Μορφή αναζήτησης

Juan 18

Jesusta apis­ka­kuna­manda

1Chasa nis­paka Jesús, paita kati­raiag­kuna­wa llugsispa, Kedrón suti iaku sug ladu chimba rispa, sug wirta tiaska­ma iai­kug­rir­ka­kuna. 2Chi wirtata Judas, Jesus­ta api­chin­ga­pa kag, alli­lla­mi rig­sirka. Chi­pi­mi karka Jesus­wa tukui kati­raiag­kuna­wa tanda­ri­diru. 3Chi­manda Judaska, suldadu­kuna­ta, i iaia sasir­duti­kuna i fari­seo­kuna kachaska alwasil­kunata pusaspa, chi wirtama chaiag­rir­ka­kuna, lin­tirna, nina sindi i wañu­chi­na­ku­diru cha­rispa.

4Jesuska, tukui imasa pasan­ga­pa kagta iachaspa, chaia­na­kuskata kailla­iaspa, tapurka:

—¿Pitatak maska­na­kun­gi­chi?

5Chi­ura ainir­ka­kuna:

—Nazaret pui­blu­manda Jesus­ta.

—Nukami kani— Jesús nirka.

Judas paita api­chig­pas­mi chi alwa­sil­kuna­wa karka. 6Jesús “Nuka­mi kani” ni­ura, chipi kag­kunaka, katima kuti­rispa, alpama urmar­ka­kuna.

7Ikutimi Jesuska tapur­ka­kunata:

—¿Pitatak maska­na­kun­gi­chi?

Chi­ura ainir­ka­kuna:

—Nazaret­manda Jesusta.

8Chasa aini­ura, Jesuska nirka:

—Ñami nirkai­ki­chita: “Nuka­mi kani”. Nukata maska­wa­na­kug­pika, kai nuka­pa runa­kunata ianga kawai­chi ri­chu­kuna—. 9Chasaka nirkami, ñugpa­manda librupi imasa willa­raiaska­sina tukug­samun­ga­pa. Chi­pika, kasa­mi ni­raiá: “Kam nuka­ta minga­was­ka­kunaka, ñi sug mana chinga­chirka­nichu”.

10Chi­ura Simón Pedroka, ispada chari­kuskata surkuspa, Malko suti iaia sasir­dutipa lutrinta piaspa, alli ladu rinrita ialigta kuchurka. 11Jesus­ka, Pedrota nirka:

—Kamba ispadata chura­chi­diru­lla­pita waka­chii. Nukata chaia­wa­kumi, nuka­pa Taita imasa ni­waska­sina iapa llakii iukan­ga­pa.+

12Chi­uraka suldadu­kunata mandag i judiu­kunapa alwasil­kuna, tukui­kuna, Jesusta apispa, watar­ka­kuna. 13Nis­paka, Anas­pag­ma ñugpa chaia­chig­rir­ka­kuna. Anaska, Kaifaspa suigru­mi karka. Kai­faska, chi wata iaia sasir­duti­mi karka. 14Chi Kaifasmi, judiu­kunata iuia­chispa, kasa niska karka: “Kai alpapi tukui kaug­sa­na­kuska­manda chaia­kumi, suglla runa wañun­ga­pa”.

Jesusta mana rigsinichu, Pedro musuglla niska­manda

15Jesusta chaia­chi­na­kug­ri­ura, Simón Pedro i sug kati­raiag­pura kati­chi­na­kurka. Iaia sasir­dutipa wasi kancha ladulla Jesusta iaiku­chig­ri­uraka, chi sug kati­raiagpas iai­kurka, iaia sasir­dutipa rigsidu kaspa. 16Pedro, kancha pungu­lla­pi saia­kurka. Ikuti iaia sasir­dutipa rigsiduka, ukupi kaspa, llugsispa, pungu kawag warmita rimaspa, Pedrota iaiku­chirka. 17Chi­ura chi warmika, Pedrota tapurka:

—¿Manachu kampas, Jesusta kati­raiag­pura kangi?

—Mana kanichu— ainirka.

18Iapa chiri kag­manda, iaia sasir­dutipa lutrin­kuna i alwasil­kuna, kilimsa nina sindi­chispa, kunu­na­kurka. Pedropas, pai­kuna­wa kunu­kurka.

Iaia sasir­duti kaskapi, Jesús kaska­manda

19Iaia sasir­dutika, Jesusta kati­raiag­kuna­manda i pai ima iacha­chi­kuska­manda paita tapu­chirka. 20Chi­ura, Jesuska ainirka:

—Tukui kawa­na­kuurami nuka rima­kurkani. Ima­ura­pas tanda­ri­diru wasi­kunapi i Diuspa atun wasi ukupi, maipi tukui judiu­kuna tanda­ri­diru kas­ka­kuna­pi­mi iacha­chi­kurkani. Pakallaka, ñi ima­pas mana rima­kurka­nichu. 21¿Ima­pa­tak nukata chasa tapu­chi­wa­kungi? Uia­wag­kunata tapu­chii, nuka ima pai­kunata rimagta. Pai­kuna iachan­kunami nuka ima rimaskata.

22Jesús chasa ni­ura, sug alwasil paipa ladu saia­kug, paita puñiti­wa piaspa, nirka:

—¿Chasachu atun taitata aini­diru?

23Chi­ura, Jesuska ainirka:

—Imapi nuka mana alli­lla rimaska kag­pika, chita willa­wai. Nuka alli­lla rima­kug­pika, ¿ima­pa­tak pia­wa­kungi?

24Nigpi Anaska, Jesusta watas­ka­lla kacharka, Kaifás suti iaia sasir­duti­pagma.

Jesusta mana rigsinichu, Pedro parisma niska­manda

25Chi­kama Simón Pedro, nina kunuspa saia­kurka. Paita kawas­paka, tapur­ka­kuna:

—Kampas, ¿manachu Jesusta kati­raiag­pura kangi?

Paika ainirka:

—Mana kanichu.

26Chi­ura iaia sasir­dutipa sug lutrin, Pedro rinrita kuchuska runapa­puraka, tapurka:

—Jesús ka­diru wirtapi, ¿mana­chu nuka kamta kawarkaiki?

27Ikuti Pedro ainirka:

—Chipika, nukaka manima karka­nichu.

Chasa nig­lla­pi, gallu kantarka.

Mandag Pilatos kaskapi, Jesús kag­riska­manda

28Kaifas­pag­manda Jesusta apar­ka­kuna Roma­manda man­dag­pa suma tia­ri­diruma. Iapa tutata­mi karka. Judiu­kuna, chi ukuma mana iai­kur­ka­kuna; chasaka, paskua puncha miku­diruta mikui pudin­ga­pa. Mana judíu runa­kunapa wasima iai­kus­paka, mapa­kuna­sina­mi pai­kuna­mandaka ni­raiarka. 29Chi­manda mandag Pila­toska, kan­cha­ma llugsispa, tapur­ka­kunata:

—Kai runa, ¿ima mana alli­lla ruras­ka­manda­tak willa­wan­ga­pa samu­na­kun­gi­chi?

30Chi­ura ainir­ka­kuna:

—Kai alli­lla rurag kag­pika, mana­char kam­bagma apa­mun­tran­chi.

31Pilatoska nirka:

—Chasa kagpika, kam­kuna iachai­chi. Imasa kam­kunapa ñugpa­manda librupi ni­raiaska­sina paita rurag­rii­chi.

Chasa ni­ura, judiu­kuna nir­ka­kuna:

—Nukan­chita mana lisin­sia­ra­ian­chu, ñi pi­ta­pas wañu­chin­ga­pa—. 32Chasa nir­ka­kuna, Jesús kikin imasa pai wañun­ga­pa kagta, ñugpa willaska­sina tukug­samun­ga­pa.

33Pilatoska, pai suma tia­ri­diru­ma ikuti iai­kus­paka, Jesusta kaiaspa, tapu­chirka:

—Kam, ¿judiu­kunapa atun man­dag­chu kangi?

34Chi­ura, Jesuska ainirka:

—¿Kamba iuiai­lla­wachu chasa nin­gi? Mana kag­pika, ¿sug­kuna­chu kamta chasa nuka­manda nir­ka­kuna?

35—Nuka, mana judíu ka­ni­chu— Pila­tos ainirka—. Kamba alpa­manda runa­kuna i iaia sasir­du­ti­kuna­mi kamta kaima apa­mur­ka­kuna. ¿Imatak ruraspa puri­kur­kan­gi?

36Chi­ura, Jesuska ainirka:

—Nuka­pa mandai, kai alpa­manda mana kanchu. Kai alpa­manda nuka­pa mandai kag­pika, nuka­pa runa­kunachar micha­wan­tra­kuna, judiu­kuna mana api­wan­ga­pa. Kai alpa­manda, nuka­pa man­dai mana kanchu.

37Chi­ura, Pilatos tapurka:

—Chasa kagpika, ¿atun man­dag­chu kangi?

—Kam alli­llami ningi— Jesuska ainirka—, “Nuka, atun mandagmi kani”. Chasa­pa­mi nuka kai alpama samurkani, ñi imapi mana llu­llas­pa­lla sutipa kaskata willan­ga­pa. Mai­kan sutipa kaskata uian­ga­pa munag­kuna, nuka ima rimaskata uia­wan­kunami.

38Chasa uiaspa, Pila­toska nirka:

—Kam chi sutipa kaskata willa­kuska, ¿imatak ni­raiá?

Jesusta wañu­chig­rii­chi, Pila­tos niska­manda

Chasa nis­paka Pila­tos, kan­cha­ma ikuti llugsispa, judiu­kunata nirka:

—Chi runata mana tari­nichu, ñi ima­pas panda­riska kagta. 39Kam­kuna imasa kustum­bri kaska­sina, sug runata kacha­ringa­pa­mi cha­ia­wá, paskua puncha chaia­kug­manda. Nig­pika, ¿munan­kan­gi­chi­chu, judiu­kunapa atun mandagta nuka kacha­rin­ga­pa?

40Judiu­kunaka, ikuti kapa­rispa, nir­ka­kuna:

—Paitaka, mana. Barra­basta kacha­rii—. Barra­bás, iapa sisaimi karka.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index