Μορφή αναζήτησης

Lucas 19

Jesús Zaqueo jeen wemau

1Tura Jesús yaakat Jericónam jeawaiti, tuma nuke nagkamau. 2Nu yaaktanam shuar wiakach, Romanmaya apunu atinan kuitan yarumin ainan apuri Zaqueo naartin pujau. 3Nu shuar Jesúsan wainkattsa wakera. Turaksha nukap shuar tuarkar wena asarmatai, sutarach asa wainmainchau nekapea. 4Jesúsan wainkattsa ni wetinnumani niyaa emak tsekegki númi wajamunam yaki wakauwaiti. 5Zaqueo nui waka eketai, Jesúscha nuke ayaamas nagkak pagkai iis chicharuk:

“Zaqueowa, wári akaikita, yamaika amina jeemin kanartasan winajai”, tusa tinaiti.

6Tusa tama Zaqueo wári akaikinaiti, tuma Jesúsan shir anentas nina jeen juki umauwaiti. 7Nu turamun wainkar Jesúska shuar tunaun jeen weyi tusar nukap shuar aina, aujmattan nagkamawaru. 8Zaqueo Jesúsjai chichas umik wajaki chichaak:

“Apuru, yamai nagkamsanka shuar kuitrinchau aina auna wina warírun jimapetuk tinamkatjai, turakun wii shuar chikichik kuit kasarkamur ainanka cuatro kuitan susartajai”, tusa tinaiti.

9Tusa takai Jesús chicharuk:

“Yamaika ju jea juiyagka ameka uwemraume. Tuma asam yamaika amesha nekas Abraham weantu jasume. 10Wii shuarnum akinawaitaj nunaka shuar Yuusan tupantraru aina nuna uwemtikattsan taawaitjai”, tusa tinaiti.

Apu nina inatairi ainan kuit susa ikukmau pachisa jintinkartuamu

(Mt 25.14-30)

11Jesús Jerusalénnum jeattak weakai, shuar nina nemaras shimuinaka ni chichaamurin anturaina asar, Yuus inatmamuka ai jearintsuk nagkamnatti tu enentaimainakai, Jesús chikichnasha pachis jintinkartak:

12“Chikichik shuar eme anentsa iitai ajakuiti. Iman asa apu anaikam taattsa nina nugken ikuak, chikich nugkanam jeashat wuwaiti. 13Eke wetsuk, diez shuaran nina inatairi ainan untsukuiti. Tura ikaanak chiki chikichik shuaran nukap kuitan susauwaiti. Tura chicharuk: ‘Ju kuita jujai warí sumakrum surakrum ikaugkatarma, tumarmin wisha waketkin taatjai’, tusa tinaiti. 14Tusa shir akatar ikuak chikich nugkanam wuwaiti. Tumamtai shuar nina kajeraina asar, chichaman apun akuptuinak: ‘Ika ame ina apuri atá tusarka wakeratsji’, tusa tuina.

15Tusa timau ayat apu anaikam ataksha nina nugkeen waketki jeawaiti. Tuma ni kuit susa ikukmauri ainan urutmak ikaugkara tusa nekaattsa untsukuiti. 16Turam chikichik shuar niyaa emak apun jeari chicharuk: ‘Apuru, ame diez kuit surusam ikurkimiam nunaka, warí ainan sumakan surakun cien kuitan ikauntukjame’, tusa tinaiti. 17Tusa ujam apusha chichaak: ‘Shir pegkeraiti, ameka inatai pegker asam, ishichik ikurkimsha shir kuitamam nu nukap ikaugkau asaakmin, yamaika aminka diez yaaktanmaya shuar ainan apuri atá tusan anaikatjame’, tusa tinaiti. 18Tusa takai chikich shuarsha jeari chichaak: ‘Apuru, ame kuit surusam ikurkimiam nunaka, warí ainan sumakan surakun cincuenta kuitan ikauntukjame’, tusa tinaiti. 19Tusa ujam apusha chichaak: ‘Ayu, amesha yamaika cincuenta yaaktanmaya shuar ainan apuri atá tusan anaikatjame’, tusa tinaiti.

20Nuna tusa takai chikich shuarsha jeari chichaak: ‘Apu, wika amina ashamakun kuitrumnaka takarsachmajme, ayatik jaanchjai shir ijian ikursamjame, jui awai, yamaika jukita. 21Takarmain ayatan ameka senchi inakratin asaakmin, árak aratarma time ame araachiatam juukam yarumin asaakmin, amina ashamakun ayatik ikursamjame’, tusa tinaiti. 22Tusa tama apusha chicharuk: Ameka inatai pegkerchauwaitme. Wisha ame wina chichartam tumasnak amijaigka atatjai. Shuar ainan inakun waitkau aisha tura wii arachiatan arakan juukan yarumin waitiatmesha, 23jeen waketki taak kawegkun jukiti tusam ¿kuit egketainam egkeam ikurtuschamam? tusa tinaiti. 24Tusa inaiyak chikich shuar nui iruuntatmaun untsuk chicharuk: ‘Chikichik kuitan takaka ju jurukrum, shuar kuitan cien takaka nu susatarma’, tusa tinaiti. 25Takai nita chichainak: ‘Apuru ¿cien kuitan takakusha urukamtai sumainaita?’ tusa tuina. 26Tusa tuinakai apu chichaak: ‘Shuar pegker takasuka nu nukap suam atinaiti. Antsu shir takaschauka ashi atanteam atinaiti’, tusa tinaiti. 27Nuna tusa ashimak ataksha chikich shuar nui irunun chicharuk: Yamaika shuar wina kajertuina asar, apu jasai tusar nakitruru aina nu yaruakrum jui itaarum, wisha wainaig ijinatarma”, tusa tinaiti.

Jerusalénnum Jesús apu jasa wayaamu

(Mt 21.1-11; Mr 11.1-11; Jn 12.12-19)

28Nuna tusa inaiyak Jesús Jerusalénnum wuwaiti. 29Tuma wea weakua jimar yaakat Betfagé tutai Betaniajai nain Olivosnum tiiju amaunam jeantatak wesa, nina unuinatairin jimaran akupeak: 30Au yaakat a ai wetaarma. Tumarum jeaakmarum burro entsamkachmau jigkaam wajau wainkattarme. Turarum atia jukirum itartitarma. 31Atiarum juarmin, chikichik shuarkesha waitmak chichartamuk: Urukamtai juarum tusa takaisha: Ina apuri atsuma asamtai juaji, tusarum titarma, tusa tinaiti.

32Tusa takai Jesúsa unuinatairi ainasha ayu tusa wearuiti. Tuma jeawar Jesús timaunka imatiksag wainkaruiti. 33Tura jeariar atinak irunai, burrortin aina wainkaruiti. Turawar chichainak:

“¿Burrosha urukamtai atiarme?” tusar tuina.

34Tuinakai nita aimainak:

“Ina apuri atsumakai atiar juaji”, tusar tuina.

35Burron atia jukiar, Jesús wajamunam ejéniar nugkutairin aitkar, Jesúsan ekeniar jukiaruiti. 36Tuma weakai Jesúsan eme anentas iiyainak, shuar aina jintanam jaanchrin aitar umaina. 37Tura Olivosan naintri awagkenmaunam wesar, Jesúsan nemarin aina Jesús iwainamun ashi wainkaru asar, shir anenak tura Yuusan emematainak senchi pampaina.

38Tumaina asar chichainak:

“¡Shuarti apuri atinan Yuus akupturmakmau wina ju ashi shuarti ememattai atii! ¡Nayaimpinmaya ainasha agkan shir aneasar matsamsarti! ¡Ashi shuar aina Yuus senchirtina nuna nekamain ainawai!” tusar tuina.

39Nuna tusar imatainakai, fariseo shuarsha ujumak nui pachittrau asar chichainak:

“Jintinkartina, amina nemartamin aina imataina au itatmamtikata”, tusa tuina.

40Tuinakai Jesús ayak:

“Nekas tajarme, wii nitan itatmamtikainakaigka kaya aina ju chichainak senchi pampainiartatui”, tusa tinaiti.

Jesús Jerusalénnumia shuar enentaimtusa útmau

41Jesús Jerusalénnum tiiju wesa nuna wainak, shuar nui matsamin ainan enentaimtus útuk 42chichaak: “Jerusalénnumia shuar aina, ju tsawanta juik juwapita ina uwemtikramainka tusar nekarainakka, agkan shir enentaimsar pujumain ainawai. Turasha yamaika wainmachua numamtuk asar, nunaka nekamain ainatsui. 43Atumnasha tsawan shir ashammain arutramtinaitrume. Tura atumi shuari aina kaunkar, yaaktarminka ashi tentenmakar atumjai maaniktasar winitramiartinaiti. 44Atumka Yuusapi ina uwemtikramratnun akupturmakjia tusarum nekachu asaakrumin, yaaktarmin utsaanturmawar atumnaka ashi mantamainak, jeancha yumpuarartinaiti, imatikamu asa chikichik kayaksha chikich kayanam ekenmauka tumasag juakuksha achatnaiti”.

Yuus ememattasa iruuntai jeanam shuar matsatun Jesús jiira ishiakmau

(Mt 21.12-17; Mr 11.15-19; Jn 2.13-22)

45Jesús nuna tusa inaiyak, Yuus ememattasa iruuntai jeanam waikma, shuar tagkun surin ainan wainkauwaiti. 46Tura nitan chicharuk:

“Yuusa chichamen tu aarmauwaiti: ‘Wina jearka shuar aina wijai chichasartasa iruuntaiyaiti’, tusa timau aig, atumka Yuus eme anentsa iiyaku epeatin chikich aina tsanuarum tagku suakrum kuit atumnau atin jua asarum, shuar kasa matsamtaiya numamtuk amajsaurme”, tusa tinaiti.

47Tusa Yuus ememattasa iruuntai jeanam wayaa pujus, kashi kashinig shuar ainanka Yuusa chichamen pachis jintintu. Jesús tumakai sacerdote apuri aina, chicham umiktinan jintinkartin aina, apu ainajai iruuntrar itursarik Jesús maawaj tusar chicham tsanumrura achimainan eataina. 48Imatikainaksha Jesús chichaman etserkai, ashi shuar shir aneasar anturaina asarmatai, maamain nekapenachu.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index