Μορφή αναζήτησης

Hechos 26:18

18pai­kuna­pas, amsa­pi­sina kaug­sa­na­kug­manda Taita Diuspa suma iuiaita apispa, puncha­ia­chig­sina­wa sumag­lla kaug­san­ga­pa­kuna; chi­wanka, iaia kuku­wa mana alli kaug­saita sakispa, Taita Dius­wa tukug­samun­ga­pa­kuna. Chasa nuka­wa suma iuia­ris­paka, panda­rii­kunata pasin­siaimi tukun­ga­pa kan­kuna; chasa­pika, tukui nuka­mandalla sumag­lla kaug­sag­kuna­wa Taita Dius nis­kata chaskin­ga­pa”.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index