Μορφή αναζήτησης

Lucas 21

Sug mana iukag warmi, Taita Diusta kulki karaska­manda

1Chi­ura­manda Jesús, iapa iukag­kuna imasa kulki chu­ra­diru­kunapi chura­na­kus­kata kawa­kurka. 2Chipi chaiag­rispa, sug warmi mana iukag sapalla kidas­kaka, iskai uchulla kulki­lla­mi churarka. 3Chasa kawas­paka, Jesuska nirka:

—Nukami kasa nii­ki­chita: chi warmi mana iukag sapalla kidaska, tukui­kuna­manda mas achka churagmi ni­raiá. 4Sug­kunaka, pai­kunapa puchus­ka­ta­mi churar­ka­kuna. Ikuti chi warmika, mana iukaspa­pas, pai mikun­ga­pa cha­ri­kus­ka­ta­mi tukuita kararka.

Dius­pa atun wasita puchukai tukun­ga­pa, Jesús willaska­manda

5Sug runa­kuna, Dius­pa atun wasi­manda rimaspa, ni­na­kurka:

—Iapa atun kantiaska rumi­kuna­wa i Taita Diusta karas­ka­kuna­wa saia­chiska, ña iapa suma­mi kawa­ri­ku.

Chasa uiaspa, Jesuska nirka:

6—Tukui ima kam­kuna kawa­na­kuska puchuka­rin­ga­pa puncha­kuna­mi chaia­mun­ga­pa ka. Chi tukui pia­chiska rumi­kuna, ñi sug mana sakin­ga­pa kan­kuna­chu. Tukui­ta­mi urma­chispa puchukan­ga­pa kan­kuna.

Kai alpa puchuka­rii puncha manara chaiag­lla­pi, imasa kawa­rin­ga­pa kaska­manda

7Chi­ura, paita tapur­ka­kuna:

—Iacha­chig taita, ¿ima­uratak chasa pasa­ringa? Ña chasa pasa­rin­ga­pa kagta, ¿ima­watak kawa­chinga?

8Chi­ura, Jesuska ainirka:

—¡Ujala­lla­pas mai­kan, kam­kunata llulla­chispa panda­chi­chu­kuna! Achka­kuna­mi, nuka­sina tukuspa, samun­ga­pa kan­kuna, kasa nispa: “Nukami Taita Dius agllaska Cristo kani”. Kasa­pas­mi nin­ga­kuna: “Ñami chi puncha chaia­mu­ku”. Chasa nigpi­kuna­pas, mana pai­kunata katin­gi­chi. 9Tukui­ma­mi mana llakispa­lla wañu­chi­na­kugta, ñi pita mana uiaspa­lla piña­chi­ri­na­kugta iacha­rin­ga­pa ka; kam­kuna mana mancha­ri­na­kun­gi­chi. Chasa­mi ñugpa pasa­rin­ga­pa ka. Nigpi­pas, kai alpa puchuka­rii puncha manara chaia­muska ni­raian­chu.

10Chasa nis­paka, kasa­pas­mi nir­ka­kunata:

—Sug mandag alpa­nig­manda­kuna­wa sug­nig­manda­kuna­wa wañu­chi­na­kuimi tian­ga­pa ka. 11Alpa kuiu­rispa chapu­rispa­mi rin­ga­pa ka. Sug­nig­manda sug­nig­manda iapa iarkai i purig ungui­kuna­pas­mi tian­ga­pa ka. Awa­pipas iapa manchanga­sina mana ima­ura­pas kawaska­sina­mi kawa­rin­ga­pa ka.

12—Tukui chi­kuna manara pasa­rig­pi­mi, kam­kunata apispa, mana alli­lla ruran­ga­pa kan­kuna. Tanda­ri­diru wasi­kunama kam­kunata chaia­chispa, karsil­pi­mi wichkan­ga­pa kan­kuna. Kam­kuna nuka­wa kag­manda, atun mandag­kuna­pag­ma­mi puri­chin­ga­pa kan­kuna, jus­ti­siai rurai tukun­ga­pa. 13Chi­ura, pai­kunata nuka­manda­mi willankan­gi­chi. 14Mana iuia­na­kun­gi­chi imasa ainingata. 15Nuka­mi suma iachai­wa kam­kunata iuia­chisa­ki­chita imasa ai­nin­gata. Chi kam­kuna iachas­kata, ñi mai­kan kam­kunata piñag­kuna mana pudin­ga­kuna­chu ima­pas ai­nin­ga­pa. Upa­lla­mi kan­ga­kuna.

16—Chi puncha­kuna, kam­kuna­pa atun­kuna, waugkindi­kuna, kam­pura­kuna i iacha­ridu­pura­pas­mi kam­kunata api­chin­ga­kuna, jus­ti­siai tukun­ga­pa. Kam­kunata, achka­kuna­ta­mi wañu­chin­ga­pa api­chin­ga­kuna. 17Tukui­kuna­mi kam­kuna­wa rabia­rin­ga­kuna, kam­kuna nuka­wa kag­manda. 18Chasa rabia­rigpi­kuna­pas, kam­kunapa uma­manda ñi sug agcha mana chinga­chig­sina­mi kankan­gi­chi. 19Nuka­manda iuiai­lla­wa apa­na­kun­gi­chi. Chasaka, kam­kunapa almata kispi­chinkan­gi­chimi.

20—Jeru­salén pui­bluta achka suldadu­kuna muiu­chi­na­kugta kawas­paka, iuia­na­kun­gi­chi, chi pui­blu ña puchuka­rin­ga­pa kagta. 21Chasa kawas­paka, Judea alpapi kaug­sa­na­kug, sachukuma miti­ku­chu­kuna. Jeru­salenpi kag­kuna, chi­manda miti­kuspa, llugsi­chu­kuna. Chagrapi kag­kuna­pas, mana Jeru­salenma samu­chu­kuna. 22Chi puncha­kuna, iapa llakiimi tukun­ga­pa ka. Tukui imasa ñugpa­manda librupi ni­raiaska­sina­mi pasa­rin­ga­pa ka.

23—¡Ai, mai­kan warmijim­kuna, chi puncha­kuna wigsa­wa ungug u uchulla markaska kag­kuna! Kai alpapi iapa achka llakii­kuna­mi tian­ga­pa ka. Kai Israel­manda runa­kuna­wa, Taita Dius­pa rabiami chaia­mun­ga­pa ka, tukui llakii­kuna tian­ga­pa. 24Chi­ura, sug­kunata ispada­wa­mi wañu­chin­ga­pa kan­kunata. Sug­kunataka wataspa, sug alpa­kuna­ma­mi apan­ga­pa kan­kunata. Jeru­salentaka, mana Israel­manda runa­kuna­mi mandan­ga­pa kan­kuna, ima­ura Taita Dius pai­kuna chipi kan­ga­pa ni­raiaska puncha chaian­kama.

Jesús imasa ikuti samun­ga­pa kaska­manda

25—Indi, killa, istrilla­kuna­pas, mana ima­ura­pas kawaska­sina­mi kawa­rin­ga­pa ka. Kai alpa­pipas lamar iaku­kuna iapa sin­chi uia­ri­uraka, tukui kaug­sag­kuna, iapa mancha­rispa, tuntiadu­sina mana iacha­rin­ga­pa ka ima ruranga. 26Kai alpapi imasa pasa­ri­kugta iuia­rispa, dimanchaimi wañuska­sina builta­na­kun­ga­pa ka. Kai alpa­manda awa ladu tias­ka­kuna­pas­mi kuiu­chii tukun­ga­pa kan­kuna.

27—Chi­ura, kai Runa Tukus­ka­ta­mi kawa­wan­ga­pa kan­kuna. Nuka­pa tukui iapa suma iachai­wa puiu­pi­mi samun­ga­pa kani.

28—Chasa pasa­rii kalla­ri­uraka, kuntintulla alli iuia­chii­wa kan­gi­chi. Kam­kunata kispi­chii puncha ñami chaia­munga.

29Chasa nis­paka, pai­kunata iuiai apinga­sina suma parlarka, kasa nispa:

—Igus u mai­kan sachata kawas­pa, iachai­kui­chi. 30Pan­ga­kuna ña susu­ri­ura, kam­kuna kawas­pa, nin­gi­chimi: “Ñami alli puncha­kuna chaia­mu­ku”. 31Chasa­lla­ta kam­kuna, tukui chasa pasa­ri­na­kus­kata kawas­paka, ñami iachan­kan­gi­chi, Dius­pa suma mandai puncha ña chaia­mu­kugta.

32—Kasami nuka nii­ki­chita: manara tukui kuna­ura kaug­sag­kuna wañug­pi­mi tukui chasa pasa­rin­ga­pa ka. 33Sug luar i kai alpa luar puchuka­rigpi­pas, nuka ima nis­kaka mana ialin­ga­pa kan­chu.

34—Sumag­lla iuia­na­kun­gi­chi. ¡Ujala­lla­pas jiru iuiai­kuna­lla­wa, machai­wa i kai alpa­manda ima­kuna­pas munai­lla­wa kan­tran­gi­chi! Chasa kaug­sa­na­kug­pika, chi pun­cha chaia­mungami, kam­kuna mana iuia­na­ku­ura. 35Imasa­mi tuglla urmá: chasa­lla­ta­mi chi puncha, kai alpapi tukui kaug­sa­na­kug­pagma chaia­mun­ga­pa ka. 36Chi­manda, ima­ura­pas iuiaipilla kan­gi­chi. Taita Diusta iuia­rispa maña­na­kun­gi­chi, tukui chasa pasa­rin­ga­pa puncha­kuna chaia­mu­ura, kam­kuna kispi­riska kan­ga­pa; chasa­lla­ta, kai Runa Tukuskapa ñugpa ladu mana manchaspa­lla saia­rig­rin­ga­pa.

37Jesús, chi puncha­kuna Dius­pa atun wasi ukupi chisiagta iacha­chi­kurka. Tuta­kunaka, Olivos suti lumapi paka­ri­kug­rirka. 38Tutata­kunaka, achka runa­kuna Dius­pa atun wasima chaia­na­kug­rirka, paita uian­ga­pa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index