Μορφή αναζήτησης

Lucas 20

Jesúsa yana chichamenia shuarsha jiyame timau

(Mt 21.23-27; Mr 11.27-33)

1Jesús Yuus ememattasa iruuntai jeanam wayaa chicham uwemtikartinan shuar ainan jintintuk pujurai, sacerdote apuri aina, chicham umiktinan jintinkartin ainasha judío apuri ainajai utsanawaruiti. 2Tumawar Jesúsan ininak:

“¿Ya amincha jintinkartuata tusa akuptamkauwaita? ¿Yana chichamenia jusha aitkame?” tusar tuina.

3Tuinakai ni chichaak:

“Wisha chikichkinak iniastajrume tusa tinaiti. 4¿Juannasha imakratta tusasha ya akupkauwaita? ¿Yuusak akupkauwait, turachkusha shuar ainak akupkauwait? Winasha nu ujatkatarma”, tusa tinaiti.

5Takai utujimkar nitak chichainak: “¿Wari titajik? Juannaka Yuus akupkauwaiti tusa takurincha, ‘turasha ¿urukamtai umirkachuitrume?’ tusa turamtatji. 6Tura shuar akupkauwaiti tusa takurincha, Juanka Yuusnumian chicharkartu jakuiti tuina asar, nita kayajai tukurmar mantammain ainaji”, tusa tuina. 7Nuna tusar utujimkar, Jesúsan jeariar chichainak:

“Yatsuk Juannasha akupkauwait nekatsji”, tusa tuina.

8Nuna tuinakai ni ayak:

“Antsu wisha yana chichamenia aitkaja nunaka ujakchattajrume”, tusa tinaiti.

Ajanam takau pegkerchau aina pachisa jintinkartuamu

(Mt 21.33-46; Mr 12.1-12)

9Nuna tusa inaiyak, Jesús ataksha shuar ainan chicharuk: “Ju jintinkartamusha antuktarma. Chikichik shuar ajariin uvan arawaiti. Tura asa nuna kuitamkatin ainan ujumak shuaran eakuiti, tura atum ju kuitamrutkatarma tusa ikuak, nigka chikich nugkanam wuwaiti. 10Tuma pujus, uva juut jeaamtai nina inatairin chicharuk: Ame weme jeaam uva winau amaina nu ajan kuitamin aina seam utita tusa akupkauwaiti. Turam wuwaiti, tuma jeattamaun ajan kuitamainak matsatu achikar awa awatainakua pegke sutsuk awaigkiaruiti. 11Turawarmatai chikichnasha nina inatairin ataksha akupkauwaiti. Turamtai nunasha jiya jiyainakua awatar pegke sutsuk awaigkiaruiti. 12Nuna turawarmatai nina inatairin chikichan ataksha akupkauwaiti. Turamtaisha ajan kuitamin ainaka awa awatainakua jiiki akupkaruiti.

13Nuna turawarmatai ajartin chichaak: ‘¿Yamaisha iturkatjak? Antsu yamaika uchirun wina anetairun akupkatjai, turamtai ninka araantus iischaraintash, tu enentaimas akupkauwaiti’. 14Tusa akupkam wetatmaun aja kuitamin aina wainkar chichainak: ‘Auwaiti ju aja juna jukitnuka, nekas maa ajapar, ju nugka juka inu amajsami’, tusar tuina. 15Tusar apu uchiri winittamaun achik jukiar, ajan ikumtikiar maawaru ainawai”.

Nuna tusa Jesús shuar irunun iniak: “¿Atumsha uruk enentaimrumea, ajartin winaksha ajan kuitamin tuma matsatuncha iturmainaita? 16Ajartin winitkugka nunaka kajeg utsak nu ajanka chikich ainan susa inaimainaiti”, tusa tinaiti.

Jesús tusa tamaun antukar, chichainak:

“Nunaka pegke turumaitsui”, tusa tuina.

17Tuinakai Jesús chichaak:

“Jea jeamin aina chikichik kayan nakitrar pegkerchauwaiti tusar ajapamua nu, kaya nekas ima wakerumain jasai”, tusa Yuusa chichamen tu aarmauwa nusha ¿warina pachis takua tawa? tusa tinaiti.+ 18Shuar nuna kaya ukurin iyakka kupinmainaiti, antsu nu kaya shuarnum iyakka shuaran nachakamainaiti tusa tinaiti.+

Jesús tsanumrura achikmi tusa timau

(Mt 22.15-22; Mr 12.13-17)

19Sacerdote apuri aina chicham umiktinan jintinkartin ainajai Jesús tu jintinkartamun antukar, ina pachitmas turamuk tu wekawai, tusar Jesúsan achikartasa wakeruina. Turasha ni jintinkartamun nukap shuar shir aneas anturainak tuaraina asarmatai, nitan ashamaina. 20Tura shuar anagkartin ainan chicharainak: Atum werum Jesús chikichik inimmau pachisrum iniastarma. Turamsha warituk aimkat timatai, chicham tsanumrura achika apunam surukmi tusar akupkaruiti. 21Turawaram Jesúsan jeariar chicharainak:

“Jintinkartina, ameka nekasa nuke jintinkartame. Tuma asam ashi shuar aina metek enentaimtam nuka nekainaji. 22Nui amina iniajme: ¿Romanmaya apu shuara kuitrin yarurna ausha akimainashit, amesha uruk enentaimmea, atsaa akimainchaukait?” tusar inina.

23Tuinakai Jesúska anagkeaku tamaunka nekau asa chichaak:

24Kuitcha urukua apusha suarme nu inaktursatarma, tusa tinaiti. Takai kuit denario tutai susam wainak chichaak:

“¿Jusha yana yapiya nakumkamuita, tura jusha yana naarimpa aarmauwaita?” tusa tinaiti.

Takai nita chichainak:

“Juka Romanmaya apu Césara nunauwaiti”, tusa tuina.

25Tuinakai Jesús chichaak: Romanmaya apunua nuka ni wakeramua turusrumek takastarma, tura Yuusnauwa nusha ni wakeramua turusrumek takastarma, tusa tinaiti.

26Nuna tusa takai shuar Jesúsan tsanurar chichaman nekarawar achikartasa yujarusha enentai jearchar chichatsuk inaisaruiti.

Jakau aina nantartin pachisa iniimsamu

(Mt 22.23-33; Mr 12.18-27)

27Nuna tuma waketrarmatai, saduceo shuar ainasha Jesúsan weriaruiti. Nitaka shuar jakaru aina nuka nantarchartin ainawai tusar tinu asar, Jesúsan ininak:

28“Jintinkartina, Moisés papiin aar ikurtamuk: ‘Shuar nina yachi nuwena uchin akiitsuk jakamtaigka, ni wajen juki, uchin akinmainaiti, tura nina yachi uchiriya nunin amajmainaiti’, tusa tinaiti. 29Shuar siete yachigmau ajakuiti. Tuma yama nagkamchak iwairi nuweena, tuma uchin akiitsuk jakauwaiti. 30Tumamtai yachi nuwen wajen jukinaiti, tuma nusha uchinka akiitsuk jakauwaiti. 31Tumamtai chichitcha juki uchinka akiitsuk jakauwaiti. Tuma tumainakua, sieteya nuka uchinka akiitsuk ashi jinaawaruiti. 32Tumamtai nui pujus nuwasha jakauwaiti. 33Nu chikichik nuwanak nua nuatainakua jinaawarua nusha, ¿atak nantainamunmasha yáki jukitnaita?” tusa tuina.

34Tusa tuinakai Jesús ayak:

“Ju nugka jui matsamsar aishmag aina tura nuwa ainasha nuwenin ainawai. 35Turasha shuar pegker jinaawaru aina nantarar nayaimpinam weartin aina nuka nuweenachartin ainawai. 36Nuigka jakashtin ainawai. Antsu jakau nantainakka nayaimpinmaya shuar aina numamtin artinaiti, nitaka jakauwaitak nantakiaru asar, Yuusa uchiri artinaiti. 37Yuus númi zarza tutai keamunam pachinak wajas Moisésan wantiintuk chicharuk: ‘Wiyaitjai Abraham, Isaac, Jacob aina nuna Yuusrinka’, tusa tinaiti. 38¡Yuuska jakau ainan Yuusrinchuiti, antsu iwáku ainan Yuusriyaiti. Yuus iismaka jakau ainasha ashi iwáku matsatainawai!” tusa tinaiti.

39Nuna tusa takai nui fariseo irunu chichainak:

“Jintinkartina, yajau tatsume”, tusa tuina.

40Jesús nuna timatai araantukar awenawarka iniascharuiti.

Cristosha ya weantukit tusar timau

(Mt 22.41-46; Mr 12.35-40)

41Jesús shuar ainan iniak:

“¿Urukamtai Cristoka David weantuiti tusarsha tuinawa? 42Davidcha kantamtain Salmosnum aak:

‘Wina apurun, apu Yuus chicharuk: Wina untsuruini ekeemsata, 43tumawakmin wii amina shuarum ainanka nepetkattajai’, tusa titinaiti tu aaruiti.

44¿David wina Apur tujaku aisha, Cristosha uruku asaya David weantusha amainaita?

45Jesús ashi shuar antu iruunmaunam nina unuinatairi ainan chicharuk: 46Chicham umiktinan jintinkartin aina jaanch asarman nugkurar yujatan wakerin aina tumau airum atumka aneartarma. Nitaka yujainaksha shuar ainasha emematrus shir amikmatawarti tusar wakerin ainawai. Tura iruuntai jeanam utsaanainaksha, apu ekeemtai pegker ainan etegkawar ekeemsattsa wakerin ainawai. Tura yurumak yuamunmasha ekeemtai pegker ainan etegkawar ekeemas yuattsa wakerin ainawai. 47Tura nuwa waje ainan tsanuawar jeen atankiar, pegkerna takáwa turutiarti, tusar ajapeen wajantar Yuusan au aujainakua iku yujau ainawai. Nuna tuma yujau ainanka chikich ainan nagkasaun, Yuus waittan susatnaiti”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index