tamtai, nu shuar ajammain atsurtamkai, chikich amikrumi jeen káshi jearim chicharkurum: Amikru, tres pan surusta. 6Wina amikur yajaya taruti, nu ajammain atsurtau asamtai tajame tusa tama, 7ni chichartamuk: Waitkarsaipa, wika waitinka epenin tepajai. Tuma asan nantakin sumaitsujme ¿tumainkait? 8Nunaka tutsuk sea pujurmaka amikri asamtai nantaki sumainaiti. 9Nui tajarme, Yuuscha aujsatarma, turamka suramsattarme. Eaktarma, eakrumka wainkattarme. Untsuktarma, untsuamka waitin uratramtatrume. 10Shuar seamuka suam awaiti, tura eaka ni eamurinka wainnaiti. Tura waitinam wajas untsumusha waiti uratam awaiti.

11Atumka uchiram namakan seatmaig namak sutsuk, nápi jukirum sumainchau ainarme. 12Nu turachkurmesha uchiram nujintan seatmaig titig jukirum sumainchau ainarme. 13Atumka tunau ainayatrumsha, uchirmeka pegker suu ainarme. Atum tumarmincha Yuus nekas Pegkera imau asa, Wakan Pegker surusta tusa aujmaka surammainaitrume”, tusa Jesús tinaiti.

Jesúska Satanása senchirijai iwanchnaka jiiyawai timau

(Mt 12.22-30; Mr 3.20-27)

14Tura shuar iwanch egkemtuam chichachu jas pujuttamaun, Jesús iwanchi jiirki chichamtikauwaiti. Turamun wainkar shuar tuak irunuka enentai jearcharuiti. 15Tumainaig shuar nui irunu chichainak: “Juka iwanchi apuri Beelzebú naartina nuna senchirijai iwanchnaka jiiyawai”, tusa tuina.

16Nuna tusar tuinaig, chikich aina Jesúsan nekas Yuus akupkamuashit tusar nekapsartasa chicharainak, wainchatai iwainakta tuina. 17Nigka shuar enentaimainamun nekau asa chichaak:

“Shuar aina nuu nugkanmag matsatiat, nitak maani matsatkugka megkamain ainawai. Tura shuar nuu jeanmag iruunar matsatiat maani matsatkusha nitak megkamain ainawai.

18Tumasag iwancha nina senchirin wina surak shuaran iwanch egkemtua ainan jiirati turutkugka, nigki ninu ainajaigka tupannaimainaiti. Atum wina chichartakrum, Beelzebú senchirijai shuaran iwanch egkemtuan jiiyawai turutu asaakrumin, junaka tajarme. 19Wina iwanch nina senchirin suraisha, atumin nemartamin ainancha iwanchin jiirti tusasha, ¿ya senchirincha suawa? Tusan takai atum wina airkurum: Yuus nitanka senchirin suawai tusarum turutkurmeka: Atum wina chichartakrum iwanchin senchirijai iwanchnaka jiiyawai tusarum turutrum nunaka atumin nemartamin ainaka atum newaku tamaunka nekarmawartatui. 20Wii Yuusa senchirijai iwanch shuaran egkemtuan jiyaj nunaka, yamaika Yuus juisha shuar ainan ni inamunka inau asamtai turajai.

21Shuar kakaram nina jeen kuitamuk nagkin takus waitinam wajakaigka, warírigka metek amainaiti. 22Turasha chikich shuar nina nagkasau kakaram winituk ni nepetki, nagkin takusa wajamun atanki jea wayagka, warírinka ashi yarurak ikumainaiti.

23Shuar wina anturtachuka wina shuarmatui, tumasag wii Yuusa chichamen etsermauncha yaintainachuka iwanchin yayák tumainawai. 24‘Iwanch shuarnum egketu jiiki ajapamka shuar atsamunam ni pujumainan eak weawai. Tuma ni pujumainan wainkachka, wii pujaun jiinkimiaj nuig waketkitjai tu enentaimui. 25Tuma waketki ni pujujakmaun tari iikma, jea shir japimka iwaramua numamtuk jas pujaun wainui. 26Tuma waketki siete iwanch nina nagkasau pegkerchau ainan yaruak wakettruki egkemtawai. Turam shuarka yaunchuk ajakmaun nu senchi pegkerchau jawai’ ”, tusa Jesús tinaiti.

Shir aneasartin aina pachisa timau

27Nuna pachis Jesús chichaa wajai, shuar iruuntramunmaya nuwa senchi chichaak:

“Nuwa amina juretmar, muntsurin amustama tsakatmarmaruka shir aneastinaiti”, tusa tinaiti.

28Tusa tama Jesús chicharuk:

“Yuusa chichamen antukar uminaka nu senchi shir aneasartinaiti”, tusa tinaiti.

Shuar tunau aina wainchatai iwainakta timau

(Mt 12.38-42; Mr 8.12)

29Shuar aina aya tuaram, Jesús nitan chicharuk: “Yamaiya shuar aina juka tunau ainawai, tumau asar wainchatai iwainakta. Nu wainkar nekaspapita tiarmi tusa tuinawai. Turasha nita wakeramunka turashtatjai. Antsu Yuusa chichamen etserin Jonás urukawaita numamtuk nitancha iwaintukartatjai. 30Nínivenmaya shuar ainaka Jonásnaka Yuusapi akupkauwaita tusar nekawaru ainawai. Tura yamai shuar matsataina nusha wii shuarnum akinawaitaj nunasha Yuus akupkamuiti tusar nekarawartin ainawai. 31Salomón apu jas inamuk pujai, nuwa Sabánmaya shuar ainan apuri jeashat pujayat, Salomón yacha jasai tamaun antuk jearnaiti. Wii yamaika Salomónkan nagkasaun atumjaigka pujajai. Turasha wina anturtutka atumka nakitarme. Tuma asaakrumin shuar aina tunaun takasu asarmatai Yuus waittan suakai nuwa atumnasha Yuus waittan suramsattarme tusa turamtinaitrume. 32Nínivenmaya shuar ainasha turusag atumnaka Yuus waittan suramsattarme tusa turamtin ainawai. Nitanka Jonás Yuusa chichamen ujakuiti, turamu asar nitaka tunau takatan inaisaru ainawai. Turasha Jonásan nagkasaun wii yamaika atumin pujusan Yuusa chichamen ujajrume. Turasha atumka tunau takatka inaiyatsrume”.

Tsaaptin pachisa timau

(Mt 5.15; 6.22-23; Lc 8.16)

33“Chikichik shuarkesha lamparínka ekeemak nukukka inaichau ainawai. Turachkusha ukka inaichau ainawai. Antsu lamparínka ekeemakarka, chikich ainasha tsaaptinan wainainak wayawarti tusar yaki ekenin ainawai. 34Ina enentaimtairiya nuka jiya numamtinaiti, jijai tsaaptin iisar shir wekatainti. Ina enentaimtairi pegkeraitkaigka ashi pegker aina nuke takamainaitji. Antsu ina enentaimtairi pegkerchauwaitkaigka pegker aina nu takatka nekamaitsuji. Nu tumakrika wainmachua numamtin amainaitji. 35Pegkerchauwa nu nekayaitkum pegkerchau takasaim kuitammamata. 36Shuar pegkera nuna nekau asa, pegkera nunak tuke takau akugka, pegkerchauwa nunaka takamaitsui. Shuar tsaaptinnum shir wainmauwa numamtuk, pegker enentaimat Yuusnumia wina nujai pegker aina nunak takamainaiti”.

Jesús fariseo shuaran chicham umiktinan jintinkartin ainajai atumka tumau ainarme tusa timau

(Mt 23.1-36; Mr 12.38-40)

37Tusa nuna jintinkartak pujai, chikichik fariseo wina jearui yurumak yuami tusa Jesúsan ipaawaiti. Turam nigka fariseo aina turutainka umitsuk fariseo jeen mesanam yurumkan yuattsa ekeemsauwaiti. 38Tuman wainak yuattsarum ekemkurmeka tuke ikijmasrumke ataarma timauwa nunasha umitskesha ekeemua, tusa fariseo shuarka enentai jearchauwaiti. 39Fariseo tu enentaimmaun Jesús nekawaiti. Tuma chicharuk:

“Atum fariseo shuar ainatirmeka, shikika umutai tura plato aina nuna inittrigka nijattsuk, ukurig nijatkarum wapik ishitin ainarme. Atumin pujutincha numamtuketi. Atumka iyashmin ukunam wapik auka nijakrum ishimrume. Turasha atumin enentain chikich kasartai, surimtairam arutramaina nuka utsatsrume. 40¡Enentaimkachu ainata! ¿Yuus iyashin najanawa nu, ii enentaimratnun ina mutsuken najanawa nuka nekatsrumek? 41Atum pegker atasrum wakerakrumka atumin arutramaina nu shuar atsumaina susatarma.

42Fariseo shuar ainatirminka wait anentajrume. Atumka Yuus wina anenkurmeka atumin arutramuka akankarum surustatrume timaun umiaji tusarum, atumi ajariin árak menta tutai rúdajai, yurumak inarku ajunta ukugkutai tsapakmataigka, kajinmattsuk dieznumia chikichik akankarum, Yuusnau atinka iku ainarme. Nu turayatrum Yuus wait anenkartina nu, winig pegker enentaimin arti tusa wakerutma nuka pachitsuk inaiyarme. Nekas turumainaitrum nuka nuwaiti. Turasha Yuusnau atin suamua nusha kajinmatmaitsurme.

43Atum fariseo ainatirminka judío iruuntairin wayakrumsha, apu ekeemtai pegker aina imannum ekeemsattsa wakerin asaakrumin wait anentajrume. Tura jintanam wekakrum, shuar igkuntainaksha, eme anentrus amikmatainak jintinkartina turutiarti tusarum wakerin ainarme.

44Atumka shuar pegkerchau ainarme. Turasha chikich ainaka atumnaka pegkera iman iirmainawai. Atumka shuar jakau ikuakur yutuamuri panchau asa nekamainchauwa numamtin ainarme. Shuar jakau ikusmaunam nekainachu asar wekain aina numamtuk, shuar ainaka atumnaka pegkerchauwa ainawa tusarka nekarmainatsui”, tusa tinaiti.

45Tusa Jesús tamaun chicham umiktinan jintinkartin antuk chichaak:

“Jintinkartina, ame tu chichakmeka, ina pachikrattsam nitaka pegkerchau ainawai tukartakum tame”, tusa tinaiti.

46Tusa tama Jesús ayak:

“Chicham umiktinan jintinkartin ainatirmin tajarme. Chicham umiktarma tusa timauwa nuka yupichu umimainchau aig, umiktarma tusarum tarume. Atumka chikich ainaka umiktarma tusa tayatrum, atumka ishichkisha umiatsrume. Atumka shuar nigkisha juachiat chikich shuaran kijinan ayanmaina numamtuk ainarme.

47Atumi apachri aina Yuusa chichamen etserin ainan maawar ikusmaunam atum kaya irumrarum uun najanarum awajsarum matsamtuinatirmin wait anentajrume. 48Chikich shuar ainasha Yuusa chichamen etserin pegker ajaku aina imankeapi ainawa turutiarti tusarum, kaya irumrarum uun najanarum, nitaka pegkertsuk ajakuitti tumain iwainarme. Turasha atumka Yuusa chichamen etserin ainan atumin apachri maa jakarua nujai metek ainarme.

49Tumau asaakrumin Yuus ashi nekamna nu atumin pachitmas chichaak: Wina chichamrun etserin ainan, wina pachittsar shuaran chicharin ainajai ishiaktinaitjai. Turamtai ni mamunka maawartin ainawai, turuinak chikich ainanka waitkasartin ainawai tusa tinaiti. 50Tuma asamtai nugka yama najanamunmag atum weantu shuar Yuusa chichamen etserin ainan kajegku aina nui atumsha nu weantuk asarum makumatin ainarme. 51Yama nagkamchak Abelan nina yachig maawa nui nagkama, Yuusa chichamen etserin ainan ni mamunka maawaru ainawai. Tura inagnamunam Zacarías naartinan Yuus ememattasa iruuntai jeanam tagku aina maa patasa epetai amaunam maawaru ainawai. Nu turamunam atumka waitat suam atinaitrume.

52Atum chicham umiktinan jintinkartin ainatirmin tajarme: Atumka Yuusa chichamea nuka nekarme, tura uruk pujakrik Yuusnau amainait nusha nekarme. Turasha atumkesha Yuusa chichamea nuka metek umiatsrume, tuma asarum chikich aina Yuusnau artasa wakeruinakaisha shir jintintsurme”, tusa tinaiti.

53-54Jesús jintinkartua ashimkamtai, fariseo aina chicham umiktinan jintinkartin ainajai senchi kajerkaruiti. Tumawaru asar Jesúsan warittig timatai, apunam etsertuka achika maami, tusar Yuusa chichamen pachisar ininak waitkaina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index