Μορφή αναζήτησης

Juan 12

Jesuspa chaki­kunapi, María suma asna asiti talliska­manda

1Paskuapa sugta puncha pisi­ku­ura, Jesuska Betania pui­bluma rirka Lázaro kaug­sa­kus­ka­ma. Chi Lázaro wañuska­ta­mi kaug­sa­chiska karka. 2Jesús chipi chaiag­ri­uraka, suma mikui mikun­ga­pa kaiar­ka­kuna. Marta, mikui ianuska iali­chi­kurka. Lazaropas, Jesus­wa sug­lla­pi miku­nakurka. 3Mariaka, chipi miku­nakun­kama, sug libra­sina nardo suti suma asna asiti iapa bali kulki­wa randiskata chari­rispa, Jesuspa chaki­kunapi tallirka. Nis­paka, kikinpa agcha­wa tusta­chirka. Chasa talli­ura, chi wasi ukupi iapa suma asnaimi tukug­samurka.

4Chi­ura Judas Iska­riote, Jesus­ta kati­raiag­pura, Jesusta api­chin­ga­pa iuia­kugka, nirka:

5—¿Imapatak chi asitita kimsa patsa puncha ganaska bali kulki­manda mana katurka? Chi­wa pudi­rirka, mana ñi ima­pas iukas­ka­kunata chi kulki­kunata karan­ga­pa—. 6Paipa iuiaipi chi Judaska, mana iukag­kuna­manda mana iuia­kurka. Kikin tukui pai­pura­kunapa kulki waka­chi­dur kaspa, pai kikin­manda sisai kaspa­mi chasa rima­kurka.

7Jesuska nirka:

—Ianga kawai. Chika, nukata pamba­wan­ga­pa puncha­pa­mi waka­chi­raiarka. 8Ñi ima mana iukag­kunata ima­ura­pas­mi iukan­ga­pa kan­gi­chi. Ikuti nukataka sug ratu­lla­mi kawa­wa­na­kun­gi­chi.

9Jesús Betania pui­blupi kagta iachas­paka, iapa achka judiu­kuna chima chaiag­rir­ka­kuna. Jesusta kawanga­pag­lla, mana; Lázaro wañuska kaugsa­riskata kawan­ga­pa­wan­ta­mi rir­ka­kuna. 10Chi­manda, iaia sasir­duti­kuna iuia­rir­ka­kuna, Lazaro­ta­pas wañu­chin­ga­pa. 11Lázaro ikuti kaug­sa­riska kag­mandaka, achka judiu­kuna, chi taita­kunata sakispa, Jesus­wa tukur­ka­kuna.

Jeru­salén pui­bluma, Jesús iaikug­riska­manda

12Chi kaiandi, iapa achka runa­kuna paskua atun puncha iali­chin­ga­pa chaiag­riska kar­ka­kuna. Jesuspas Jeru­salenma chaiag­ri­kugta iachas­paka, chi­manda llugsir­ka­kuna rin­ga­pa, 13ramus palma­kuna kuchuspa, paita tupan­ga­pa. Tupag­ris­paka, kapa­rii kalla­rir­ka­kuna:

—Taita Diusta iapa suma kag­ta­mi nin­chi.

Atun Taita Dius kacha­muska

Israel­manda runa­kunapa atun mandag samug,

paipa iapa kuiaska­mi kangi.

14Jesuska, sug maltu buruta ta­rispa, tia­rirka. Chi­wanka, imasa ñugpa­manda librupi willa­raiaska­sina tukug­samurka. Kasa­mi ni­raiá:

15Sión luma­manda warmi­kuna,

mana mancha­na­kui­chi.

Kawai­chi. Kam­kunapa atun mandagmi samu­ku.

Sug burapa maltu wawa buru­pi­mi tia­riska samu­ku.

16Jesusta kati­raiag­kuna, kawa­na­kuspa­pas, mana iachar­ka­kuna pai ima rura­kugta. Taita Dius paita suma atun­ia­chiska­ura­manda­mi, pai­manda imasa willa­raiaska­sina chasa ruraskata iuia­rig­samur­ka­kuna.

17Lázaro wañuska pamba­raiaskata Jesús kaug­sa­chispa kaiagta kawag­kunaka, tukui­kunata willa­na­kurka. 18Chi ima­ura­pas mana kawaska­sinata ruraska­manda iachaspa­mi achka­kuna paita tupag­rin­ga­pa llugsir­ka­kuna. 19Cha­sa kawas­paka, fari­seo­kuna kikin­pura rima­ri­na­kurka:

—Kawai­chi. Ñi ima­pas mana ruran­ga­pa pudi­na­kun­chi. Tukui­kuna­mi pai­lla­ta kati­nakú.

Sug mana judíu kag­kuna, Jesusta kawan­ga­pa muna­na­kuska­manda

20Sug griego suti runa­kuna­pas­mi Jeru­salenma riska kar­ka­kuna, paskua atun puncha iali­chi­na­kus­kapi Taita Diusta kungu­rin­ga­pa. 21Chi runa­kunaka, Felipe­pagma kailla­iag­rispa, nir­ka­kuna:

—Waugki, Jesusta kawaspa rigsinga­pa­mi muna­na­kun­chi—.

(Felipe, Gali­lea alpa i Betsaida pui­blu­manda­mi karka.)

22Chi­ura Felipeka, Andresta willag­rirka. Nispa pai iskandi­kuna, Jesusta willag­rir­ka­kuna, nispa:

—Kamta muna­nakú rigsin­ga­pa.

23Jesuska ainirka:

—Kai Runa Tukuskata suma atun­ia­chin­ga­pa puncha ñami chaia­mu­ku. 24Kasa­mi nuka nii­ki­chi­ta: trigu similla mana alpapi urmaspa wañug­sina tukug­pika, chasa­lla­mi kidá, ñi ima mana tukus­pa­lla. Ikuti alpapi urmaspa wañug­sina tukus­pa­kar, wiña­ri­ura, chi similla­manda achkami tiarí. 25Chasa­lla­ta, mai­kan­pas kikin­manda­lla kaug­sai munag, kikinmi puchu­ka­rin­ga­pa ka. Ikuti mai­kan kai alpapi kikinpa kaug­saita nuka­manda iuia­rispa, mana kispi­chig­pika, mana puchuka­ri­diru suma kaug­sai­ta­mi tarin­ga­pa ka. 26Mai­kan nuka ima munaskata ruran­ga­pa munagka kati­chi­wachu. Chasaka, nuka maipi kaskapi, chi­lla­pi­ta­mi chi runapas kag­rin­ga­pa ka. Mai­kan nuka ima munaskata ruragta, nuka­pa Taita­pas­mi kuian­ga­pa ka.

Jesús imasa wañun­ga­pa kaskata, pai willaska­manda

27Kasa­pasmi Jesús nirka:

—Kuna­ura, sungu nanag­ta­mi llaki­wa­ku. Chi­manda, ¿kasachu nisa: “Tai­tiku, kai llakiita kuna­ura anchu­chi­wai”? Mana. Chasa­pa­mi samurkani—. 28Chasa nispa, Taita Diusta nirka— Tai­tiku, kam iapa suma atun kagta kawa­chi­rii.

Chi­ura, suma luar­manda rimai uia­rig­samurka, kasa nispa:

—Nuka iapa suma atun kagta kamwa ña­mi kawa­chi­rirkani. Mas nispa, ikuti­mi kam­lla­wan­ta kawa­chi­rin­ga­pa kani.

29Chipi kag­kuna, chasa uias­pa­ka, sug­kunaka nir­ka­kuna:

—Sinchimi triwinarka.

Ikuti sug­kunaka nir­ka­kuna:

—Sug anjilmi paita rimarka.

30Jesuska nir­ka­kunata:

—Chi rimai uia­riskaka, nuka­manda mana uia­rirkachu. Kam­kuna­manda­mi uia­rig­samurka. 31Kuna­ura­mi kai alpapi kaug­sag­kuna justi­siai tukun­ga­pa kan­kuna. Kuna­ura­mi kai alpapi mandag iaia kuku llugsi­chii tukun­ga­pa ka. 32Nukaka, alpa­manda atari­chii tukuspa, tukui­kuna­ta­mi nuka­pag­ma kailla­ia­chin­ga­pa kani—. 33Pai imasa wañun­ga­pa kaska­ta­mi chasa willa­kurka.

34Jesús chasa ni­uraka, chipi kag­kunaka nir­ka­kuna:

—Ñugpa­manda librupi kawas­pa­ka, iachan­chimi, Taita Dius agllaska Cristoka ñi ima­ura­pas mana wañun­ga­pa kagta. Nig­pika, ¿imapatak kamka ni­kungi: “Runa Tukuskata chaia­kumi, atari­chii tukun­ga­pa”? Chi Runa Tukuska, ¿pi­manda­tak ni­kungi?

35Chi­ura, Jesuska ainir­ka­kunata:

—Mailla puncha­kuna­lla­mi kai puncha­ia­chig, kam­kunapa chaug­pi­pi kan­ga­pa ka. Kai puncha­ia­chig kam­kuna­wa kan­kama, nuka­wa purii­chi; chasaka, mana kam­kunata tuta­iai apig­samun­ga­pa. Tutapi purig mana iachanchu maipi ri­kugta. 36Kai puncha­ia­chig kam­kuna­wa kan­kama, suma iuia­wai­chi. Chasaka, puncha­ia­chig Taita Diuspa wam­bra­kuna­mi kan­kan­gi­chi.

Chasa nis­paka Jesús, pai­kuna­pag­manda anchu­rispa, mana kawa­rirka.

Judiu­kuna, imapa Jesusta mana alli­lla iuia­na­kuska­manda

37Chi­tuku achka suma mana ima­ura­pas kawaska­sina judiu­kunapa ñawipi ruragpi­pas, Jesus­wa mana tukur­ka­kuna; 38chasaka, Isaías suti Santu Ispi­ri­tu­wa rimag imasa willaska­sina tukug­samun­ga­pa. Kasa­mi ni­raiá:

Tai­tiku,

¿pi­kunatak munar­ka­kuna,

nukan­chi ima willaskata suma uian­ga­pa?

Mailla­kunalla.

Chasa­lla­ta, atun Taita Diuspa iapa iachaita,

¿pi­kunatatak kawa­chirka?

39Pai­kuna mana uian­ga­pa, Isaías ñugpa­mi willaska karka, kasapas nispa:

40Taita Diusmi pai­kunapa ñawi­ta tuta­ia­chig­sina rurarka.

Iuiai­kuna­ta­pas­mi kichurka.

Chasaka pai­kuna,

mana ñawi­wa kawag­sina,

mana iuiai iukag­sina­mi tukun­ga­pa kan­kuna.

Mana munan­kuna, nuka­wa tigramun­ga­pa.

Tigramugpika, nukami ambintrani­kunata.

41Paipa iuiaipi Jesús suma atun kagta ñugpata kawaspa­mi Isaías chasa pai­manda willarka.

42Chasa willa­raiaska kagpi­pas, judiu­kunapa achka taita­kuna­pas­mi Jesus­wa tukur­ka­kuna. Chasa tukuspa­pas, dimanchaimi mana kawa­riilla Jesus­manda rimar­ka­kuna. Mana kag­pika, fari­seo­kunaka tanda­ri­diru wasi­manda­mi pai­kunata llugsi­chintra­kuna. 43Jesus­wa tukuspa­pas, masmi munar­ka­kuna, kikin­kuna­manda­lla suma atun­ia­chi­rii tukun­ga­pa, Taita Dius suma atun­ia­chiita sakispa.

44Jesuska, kapa­rispa, nirka:

—Mai­kan­pas nuka­wa tukus­ka­kunaka, mana nuka­lla­wa iuia­na­kun­chu. Nukata kacha­mu­wag­ta­pas­mi iuká iuia­na­kunga. 45Chasa­lla­ta nukata kawa­wa­na­kugka, kacha­mu­wag­ta­pas­mi kawa­nakú.

46—Kasapas. Nuka, kai alpapi kaug­sa­na­kuskapa iuiai­kunata puncha­ia­chinga­pa­mi samurkani; chasaka, mai­kan­pas nuka­wa tukugpi­kunaka, tutapi­sina mana kaug­sa­na­kun­ga­pa. 47Mai­kan uia­waspa­pas, nuka ima rimaskata mana rurag­pika, pai panda­ris­ka­kunata nuka mana kawa­ku­nichu. Mana samurka­nichu, kai alpapi kaug­sag­kuna panda­ris­ka­kunata kawan­ga­pa. Pai­kunata kispi­chinga­pa­mi samurka­ni. 48Mai­kan nuka ima rimas­kata mana alli­lla uiaspa wabuti­wag­pika, sugmi pai panda­ris­ka­kunata kawa­chin­ga­pa ka. Chi nuka rimas­ka­kunata mana uia­wag­manda­mi puchu­ka­rii puncha tukui panda­ris­ka­kunata kawa­chii tukun­ga­pa ka. 49Nuka­pa iuiai­lla­wa mana rima­ku­nichu. Nuka­pa Taita kacha­mu­wagmi willa­warka, imasa nuka rimaspa iacha­chin­ga­pa kagta. 50Nuka iacha­nimi, pai niskata uiaspa, mana puchu­ka­ri­diru suma kaug­saita chaskin­ga­pa tiagta. Chi­manda­mi nuka­pa Taita imasa willa­waska­sina kam­kunata willai­ki­chita.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index