Μορφή αναζήτησης

Lucas 8

Jesusta aidag warmi­kuna­manda

1Chi­ura­manda Jesuska, Dius­pa suma mandai­manda Alli Willaita willaspa, atun i uchulla pui­blu­kunapi puri­kurka. Chunga iskai pai agllaska runa­kunapas, pai­wa sug­lla­pi puri­na­kurka. 2Sug warmi­kuna, kuku waira i ungui iukaspa alia­chis­ka­kuna, paita kati­ra­iar­ka­kuna. Chi warmi­pura kar­ka­kuna: sugka, María, Magdalena suti (chi warmita, kan­chis kuku waira­kuna­ta Jesús llugsi­chiska karka); 3sug­ka, atun mandag Hero­despa wasita kawag Kuza suti runapa warmi, Juana suti; chi­manda, Su­sa­na suti i achka sug warmi­kuna­pas. Tukui chi warmi­kuna, ima iukas­ka­kuna­wa Jesusta aida­na­kurka.

Tarpudur runamanda parlu

4Iapa achka runa­kuna, tukui pui­blu­kuna­manda Jesus­pagma tanda­rig­rir­ka­kuna. Chi­ura Jesus­ka, pai­kunata iuiai apinga­sina suma parlarka, kasa nispa:

5—Sug runasi llugsirka, similla­kunata sitaspa tarpun­ga­pa. Tar­pu­ku­ura, sug similla­kunaka, ñambipi urmaspa, sarui tukur­ka­kuna. Chi similla­kunataka, pisku­kunasi mikur­ka­kuna.

6—Sug similla­kunaka, rumilla tias­kapisi urmar­ka­kuna. Tusta alpapi urmaspa, mailla wiña­rispa­lla, lim chaki­rir­ka­kuna.

7—Sug similla­kunaka, ispina sacha­kuna tias­kapisi urmar­ka­kuna. Nig­pika, ispina sacha wiñarka, similla­kunata kilpagta.

8—Ikuti sug similla­kunakar, suma alpapisi urmar­ka­kuna. Chasaka, suma wiñaspa, alli­lla palla­rir­ka­kuna. Sug similla­manda­lla, patsa patsasi palla­rirka.

Chasa nis­paka, sin­chi kapa­rirka:

—Rinri iukag­kuna, nuka nis­ka­ta uia­waspa, suma iuia­rin­gi­chi.

Imapa Jesús, iuiai apinga­sina parlu­kuna­wa rimaska­manda

9Chi­ura­mandaka kati­raiag­kuna, paita tapur­ka­kuna:

—Chi parlu kam iacha­chiska, ¿imatak ni­raiá?

10Chi­ura Jesuska, kasa ainirka:

—Kam­kunata niska­mi ka, Taita Dius imasa suma manda­kuska­sina kas­kata ñi ima­ura­pas mana iachas­kata iachan­ga­pa. Ikuti sug­kuna­taka iuiai apinga­sina parlu­kuna­lla­wa­mi rimani. Chasaka pai­kuna, kawa­na­kuspa­pas, mana kawag­sina­mi kan­kuna. Uia­na­kuspa­pas, mana uiag­sina­mi kan­kuna.

Tarpu­dur runa­manda parlu ima ni­raiagta, Jesús willaska­manda

11—Chi parlu nuka rimas­kaka, kasa­mi ni­raiá. Similla­kuna, Dius­pa Rimaimi ni­raiá. 12Similla ñambipi urmagka, sug runa Dius­pa Rimaita uiag­sina­mi ni­raiá. Chi uias­kata, iaia kukuka tukuimi kichug­samú; chasaka, mana suma iuiaspa, kispi­rin­ga­pa.

13—Similla rumilla tias­kapi urmagka, sug runa Dius­pa Rimaita uiag­sina­mi ni­raiá. Chi uianga­lla­waka, alli iuia­chii­wa­mi chaskin­kuna. Nis­paka, imasa­mi chi mana achka angu­iug similla­kuna tukú: chasa­lla­ta sug ratu­lla­mi Taita Dius­wa iuia­rispa kan­kuna. Ima­ura unz̈agpi­kunaka, chi­ura­manda mana mas Taita Dius­wa iuia­rin­ga­pa munan­kuna­chu.

14—Similla ispina sacha­kuna tias­kapi urmagka, sug runa Dius­pa Rimaita uiag­sina­mi ni­raiá. Uias­pa­pas, kai alpa­manda­kuna­lla­wa sumag­lla kaug­san­ga­pa iuia­rispa, mas achka iukag tukun­ga­pa iapa munaspa i sumag­lla kai alpapi kaspa, Dius­pa Rimaita tukuimi kunga­rin­kuna. Chasaka, ñi ima mana pallan­ga­pa tia­ringa­sina­mi tukun­kuna.

15—Similla suma alpapi urmag­kar, sug runa Dius­pa Rimaita uiag­sina­mi ni­raiá. Sumag­lla uias­kata suma umapi waka­chi­rispa, mana kunga­rispa­lla­mi kan­kuna. Chi­wanka pai­kuna, Taita Dius­manda alli­lla ruras­ka­kuna­wa mana sakispa­lla, achka palla­rig­sina­mi tukun­kuna.

Sindi­manda parlu

16—Ñi pipas, ima sindi sindi­chis­paka, manga ukupi u kawitu ukuma mana churan­ga­pa chaian­chu. Awa kawitu­pi­mi churan­ga­pa chaiá, mai­kan iaikug­kunata punchaia­chin­ga­pa. 17Chasa­lla­ta, ima pakalla kaskapas ima­ura­pas­mi iacharí. Ima pakalla waka­chiska­pas­mi ima­ura­pas kawa­rig­samú. 18Chi­manda, nuka ima rimas­kata suma iuiai­wa uia­wan­gi­chi. Mai­kan achka iukagta mas­mi karan­ga­pa ka. Ikuti mai­kan “Mai­lla­mi iukani” iuia­kus­kataka kichunga­pa­mi ka.

Sutipa Jesuspa familia­kuna­manda

19Jesús kaska­ma, paipa mama i waugkindi­kuna chaiag­rir­ka­kuna. Iapa achka runa­kuna chi ukupi kag­manda, manima kailla­ian­ga­pa pudir­ka­kuna. 20Chi­ura sug runa, paita nig­rirka:

—Kamba mama i waugkindi­kuna­mi kanchapi kan­kuna. Kamta rimanga­pa­mi muna­nakú.

21Paika ainirka:

—Dius­pa Rimaita uiaspa rurag­kuna­mi nuka­pa mama i nuka­pa waug­ki­kuna ni­raian­kuna.

Sin­chi wairata i iaku iapa kuiu­ri­kus­kata, Jesús kasillaiachiskamanda

22Sug puncha­kuna Jesús, kanua­pi iai­kurka, paita kati­raiag­kuna­wan­ta. Nis­paka, pai­kunata nirka:

—Akushi. Kai kuchata chimba­sun­chi.

Nispa, ña rii kalla­rir­ka­kuna. 23Ña iaku chimba­na­kus­kapi, Jesús puñu­rig­samurka. Chi­ura iapa sin­chi waira, chi kuchapi ata­rii kalla­rirka. Chi­wanka, kanua ukuma iaku ña iaiku­kurka. 24Jesusta kati­raiag­kuna, paita rigcha­chir­ka­kuna, kasa nispa:

—Iacha­chig taita, iacha­chig taita, wañunga­pa­mi kan­chi.

Jesuska, rigcha­rispa, wairata i iakuta piñarka. Chasa piña­uraka, tukui alli­lla­mi kasillaiag­samurka. 25Chi­ura Jesuska, kati­raiag­kunata nirka:

—¿Manarachu nuka­manda suma iuia­waspa rigsi­wan­gi­chi?

Chi­ura, iapa mancha­rispa ujna­rispa­mi pai­pura tapu­ri­na­kurka:

—Kai runa, ¿ima­sik ka? Waira i iakupas, paita uian­kuna.

Sug runa achka kuku waira­kuna iai­kus­kata, Jesús ambiska­manda

26Kucha ialis­paka, Gali­lea sug ladu chimba chaiag­rir­ka­kuna Je­ra­sa suti alpama. 27Jesús ña kanua­manda alpama urai­ku­ku­uraka, chi pui­blu­manda sug runa kuku waira­kuna iai­kuska, paita tupag­rirka. Chi runa, ña unai ñi ima katanga mana chura­riska karka. Ñi ima wasipi mana kaug­sa­kurka. Wañus­ka­kuna pamba­raias­ka­pi­mi karka. 28Chi runaka, Jesusta kawas­paka, kapa­rispa, paipa ñugpa ladu kungu­rig­rirka. Sin­chi rimai­wa nirka:

—Ai, kam tukui­manda mas atun Taita Dius­pa wam­bra Jesús, ¿ima­pa­tak nuka kaska­ma samu­kungi? Mañaikimi: mana nukata sungu nanagta llaki­chi­wa­kug­samui.

29Jesús, chi kuku wairata ñami niska karka: “Chi runa­manda llugsii”. Chi­manda­mi chasa nirka. (Chi runata, kuku waira­kuna achka biajisi apiska kar­ka­kuna. Chi­manda, paita makipi i chakipi sin­chi kadina­kuna­wa wataspa, alli­lla chari­dur kar­ka­kuna. Chasa chari­na­kugpi­pas, kuku waira­kuna, kadina­kunata piti­chispa, chusa sitaska alpama paita apa­dur kar­ka­kuna.) 30Chi­ura Jesuska, chi runata tapurka:

—Kam, ¿imatak suti kangi?

Chi­ura ainirka:

—Nuka, achka waran­ga­kuna­mi suti kani—. Iapa achka kuku waira­kuna paita iai­kuska kaspa­mi chasa ainirka.

31Chi­ura chi runapa kag kuku waira­kunaka, Jesusta mañai kalla­rir­ka­kuna:

—Mana nukan­chita kacha­kui, chi iapa jiru alpa ukuma ikuti rin­ga­pa.

32Chi ladira ladu­lla­pi, iapa achka kuchi­kuna mikuspa puri­na­kurka. Nig­pika, chi runapi kag kuku waira­kunaka Jesusta mañar­ka­kuna, kasa nispa:

—Nukan­chita sakii, chi kuchi­kunapa ukuma iaikug­rin­ga­pa.

Chi­ura, Jesuska sakirka, chasa tukun­ga­pa. 33Chasaka chi kuku waira­kunaka, ña runa­manda llugsispa, kuchi­kunapa ukuma iaikug­rir­ka­kuna. Chi­wanka tukui kuchi­kuna, iapa saia patata kalpaspa, kucha iaku ukuma sita­rig­rir­ka­kuna. Chipi chuka­rispa, tukui puchuka­rir­ka­kuna.

34Kuchi­kunata kawag­kuna, imasa pasa­ris­kata kawas­paka, miti­kuspa, pui­blu­nigta i ñambi­nigta suiu parlaspa purig­rir­ka­kuna. 35Chasa uiag­kunaka rir­ka­kuna, imasa pasa­ris­kata kawan­ga­pa. Jesus­pagma chaiag­ris­paka, chi kuku waira­kunata llugsi­chii tukuska runata tarig­rir­ka­kuna. Paipa iuiai ña alli­lla, suma katanga chura­riska, Jesuspa chaki ladu tia­kus­kata tarig­rir­ka­kuna. Chasa kawas­paka, iapa mancha­rir­ka­kuna. 36Chi kuku waira­kuna iukaska runata imasa alia­chiska kas­kata kawag­kuna­pas willar­ka­kunata imasa pasa­rigta. 37Chi­ura chi alpa­nig­manda tukui uiag­kunaka, asku­rinti manchai­wa kaspa, Jesus­pagma kailla­iaspa, nir­ka­kuna:

—Nukan­chipa alpa­manda llugsi­puai.

Chasa uias­paka Jesús, kanuama iai­kuspa, kutirka.

38Manara rig­lla­pi, chi kuku waira­kuna llugsi­chii tukuska runa, paita mañai kalla­rirka:

—Nuka­ta­pas pusawai.

Jesuska, paita ainirka:

39—Kamba wasima rii. Willag­rii, kamta imasa Taita Dius alli­lla ruraspa sakigta.

Chi­ura chi runa, rispa, imasa Jesús paita alli­lla ruras­kata chi pui­blu suiu willaspa purig­rirka.

Jairopa wam­bra kaugsa­riska­manda i sug warmi Jesuspa katangata llamkaspa­lla ambi­riska­manda

40Jesús kutispa chaiag­ri­uraka, tukui paita suia­na­kug sumag­lla chaskir­ka­kuna. 41-42Sug tanda­ri­diru wasi­manda taita Jairo suti­pas­mi chaiag­rirka. Chi taitaka, sug­lla warmi wam­bra iukarka, chunga iskai wata­iug. Chi wam­braka ña wañu­pu­kurka. Chaiag­ris­paka, Jesusta kungu­rispa, mañarka:

—Nuka­pa wasima ri­puai.

Jesús chi taita­wa paipa wasima ri­kus­kapika, achka runa­kuna paita tanga­na­kui­wan­ta kati kati ri­na­kurka. 43Kati­chi­na­kug­pura sug warmimi sug­lla­pi ri­kurka. Chi warmi, chunga iskai wata iawar sitai­wa ungug karka. Tukui ima iukas­kata tuku­chigpi­pas, ñi mai­kan ambig­kuna­pas manima ambir­ka­kuna­chu. 44Chi warmika, Jesusta kati kati kailla­iaspa, paipa katanga puntapi llamkarka. Llamkag­lla­pi, chi ungui ambi­rirka. 45Chi­ura, Jesuska tapurka:

—¿Pitak llamka­warka?

Tukui­kuna: “Ñi pipas manima” aini­ura, Pedro nirka:

—Iacha­chig taita, ¿mana­chu tukui­kuna, tanga­na­kui­wan­ta kam­ta kati­raia­nakú?

46Jesuska nirka:

—Nuka­pa iachaitami aisagta iuia­chi­ri­warka. Chi­wa­mi iachani, mai­kan ima iuiaspa llamka­wagta.

47Chi­ura chi ambi­rig warmika, Jesús imasa iachas­kata uias­paka, chugchuspa kailla­iaspa, Jesusta kungu­rispa, tukui­kunapa ñawipi willa­rirka, imapa Jesusta llam­kagta i imasa llamkag­lla­pi ungui ña ambi­rig­samugta. 48Chi­ura, Jesus­ka nirka:

—Kam warmisita, nuka­manda suma iuia­ris­ka­manda­mi ambi­rig­samurkangi. Rii, mana man­chas­pa­lla.

49Jesús chara rima­kug­lla­pi, sug runa, chi taitapa wasi­manda chaiag­rispa, nirka:

—Kamba wam­bra, ñami wa­ñur­ka. Mana mas kai iacha­chig taitata ima­pas maña­kui.

50Jesuska, chasa uiaspa, chi taitata nirka:

—Mana llaki­kui. Nuka­manda suma iuia­wai. Ungugka ambi­ri­pun­kangimi.

51Wasima chaiag­ris­paka, Jesús mana tukui­kunata sakirka iaikun­ga­pa. Pedro, Juan, Santiago i wam­brapa taita i mamandilla, pai­kuna pai­lla­wa iai­kur­ka­kuna. 52Tukui chipi kag­kuna, wañuska kag­manda iuia­rispa, waka­na­kurka. Jesuska nirka:

—Mana waka­na­kui­chi. Chi wam­bra mana wañuska kan­chu. Puñui­lla­mi puñu­ku.

53Uiag­kuna, tim wañuska kagta alli­lla iachas­paka, paita asir­ka­kuna. 54Jesuska, chi wañus­kata maki­manda apispa, sin­chi kapa­rispa, nirka:

—Wam­brita, atarii.

55Chasa nig­lla­pi, alma ikuti samuspa, kaugsa­rig­samurka. Nis­paka ata­rirka. Chi­ura, Jesuska nirka:

—Wam­britata mikui karai­chi.

56Chasa kawas­paka, wam­brapa atun­kuna iapa ujna­rir­ka­kuna. Jesuska nir­ka­kunata:

—Chasa kawas­kata, ¡ujala­lla­pas sug­kunata willa­na­kun­gi­chi!

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index