Μορφή αναζήτησης

Lucas 18

Apu chichaman iwarin pachisa jintinkartuamu

1Jesús nitasha Yuus aujtanka mijaatsuk tuke aujsagkee arti tusa, nina unuinatairi ainan chikichnasha pachis jintintuk: 2“Chikichik yaaktanam apu chichaman iwarin puju jakuiti. Turasha nu apuka Yuusnasha enentaimtichu, chikich shuar ainancha araantus enentaimtichu ajakuiti. 3Nu yaaktanmag nuwa wajesha puju jakuiti. Tuma shuarijai chichaman aeprunia asa, shuari waitkam apu chichaman iwarin pujaun jeari chicharuk: Wait aneasam yainkata, juna esetunian shir agkan pujustajai tusa tinaiti. 4Tusa tamasha apu chichaman iwarnuka nuwa waje yaitnaka nakita. Turamaitiatcha nuwaka mijatrutsuk apunka tuke wakettrusag pujuru. Imatikam apusha enentaimar chichaak: Yuusnaka enentaimtichuitjai, tura chikich shuar ainancha araantusan enentaimtichuitjai. 5Turasha ju nuwa waje shuari waitkam aru arumag taak waitkara junaka wii yaigkan, chichaman iwarturan agkan inaisatjai, turam agkan inaitusti”, tusa tinaiti.

6Jesús nuna pachis chichaak: “Apu tunau ayatcha nuwa wajen tinaiti.

7¿Yuuska ni etegkamuri aina iturchatnum pujusar waitainak tsawai tura káshisha aujmasha, yaitskek inaimainait? ¿Tura wári yainmatskek nukap asan yaigtajai tusa inaitammainaitrum? 8Nekas tajarme, Yuuska imatika aujmaka, wári yainmamainaitrume. Turasha wii shuarnum akinawaitaj nuna ataksha ju nugkanam winaknaka ¿shuar ainasha winig nekaspapita tu enentaima matsatunash wainkatnaitaj?” tusa Jesús tinaiti.

Fariseo shuar apunu atinan kuitan yarumnujai pachisar jintinkartuamu

9Jesús, shuar nita ima pegker anenmamainak, chikich shuar ainanka tunau ainawai tusar nakitin ainan shir antumtikattsa junasha pachis jintintuk: 10“Jimar shuar Yuusan aujsattsa Yuus ememattasa iruuntai jeanam wearuiti. Chikichka fariseo shuar ajakuiti, tura chikichka apunu atinan kuitan yarumin ajakuiti. 11Yuus ememattasa iruuntai jeanam jeawar, fariseowa wajaki Yuusan aujeak: ‘Yuusa, wika chikich shuar kasa, shuar tunau, nuwa nuatkamujaisha puju aina annuchu asan, maake tajame. Wika ju shuar apunu atinan kuitan yarumin waja juninchauwaitjai. 12Tumau asan, wika aminka chikichik semanatin jimar tsawan yurumkan yutsuk pujusan, ima aminak ememattsan aujnaitjame. Tumakun wina akirainakaigka dieznumian akankan, ju Yuusnau atii tusan tuke ikusnake awajai’, tusa tinaiti. 13Turasha apunu atinan kuitan yarumnuka ika wajas, tsuntsumaa nayaimpinka pagkaisha iitsuk kuntuts enentaimas, netsepen uwejejai ijuak: Yuusa, wika tunauwaitjai, tuma asamtai winasha wait anentrurta”, tusa Yuusan tinaiti. 14Nu shuar apunu atinan kuitan yarumin tu aujeam, Yuuscha anturak tunaurincha tsagkuurauwaiti. Turam nigka shir aneas nina jeen waketkinaiti, turasha fariseoka tumachuiti. Shuar eme anenmamunka Yuuska eme anentsashtinaiti, antsu eme anenmamchauwa nuna Yuuska eme anentsatnaiti, tusa tinaiti.

Jesúsan uchi ainan ikaatkamu

(Mt 19.13-15; Mr 10.13-16)

15Nuna tusa ashimkamtai, shuar uchirtin aina uchirin yaruakar, winasha ni antintrukti tusar Jesúsan ikataina. Turuinakai Jesúsan unuinatairi aina chichainak: ¿Urukamtai Jesúscha waitkarme? tusa tuina. 16Tuinakai Jesús nitan untsuk chicharuk:

“Tutsuk inaisatarma, atum tusarum nuig uchi awakerairpa. Uun ainasha ju uchi wina nekaspapita turutaina jumamtuk, nekaspapita turutainakaigka nitaincha Yuuska inamrattsa wakerawai. 17Nekas tajarme, shuar Yuusa inamtairiya nui wayaattsa wakeruinaka uchi aina iturchat enentaimtsuk wina enentaimturaina imanisag enentaimturmain ainawai”, tusa tinaiti.

Shuar wiakach Jesúsjai chichasmau

(Mt 19.16-30; Mr 10.17-31)

18Apu aina iruuntramunmaya chikichik apu Jesúsan iniak:

“Jintinkartin Pegkera, ¿wisha pujut nagkanchaun jukimij tusancha urukmainaitja?” tusa tinaiti.

19Tusa tama Jesús ayak:

“¿Urukamtai winasha Pegkera turutme? Ima Yuusketi Pegkerka chikich Pegkerka atsawai. 20Ameka chicham umiktin aarmauwa nuka nekame. Tuma asam amina nuwemchauka takasaipa, magkartuawairpa, kasamkairpa, aantram chikich shuarkesha chicham tsanumruraipa, ame apasha nukujai umirkata”, tusa tinaiti.

21Jesús tusa tama apu chichaak:

“Wika ame chicham umiktin tame nunaka uchiich asanak ashi umikuitjai”, tusa tinaiti.

22Takai Jesús ayak:

“Chikichik umimain arutramui. Ame jeemin wetá. Tumam amina waríram arutrama nuka ashi surakum, kuitrinchau aina antramek tinamkam inaisata. Ame turamka pegker aina nu nayaimpinam jukitnaitme. Tumatin asam yamaika wina nemartukta”, tusa tinaiti.

23Tusa tama nuna antuk, nu apuka shir wiakach asa wake mesek wajasuiti. 24Tumamtai Jesús wainak chichaak:

“Shuar wiakach aina Yuusa inamtairin wayaataj tamauka shir iturchataiti. 25Auja waarin camelloka waya nagkamamainaiti. Turasha shuar wiakach Yuusa inamtairin wayaataj tamauka shir iturchataiti”, tusa tinaiti.

26Jesús tusa takai shuar nui irunusha nuna antukar chichainak: Ima iiturchata imau aisha, ¿yáki uwemratnaita? tusar tuina.

27Tusar tuinakai Jesús chichaak:

“Shuar turumainchau aina nunaka Yuus ashi turumainaiti”, tusa tinaiti.

Wina nemartauka ni ikukmaurin nagkasau jukitnaiti Jesús timau

(Mt 19.22-30; Mr 10.28-31)

28Tusa takai Pedro chichaak:

“Apuru, ii ainatika ina waríri ashi ikuakur ame nemarkamji”, tusa tinaiti.

29Tusa Pedro tama Jesús chicharuk:

“Nekas tajarme, shuar wina nemartak, nina jeen, nuwen, yachi ainan, umai ainan, aparin nukurijai tura uchiri ainan, Yuus tu inamui tusa etserkattsa weak utsag ikuaka, 30ju nugka jui pujuscha ni ikukmaurin nagkasau jukitnaiti. Tuma asa jainaksha Yuusjai tuke pujusartin ainawai”, tusa tinaiti.

Jesús ni mantamnatnurin tresa etserkamu

(Mt 20.17-19; Mr 10.32-34)

31Jesús nina unuinatairi doce ainan untsuk akanak chicharuk: “Yaunchuk Yuusa chichamen etserin aina shuarnum akinan pachisar aararu aina nu uminkati tusar yamaika Jerusalénnum weaji. 32Ai wii jeakaigka achirkar jurukiar judíochu ainanam surutkartatui. Turutawarmatai wishikruinak, imanchau chichartuinak usukriartatui. 33Tura numijaisha awattiartatui, tura waitkaras mantuawartatui. Turasha tres tsawan tepesan, ataksha nantaktatjai”, tusa tinaiti.

34Jesús tusa etserkaisha, nina unuinatairi ainaka shir enentaimtura nekachminun tau asamtai, nuna takumpapi tawa tusarka nekacharuiti.

Jesús Jericónmaya shuar wainmachun pan iimtikmau

(Mt 20.29-34; Mr 10.46-52)

35Jesús yaakat Jericónam jeattak weai, shuar wainmachu jinta yantamen ekeemas, shuar nagkamainakai, winasha antrarmek kuit surustarma tusa seama eketu. 36Tura nukap shuar ni eketmaunam nagkamainak pampainamun antukuiti. Tuma nuna antuk, ¿urukakua nunasha imatainawa? tusa tinaiti. 37Tusa inimkai nui shuar irunu ujainak:

“Jesús Nazaretnumiaya nu weakai, nemarsar shimuinak imatainawai”, tusar tuina.

38Tusa ujam nuna antuk senchi untsumuk:

“¡Jesúsa, David weantu uchiriya, winasha wait anentrurta!” tusa tinaiti.

39Tusa imatkai, imattsuk asakia tusar tuina. Tusa tamasha nu senchi Jesúsan untsuak:

“¡Jesúsa, David weantu uchiriya, winasha wait anentrurta!” tusa tinaiti.

40Imatkai Jesús antuk wajan chichaak:

“Jukirum jui itantarma tusa shuaran akuptukuiti. Tusa akupkam shuar wainmachun juki itantarmatai Jesús iniak: 41‘¿Winasha warinma wait anentrurti tusamea wakerutame?’ Tusa iniam wainmachu ayak:

‘Apuru, wika pan iimtikrita tusan wakerajai’ ”, tusa tinaiti.

42Nuna takai Jesús chicharuk:

“Ameka wina nekaspapita turutu asam, pan iimta”, tusa tinaiti.

43Tusa tamauwaik wainmachusha pan iimnaiti. Tuma Yuusan emematki Jesús weakai wuwaiti. Tura shuar pan iimtikmaun wainkaruka Yuusnaka ashi ememataina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index