Μορφή αναζήτησης

Apocalipsis 6

Chi kanchis prinsaska sillu­kunata piti­chiska­manda

1Taita Dius­pa Ubija suti kan­chis prinsaska sillu­kuna­manda sug silluta piti­chis­ka­ta­mi kawar­kani. Chi­uraka chi chusku ani­mal­sina rig­cha­pura sugka, triwinu uia­rig­sina rimai­wa kapa­rirka, kasa nispa: “Samui”. 2Chasa kapa­rig­lla­pika, sug iura kaba­llu­mi kawa­rig­sa­murka. Chipi tia­kug­ka, fli­cha­diru arkus­mi cha­ri­kurka. Pai­taka sug llaug­tu­mi chu­ra­chir­ka­kuna. Cha­saka, bin­si­dur­sina­mi llug­sirka, ikuti ikuti bin­sii­lla apa­kun­ga­pa.

3Iskaima chi prinsaska silluta piti­chi­uraka, ikuti sug ani­mal­sina rig­chata uiar­kani, “Samui” kapa­rigta. 4Chasa kapa­rig­lla­pika, ikuti sug puka kaballumi llug­si­rig­sa­murka. Chipi tia­kug­taka kachar­ka­kunami, tukui kai alpapi runa­kuna­pura wañu­chi­na­kui tukun­ga­pa. Chasa ruran­ga­paka, sug largu machi­timi paita kuar­ka­kuna.

5Kimsama chi prinsaska silluta piti­chi­uraka, kimsama ani­mal­sina rig­chata uiar­kani, “Samui” kapa­rigta. Chasa kapa­rig­lla­pika, iana kaba­llu­mi kawa­rig­samurka. Chipi tia­kugka, libra­dirumi makipi cha­ri­kurka. 6Chi­ura, chi chusku ani­mal­sina rig­cha­kunapa chaugpi­manda kasa rimaimi uia­ri­warka:

—Iapa iarkai puncha chaia­mug­manda, sug­lla kilu trigu, chisiagta pun­cha ganaska kulkimi balin­ga­pa ka. Kimsa kilu sibadapas, chasa­lla­ta­mi balin­ga­pa ka. Ikuti asiti u binu­taka mana waglli­chingi.

7Chuskuma chi prinsaska silluta piti­chi­uraka, chuskuma sug ani­mal­sina rig­chata uiar­kani, “Samui” kapa­rigta. 8Chasa kapa­rig­lla­pika, killu kaballumi llug­si­rig­samurka. Chipi tia­kugka suti ni­raiar­kami: “Wañui”. Paipa katika, ikuti sugka kati ladu tia­kurka. Chi, sutimi ni­raiarka: “Wañus­ka­kuna ka­diru”. Pai­taka lisin­sia kuarka, kai alpapi tukui kaug­sa­na­kuska runa­kuna chuskuma parti­riska kas­ka­kuna­taka sug partita wañu­chin­ga­pa. Wañu­chi­na­kui­wa, iarkai­wa, ungui­kuna­wa i sachuku­manda jiru ani­mal­kuna­wa­mi wañu­chii tukun­ga­pa lisin­sia kuarka.

9Pich­kama chi prinsaska silluta piti­chi­uraka, sug alma­kuna­ta­mi altar ukuma kawar­kani. Chi alma­kunaka, Dius­pa Rimaita suma alli­lla willag­kuna­manda wañu­chii tukus­ka­mi kar­ka­kuna. 10Chi­kunaka, sin­chi­mi kapa­ri­na­kurka, kasa tapuspa:

—Tukui mandu­iug Tai­tiku, tukuipi mas alli kag, suma man­daiwa kag i sutipa ima nis­kata rurag, ¿ima­ura­kamatak suian­kangi, jus­ti­siai ruran­ga­pa? ¿Ima­uratak nukan­chita wañu­chiska iawar sur­kus­ka­kunata alpapi kaug­sag­kunata randi­chi­puan­kangi?

11Chi­uraka, chi tukui­kunata sug sug iapa iura katangami iuka­chir­ka­kunata, kasa nispa:

—Chara sug ratu suia­rii­chi. Kam­kunapa waugki i pani­kuna­mi chara pisi­nakú. Pai­kuna­pas kam­kuna­sina­lla­tata Cristo­manda wañu­chii tukuspa samun­kama suia­rii­chi.

12Sugtama chi prinsaska silluta piti­chi­uraka, nuka kawar­ka­nimi, tukui alpa timbu­rig­samugta. Indi pun­cha­iaika, iana tuta­mi tukug­samurka. Killa pun­cha­iaika, iawar­lla­mi kawa­rig tukug­samurka. 13Istri­lla­kunaka, awa­nig­manda kai alpama urmamur­ka­kuna; imasa­mi igus sacha iapa sin­chi waira­wa chab­si­rispa llullu mikui­kuna susu­rin­kuna: chasa. 14Awa ladupas, sug papil maitu­ris­ka­sina­mi tukug­sa­murka. Tukui atun filu­kuna i isla­kuna pariju, sug­sina­ma­mi iali­chii tukur­ka­kuna. 15Chasa kawas­paka, kai alpapi atun mandag­kuna i kati mandag­kuna, suldaduta atun man­dag­kuna, iapa iukag­kuna i iapa pudig­kuna, patrun­kuna i lutrin­kuna­pas, tukui runa­kunaka maipi pusu­kuna kawa­riska i piña­kuna­nig­ta­mi miti­kuspa paka­kug­rir­ka­kuna, 16kasa nispa:

—Filu­kuna i awa rumi­kuna, nukan­chipa awa urmag­samui­chi. Paka­wai­chi, chi mandag tia­ri­dirupi tia­kug mana nukan­chita kawan­ga­pa, chi Ubija sutika nukan­chi­wa rabia­rispa llakii iukag­manda. 17Pai­kuna asku­rinti rabia­rispa llakii pun­chami chaia­murka. Chasa­taka, ¿pi­sik pudinga kispi­rin­ga­pa?

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index