Μορφή αναζήτησης

Apocalipsis 5

Maituskapi iskribi­raiaska­manda i ubija­sina rig­cha­manda

1Chi­ura­mandaka, chi tia­ri­di­rupi tia­kugpa alli makipi sug mai­tus­kapi iskri­bi­raias­kata cha­ri­kug­ta­mi kawar­kani. Ñugpa ladu i wasa ladu iskri­bis­ka­mi karka. Kan­chis sillu prinsas­ka­mi karka. 2Sug anjil iapa pudig­ta­pas­mi kawar­kani. Chi anjilka, sin­chi rimai­wa kapa­rirka, kasa tapuspa:

—¿Pitak iapa alli kan­gi­chi, chi sillu­kunata piti­chispa, iskri­bi­raias­kata paskan­ga­pa?

3Chi­ura sug luarpi, alpapi ñi alpa ukupi, ñi pipas mana alli tiarka, chi iskri­bi­raias­kata pas­kaspa, ima ni­raias­kata kawaspa iachan­ga­pa. 4Ñi pipas mana tiag­manda, nukata iapa wakai­mi chaia­warka. 5Chasa waka­ku­uraka, sug iacha taitaka ni­warka:

—Mana wakakui. Kawai. Judá suti runapa iawar­manda liun kag­sina, atun mandag Davidpa wam­bra­kunapa wam­brami bin­sig­samurka. Pai­mi, chi kan­chis sillu­kunata piti­chispa, iskri­bi­raias­kata pas­kan­ga­pa ka.

6Chi­uraka, kasa­pas­mi kawar­kani: mandag tia­ri­diru chaug­pipi, chi chusku ani­mal­sina rig­cha­kunapa chaugpipi, chi iacha taita­kuna kas­kapi, chi­pika, sug Ubija­sina­mi saia­rig­samurka. Chi Ubi­jaka, wañu­chin­ga­pa tugsiska kag­sina­mi kawa­ri­warka. Kan­chis kachu­iug, kan­chis ñawi muru­iug­mi karka. Chi­kuna ni­raian­mi Taita Dius­pa kan­chis ispi­ri­tu­kunata kai tukui alpama pai kacha­muska.

7Chi Ubi­jaka, mandag tia­ri­dirupi tia­kug­pag­ma kai­lla­ias­paka, paipa alli maki ladu cha­ri­kuska iskri­bi­raias­ka­ta­mi chas­kirka. 8Chita chas­ki­uraka, chi chusku ani­mal­sina rig­cha­kuna i iskai chunga chusku iacha taita­kunaka, Ubi­japa ñugpa ladu kumu­ris­pa­mi kun­gu­rir­ka­kuna. Chi tukui­kunaka, sug sug arpa i suma asna kupal jun­da­chiska kurita ruraska kupa­kuna­mi cha­ri­na­kurka. Chi suma asna kupal­kuna ni­raian­mi Taita Dius­pa­lla kag­kuna ima maña­na­kuska. 9Kun­gu­ris­paka, musu kan­tu­mi bir­siar­ka­kuna, kasa nispa:

—Kammi wañuchii tukur­kangi.

Kamba iawarwaka,

tukui puiblu­kuna­nig­manda,

tukui alpakuna­nig­manda,

tukuinigmanda sug rig­cha

sug rig­cha rimaspa runa­kuna­ta­mi

Taita Diusmanda randir­kangi.

Chimandami kam kikin alli kangi,

chi iskri­bi­raias­kata chas­kispa,

prinsaska sillu­kunata piti­chin­ga­pa.

10Pai­kuna­ta­mi nukan­chipa Taita Dius­manda agllar­kangi,

mandag­kuna i sasir­duti­kuna kan­ga­pa.

Paikunami tukui alpapi mandan­ga­pa kan­kuna.

11Chi­ura­mandaka, ikuti kasa­pas­mi kawar­kani: mandag tia­ri­diru muiugta, chi chusku ani­mal­sina rig­cha­kuna i chi iacha taita­kunapa muiug­ta­pas, iapa achka anjil­kuna­ta­mi uiar­kani. Chi anjil­kuna, iapa achka waranga waranga­mi kar­ka­kuna. 12Pai­kunaka, sin­chi rimai­wa ni­na­kurka:

—Kam Taita Dius­pa Ubija suti

wañu­chiimi tukur­kangi.

Kamta chaia­kumi

tukui pudiita,

tukui iukaita,

tukui iachaita

i tukui mandaita

kam iukan­ga­pa.

Kam, iapa suma­mi kangi;

iapa allimi kangi;

iapa atunmi kangi.

13Sug luarpi, kai alpapi, alpa ukuma i lamar iakupi, tukui­pi­pas tukui ima tias­ka­kuna i tukui kaug­sag­kuna­pas ima ni­na­kus­ka­ta­mi uiar­kani. Taita Dius tia­ri­dirupi tia­kugta i paipa Ubija suti­ta­pas kungu­ri­na­kurka, kasa nispa:

—Ari, kam, ima­ura­pas iapa suma alli atun­mi kangi.

Kammi ima­ura­pas kangi tukui pudig.

Chasami kamta ni­na­kun­ga­pa kan­chi,

maituku waranga waranga wata­kuna ialig­pi­pas.

14Chi­ura, chi chusku ani­mal­sina rig­cha­kunaka nir­ka­kuna:

—Chasa kachu.

Iacha taita­kuna­pas, alpama kumu­rispa, paita kungu­rir­ka­kuna.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index