Μορφή αναζήτησης

Lucas 10

Kan­chis chunga iskai runa­kunata, Jesús kachaska­manda

1Chi­ura­manda Iaia Jesus­ka, sug kan­chis chunga iskai runa­kunata agllas­paka, tukui pui­blu i wasi­kunama pai rin­ga­pa kas­ka­ma iskai iskai ñugpa kacharka. 2Kacha­kus­paka, kasa­mi nirka:

—Pallan­ga­paka, ach­ka­mi tia. Nig­pika pallag­kunaka, mai­lla­mi tian­kuna. Chi pallaika, atun Taita Dius­pa chagra­sina­mi ka. Chi­manda, paita mañai­chi, achka pallag­kuna kacha­muchu.

3—Kam­kuna rii­chilla. Kam­kunata ubija­kunata­sina sacha alku kaug­sa­na­kuska­sina­ma­mi kacha­na­kui­ki­chita. 4Mana puri­chii­chi kulki waka­chi­diru, ñi jigra ñi chaki­kunapi chura­ri­dirupas. Mana ñambipi saia­rispa, pi­wapas ianga parla­na­kun­gi­chi.

5—Mai­kan wasi­pipas iai­kus­pa­ka, ñugpa nin­gi­chi: “Puangi. Sumag­lla alli­lla ka­puai­chi”. 6Chi wasipi sutipa sumag­lla iuiai­wa kaug­sa­na­kug­pika, chasa nis­ka­manda, pai­kunata tukuipi alli­lla­mi tukug­samun­ga­kunata. Ikuti mana sumag­lla chi wasipi kaug­sa­na­kug­pika, chasa nigpi­pas, pai­kunata mana alli­lla tukug­samun­ga­kunata­chu.

7—Mai­kan wasipi kam­kunata chaskig­pika, chi wasi­lla­pi kan­gi­chi, ima karas­kata mikuspa i upiaspa. Mai­kan trabajag­kunata chaian­mi, mikui u ima minis­tiska pai­kuna chaskin­ga­pa. Mana wasi wasi puri­na­kun­gi­chi. 8Mai­kan pui­bluma kam­kuna chaiag­ris­kapi kaia­chu­kuna: pai­kuna ima karas­kata mikun­gi­chi. 9Chipi ungui­wa kas­ka­kunata ambin­gi­chi. Pai­kunata willan­gi­chi: “Dius­pa suma mandai, kam­kuna­pagma ñami chaia­mu­ku”.

10—Ikuti mai­kan pui­blupi kam­kunata mana chaskin­ga­pa muna­chu­kuna: kalli­kunama llugsispa, nin­gi­chi: 11“Kam­kunapa pui­blu­manda alpa chakipi lluta­raias­ka­ta chabsi­chin­chimi. Chasaka, kam­kuna mana alli rurag kagta­kuna­mi kawa­chin­chi. Chasa kagpi­kuna­pas, kasa­mi willai­ki­chita: Dius­pa suma mandai, ñami chaia­mu­ku”. 12Kasa­mi nii­ki­chita: Taita Dius jus­ti­siai ruran­ga­pa puncha chaia­uraka, Sodoma pui­blu­manda runa­kunata llaki­chis­ka­manda­pas masmi chi pui­blu­kuna­manda runa­kuna llakii iukan­ga­pa kan­kuna.

Jesús ima willa­kus­kata mana uiag­kuna­manda

13—¡Ai, kam­kuna Korazín suti pui­blupi kaug­sag­kuna! ¡Ai, kam­kuna Betsaida pui­blupi kaug­sag­kuna! Tiro i Sidón suti pui­blu­kuna­manda runa­kuna, imasa kam­kunapa pui­blu­kunapi chi­tuku mana ima­ura­pas kawaska­sina ruras­kata kawas­paka, chi­ura­lla­mi pai­kunaka, llakii­wa iana katan­ga­kuna chura­rispa, uchpa­wa umapi arma­rispa, alli rurai­kunama tigraska kan­tra­kuna. 14Taita Dius jus­ti­siai ruran­ga­pa puncha chaia­uraka, Tiro i Sidón pui­blu­kuna­manda runa­kunata llaki­chis­ka­manda mas­mi kam­kuna llakii iukan­ga­pa kan­gi­chi.

15—Kam­kuna, Ka­far­naum pui­blu­manda­kunaka, ¿imapatak iuia­na­kun­gi­chi: “Sug luar­pi­mi atun­ia­chii tukun­ga­pa kani”? Manima. Dil­tudupa nina­ma­mi sitai tukun­ga­pa kan­gi­chi.

16Kasapasmi kati­raiag­kunata nirka:

—Mai­kan kam­kunata uiag­kunaka, nuka kikin­ta­mi uia­wan­kuna. Mai­kan kam­kunata wabutig­kunaka, nuka­ta­mi wabuti­wan­kuna. Chasa wabuti­was­paka, nukata kacha­mu­wag­ta­pas­mi wabutig ni­raian­kuna.

Kan­chis chunga iskai Jesús kachas­ka­kuna ña kutiska­ura­manda

17Chi kan­chis chunga iskai Jesús kachaska runa­kunaka, iapa suma alli iuia­chii­wa kutispa, chaiag­rir­ka­kuna, kasa nispa:

—Taita waugki, kuku waira­kuna­pas­mi kamba suti­wa nukan­chita uiar­ka­kuna.

18Jesuska nirka:

—Ari, chi­ura iaia kuku rilampa­sina awa­manda urmag­ta­mi kawar­ka­ni. 19Nuka­pa iapa iachai­ta­mi kararkai­ki­chita, kulibra­kunata i alakran­kuna­ta­pas sarugpi, kam­kunata ñi ima­pas mana tukun­ga­pa; chasa­lla­ta, iaia kuku tukuipi ima mana alli­lla rurai munas­ka­ta­pas binsii pudin­ga­pa. 20Chasa kagpi­pas, kam­kunata kuku waira­kuna uiag­manda­lla, mana iuia­na­kun­gi­chi, suma alli­lla iuia­chii­wa kan­ga­pa. Kam­kuna ima suti kaska, suma luar­manda librupi willa­raias­ka­manda­mi iukan­gi­chi iapa kun­tin­ta­rispa kan­ga­kuna.

Jesús, Taita Diusta: “Pai Siñur” niska­manda

21Jesús, Santu Ispi­ri­tu­wa suma alli iuia­chii­wa kaspa, chi­ura­lla nirka:

—Taitiku, suma luar i kai alpa luarta iaia mandag­mi kangi. Kamta iapa suma atun kag­ta­mi niiki. Kam­bagma iaikug­rin­ga­pa, iacha i iapa iuiai­iug runa­kuna­manda pakaska­sina­mi ka­pungi. Ikuti mana iacha i mana iapa iuiai­iug­kuna­ta­mi kawa­chirkangi. Ari, Taita, chasa­mi kam munarkangi.

22Kasapasmi Jesús nirka:

—Nuka­pa Taita, tukuimi nuka­ta kara­waska ka. Paipa wam­bra nuka kagta, ñi mai­kan runa­pas mana iachan­kuna­chu. Nuka­pa Taita­lla­mi rigsiwá. Chasa­lla­ta, nuka­pa Taitata mana pipas rigsin­kuna­chu. Nuka­lla­mi rigsini, paipa wam­bra kaspa. Mai­kan nuka munas­ka­kuna­lla­mi nuka­pa Taitata rigsin­ga­pa kan­kuna.

23Chasa nis­paka, tigra­rispa, paita kati­raiag­kuna­lla­ta nirka:

—Mai­kan kam­kuna kuna­ura kawa­na­kuska kawag­kuna, Taita Dius­pa iapa kuiaska­mi kan­kuna. 24Kasa­pas­mi nii­ki­chita: ñugpa­manda Santu Ispi­ri­tu­wa rimag­kuna i atun mandag­kuna, achka­kuna­mi, kuna­ura kam­kuna kawa­na­kus­kata kawan­ga­pa muna­na­kuspa­pas, mana kawar­ka­kuna. Chasa­lla­ta, kuna­ura kam­kuna uia­na­kus­kata uian­ga­pa muna­na­kuspa­pas, mani­ma uiar­ka­kuna.

Samaria­manda alli runa­manda parlu

25Tia­na­kuska­manda, Moisés ima nis­kata sug iacha­chig taita saia­rirka. Chi runaka, Jesusta panda­chin­ga­pa iuiai­wa tapurka:

—Iacha­chig taita, ¿imasatak iukani ruranga, mana puchuka­ri­diru suma kaug­saita tarin­ga­pa?

26Chi­ura, Jesús tapurka:

—Moisés ima willa­raias­kapi, ¿ima­tak ruran­ga­pa ni­raiá? Willa­wai.

27Chi­ura, chi runaka ainirka:

—“Kamba atun Taita Diusta kuiangi kam kikinpa sungu­wa, alma­wa, tukui animu­wa i tukui iuiai­kuna­wa. Kam kikinta­sina­mi iukangi, tukui runa­kuna­ta­pas kuianga”.

28Chi­ura, Jesús nirka:

—Allillami aini­wangi. Chasa ruras­pa­mi alli suma kaug­saita iukankangi.

29Chi runaka, alli­lla iuiai­iug kagta kawa­chi­rin­ga­pa, Jesusta tapurka:

—¿Pitak nuka­pa waugki­sina ni­raiá?

30Chi­ura, Jesuska ainirka:

—Sug runa Jeru­salen­manda Jerikó pui­bluma ñambi ri­kus­kata, sisai­kuna apispa, tukui ima apa­kus­kata katanga­wan­ta ki­chus­pa, ñalla wañunaiagta lisia­chispa­si sakir­ka­kuna. 31Chasa ka­uraka, sug sasir­dutisi chi ñambi­lla­pita ri­kurka. Chi runaka, ñalla wañu­kuska runata kawas­paka, muiuspa ialirka. 32Nis­paka, Dius­pa atun wasipi aidag­pas­si chi­lla­tata ri­kurka. Chi runa­pas, ñalla wañu­kugta kawas­paka, muiuspa ialirka. 33Kipama, Sama­ria alpa­manda sug runasi, chi ñambi­lla­pita ri­kuspa, wañu­kuska­pagma chaiag­rirka. Chi runa­kar, kawaspa, pai­manda llaki­rirka. 34Pai­pagma kailla­iaspa, wira i binu­wa pias­ka­kunapi ambispa, watarka. Atari­chispa, kikinpa burupi tia­ri­chispa, pusarka. Pusada maña­chi­diru wasima chaia­chig­ris­paka, sumag­lla siri­chig­rirka. 35Kaian­dika, sugma ri­kuspa, wasi maña­chigta iskai puncha­pa kulki surkuspa kuarka, kasa nispa: “Kai runata suma kawa­puangi. Kai kulki sakiska pisig­pika, nuka kuti­mu­ura kua­sa­kimi”.

36Chasa parlas­paka, Jesuska tapurka:

—¿Imasatak kamta rigchá? Sisai­kuna apiska wañu­kus­kapika, chi kimsandi­kuna­manda, ¿mai­kan­tak waugkindi­sina kawarí?

37Chi­ura, chi runa ainirka:

—Mai­kan pai­manda llaki­rispa ambig.

Chasa aini­ura, Jesuska nirka:

—Riilla. Kampas, chasa­lla­ta rurag­rii.

Marta i María ñañandipa wasipi, Jesús kaska­manda

38Jesús ñambi ri­kuspa, sug uchulla pui­bluma chaiag­rirka. Chipika Marta suti warmi, Jesusta paipa wasipi sumag­lla kaiarka. 39Chi warmi iukarka María suti ñaña. Mariaka, Iaia Jesuspa chaki ladu tia­rispa, ima rima­kus­kata uia­kurka. 40Martaka, achka rurai­kuna­wa kaspa, puri­ri­kurka, tukui rurai­kunata sapalla ruraspa. Nis­paka, Jesus­pagma kailla­iaspa, nirka:

—Taita turi, ¿mana­chu llakingi, nuka­pa ñaña kai tukui ima ruran­ga­pa nuka­lla­ta saki­wagta? Ni­puai aida­wachu.

41Iaia Jesuska ainirka:

—Kam Marta, achka rurai­kuna iukaspa, iapa llakispa iuiai­kuna­wa­mi puri­ri­kungi. 42Nuka niikimi: sug­lla­mi tukui­kuna­manda mas minis­tidu ka. Chi mas minis­tis­ka­ta­mi María agllarka. Pai chasa agllas­kataka, ñi pipas mana kichun­ga­pa kan­kuna­chu.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index