Μορφή αναζήτησης

Lucas 13

Pujutrum yapajiarum shir pujachkurmeka atumsha jinatnaittrume timau

1Nu tsawantaik shuar aina Jesúsan jeariaruiti. Tumawar Galileanmaya shuar aina oveja ainan maa epenak pujuinan Pilato suntaari kautak maawarmayi tusa Jesúsan ujaina.

2Tuinakai Jesús nitan chicharuk: “¿Atum enentaimsarmeka auka nita ima pegkerchau asar aitkam ainawai tarumek? 3Atsaa, turasha wii tajarme, nita ima senchi tunau asarkesha jinaacharuiti. Tura atumsha tunau takat inaiyakrum, pujutrum yapajiarum shir pujachkurmeka Yuusjaigka pujuschatin ainarme. 4¿Atumka shuar yaunchuk Siloénam jea uun yaki jiikmau kupinak iyak, dieciocho shuaran ijinawa nusha nitaka shuar Jerusalénnum matsama jakua nuna nagkasau ima tunau asar, waittan juinak jinawaitti tarumek? 5Atsaa, turasha wii tajarme, nita ima senchi tunau asarkesha jinaacharuiti. Atumsha tunau takat inaiyakrum, pujutrum yapajiarum shir pujachkurmeka Yuusjaigka pujuschatin ainarme” tusa tinaiti.

Yuuska shuar ainan pegkeran takasarti tusa umamkes nakawai

6Nuna tusa inaiyak, chikichnasha jintinkartak: “Shuar nina ajariin árak higuera tutain arawaiti. Tura asa nereatsuash tusa iistasa wuwaiti. Tura jeari iikma neretsuk wajattamaun wainkauwaiti. 7Tura wainak nina inatairin ajan kuitamuk pujuttamaun chicharuk: Tres uwítin nereatsuash tusan tarin iiyajai, turasha ju arakka nereatsui, juniayat chikich árak aramainnumka wajamaitsui. Tuma asamtai juka tsupikam ajapata tusa tinaiti. 8Tusa takai inatai chichaak: Apu, yamaikika tsupitsuk nerekchatpash, chikichik uwí nakasmi. Wii nugka pegkeran yaruakan irutratjai. 9Turam nerekchatpash, turamsha nereachkai tsupikmi”, tusa tinaiti.

Ayamtai tsawan aig nuwa pegker amajsamu

10Chikich tsawantai Jesús, ayamtai tsawan tsawaarmatai, judío iruuntairin shuar iruuntrarmatai jintinkartuattsa wayaa pujau. 11Tura jintinkartak pujai, nuwa iwanch jata susamu asa, dieciocho uwítin ishichkisha tutupin jas wekaatsuk, punus wekaas waitu wekain nisha Jesús jintinkartamunam wayawaiti. 12Tuman Jesús wainak untsuk chicharuk:

“¡Umaru, yamaika ame jamurmeka pegker jastatme!” tusa tinaiti.

13Tusa nuwan iyashi achiamuik, shir nakuek tutupin amajsauwaiti. Tura pegker amajsam Yuusan ememattan nagkamawaiti. 14Ayamtai tsawan aig, nuwan pegker amajsamtai, iruuntai jea apuri senchi kajek, shuar irunun chicharuk:

“Takamainka seis tsawan awai, pegker jastasrum wakerakrumka, ayamtai tsawan tsawaarmatai winitsuk nu tsawanta nui winitarma”, tusa tinaiti.

15Takai Jesús ayak:

“¡Tsanukratin ainata! Atumka ayamtai tsawan aig vacaram burrojai atiarum, entsan umarti tusarum ju ainarme. 16Wisha numamtuk iwanch jata susamu asa, ju nuwa Abraham weantu dieciocho uwí punus wekaas tuke waitu wekainun wainkan, ayamtai tsawan tsawaaru aig pegker amajsajai”, tusa tinaiti.

17Jesús tusa takai shuar nina kajerainaka ashi natsaararuiti. Turasha chikich shuar aina Jesús pegker amajkartamun wainkaru asar, ashi shir enentaimaina.

Jesús mostaza jigkain levadurajai pachisa jintinkartuamu

(Mt 13.31-34; Mr 4.30-34)

18Jesús jintinkartak: “¿Atumsha Yuus inammaurisha uruk enentaimtarme? ¿Warijai apatkana Yuuska tu inamui tusancha ujamainaitjarme?” 19“Yuus inammauka mostaza jigkaiya numamtinaiti. Mostaza taja nuka arakaiti, nuna jigkai ima shikapchiti, ajuarika wainmainchau tumau ayat araamka, uun tsakauwaiti. Tumamtai chigki ainasha nuna kanawen pasugmak juren ainawai. Yuuscha numamtuk ishichik shuarnum inamki nukap amajeawai”.

20Jesús junasha jintinkartak: “¿Warina pachisna Yuuska tu inamui tusancha ujamainaitjarme? 21Yuus shuarnum inammauka nuwa pankan najanuk, levadura tutain ishichik pachimar, uuntan wampushmamtikna numamtuk, Yuuscha ishichik shuarnum inamki nukap amajeawai”, tusa tinaiti.

Waiti menakua nui wayaatarma timau

(Mt 7.13-14, 21-23)

22Jesús Jerusalénnum wesa, yaakat uun tura shikapchich irununam Yuusa chichamen jintinkartuki wea. 23Tumai chikichik shuar iniak:

“Apuru, shuar uwemrartin ainaka ishichkiapi ainawa”, tusa tinaiti. 24Takai Jesús ayak:

“Nekas tame, turasha atumka pe kakaasrum waiti menakua nui wayaatarma. Shuar nukap nui wayaawartasa wakeruinawai, turasha ashi wayaachartin ainawai. 25Wiyaitjai jeennunka, tumau asan tajarme: ‘Yamaika waitika urani awai’. Turasha tsawan jeatnaiti, tumamtai wii jennun, waitin epentinaitjai. Turanka atum aa wajasrum waiti uratrita tusa takurmincha, wii ayakun: ‘¿Tuiyantsuk ainarum? Atumnaka wainchauwaitjarme tusan titinaitjarme’. 26Tusa wii takai atum chichartakrum: ‘Apuru, ¡ii amijai yurumak iruuntura yuaku, umutcha amijai iruuntura umin ayashi! ¿Urukamtai nekakrattsume? ¡Ame jinta ewekakrattsamsha jintinkartuyame! tusarum turuttin ainarme’. 27Tusarum turutkurmincha wii ayakun: ¡Atumka winau ainatsrume! Jui matsamtsuk tunaun takau ainata wetaarma tusan titinaitjarme. 28Atumka waiti epetim aa iruuntsarum senchi útkurum, naika takertitin ainarme. Tumakrum pagkai iimsatajkamarum Abraham, Isaac, Jacob tura shuar Yuusa chichamen etserin ajaku aina nujai iruunar nayaimpinam wijai shir wara irunu wainkatin ainarme. 29Ashi nugkanmaya shuar aina wina umirtukaru ainaka, Yuusa pujutairin nayaimpinam iruuntrartinaiti, tumawar wijai yurumkan yuawartasa ekeemsartinaiti. 30Nu tsawantaika yamai shuar eme anentsa iitai aina nuka aantar juakartinaiti. Antsu yamaiya jui shuar eme anentsarsha iishtai aina nu ima senchi eme anentsa iiyam artinaiti”, tusa tinaiti.

Jesúsa Herodes mantamattawai yaja wetá timau

31Nuna Jesús tusa jintinkartak pujai, ujumak fariseo shuar Jesúsan jeariar chicharainak:

“Jintinkartina, yaja wetá, apu Herodes mantamattsa wakerutmawai”, tusa tuina.

32-33Tusa ujam, Jesús nitan chicharuk: “Apu shuar ainan tsanutan shir nekau puja nu werirum ujakrum: Wika yamaisha, kashincha tura nu kashincha shuaran iwanch egkemtuanka jiirkun, ja ainancha pegker amajkini, tsawantur jeaamtai nui inaisattajai. Yuusa chichamen etserin ainaka chikich nugkanmagka maamka amaitsui, tuma asamtai wisha Jerusalénnumag mam atasan weaj junisnak Jerusalénnum jeattsan wetatjai timayi tusarum titarma”, tusa tinaiti.

Jerusalénnumia shuar ainan enentaimtus Jesús útmau

(Mt 23.37-39)

34“Jesús tusa Jerusalénnumia shuar ainan pachis chicharuk: ¡Jerusalénnumia shuar ainaka, Yuusa chichamen etserin ainancha main ainawai, tura Yuus chicharkartinan akuptukmasha, kayajai tukui tukuinakua main ainawai! ¡Tumau ainakaisha atash nina uchirin irumar nanapejai nukuk pujurna numamtuk, wisha chichamrun umirtukarti tusan irumrattsan wakerukuitjai. Turasha nitaka nunaka nakitraruiti! 35Junasha tajai: Nitan kuitamuka atsuttawai. Wii taja nunaka winaka aweta waittsuk pujuina ¡apu akupkam wina juka pegkeraiti! tusa turutainak winaka waitkartin ainawai” tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index