Μορφή αναζήτησης

Romanos 13

1Tukuikunami iukanchi, mandagkuna ima niskata uianga. Mandagkunata Taita Dius mana churagpika, ñi pipas manachar tiantra. Kunaura mandagkunaka, Taita Dius churaskakunami kankuna. 2Chimanda, chi mandagkunata mana uiagkunaka, Taita Dius mandangapa churaskatami wabutinkuna. Chasa mana uiagkunaka justisiaimi tukungapa kankuna. 3Mandagkunaka, alli ruragkunata manchachingapa mana kankunachu. Mana alli ruraspa kaugsanakuskata manchachingapami churaska kankuna. ¿Manachu munangichi, mandagkunata mana manchaspalla kaugsangapa? Chasa munaspaka, allilla ruraspa kaugsaichi. Chasa kaugsagpika, mandagkuna kamkunata ningapami kankuna: “Alli runami kangi”. 4Mandagkunaka, Taita Diusta aidagkunami kankuna, kamkuna allilla kaugsangapa. Kamkuna imapi mana allilla ruraspaka, iukangichimi manchaspa kangakuna. Mandagkuna, Taita Diusta aidag kaspa, mana ianga barata charirinkunachu. Mana allilla ruragkunamandaka asutigkunami kankuna. 5Chimandami chaiá, paikuna ima niskata uiangapa. Asutii tukungapa manchaspalla, manima; kamkunapa alli iuiaipi iuiarispami iukangichi chasa uianga. 6Paikuna mandagkuna kagmanda iukangichimi, paikunata kulki paganga. Mandagkuna, Taita Diusta aidagkuna kaspa, iukankunami imaurapas paikunata imasa chaiaskasina ruraspa kaugsanakunga.

7Tukui mandagkunata imasa chaiaskasina kuaichi. Impuistu chaskigta kulki kuaichi. Rama + mañagtaka rama kuaichi. Suma kuiangapa chaiaskataka suma kuiaichi. Suma rimai iukaskataka suma rimaichi.

8Mana pitapas dibiichi. Iukaichi dibisinaka, kam kikinpura sumaglla kuianakuspa kaugsangapaglla. Sugkunata kuiagkuna, tukui ima Moisés niskata allilla ruragkunami niraiankuna. 9Chi niskapi, kasami willaraiá: “Mana sugpa warmiwa kariwa siriringi. Mana pitapas wañuchingi. Mana sisangi. [Mana pimandapas llullangi.] Sugkuna iukaskakunata mana munaringi”. Sug mandaikunapasmi tia. Chasa tiagpipas: “Kam kikintasinami iukangi, tukui runakunatapas kuianga”; chasa ruragpika, tukui ima Moisés niskata allilla ruragkunami niraiankuna. 10Chasa kuiagkuna, mana pitapas jiru rurangapa iuiankunachu. Chimandami, chasa kuianakuspa kaugsanakugmanda, tukui ima Moisés niskata allilla ruragkuna niraiankuna.

11Kasapas iuiariichi: kuna punchakuna imasa kagta. Nukanchi Iaia Jesucristowa suma iuiaringapa kallariska, kunaurami kispichii puncha sutipa ña chaiamuku. Chimanda, puñunakugsina niraiagkuna rigchariichi. 12Tuta ña pakarii tukugsinami chaiamuku. Chimanda, iana tutapisina mana allilla ruraikunata sakisunchi. Wañuchinakudiru katanga churarigsina tukusunchi; chasaka, punchapisina kaugsangapa. 13Punchapi purinakugsina, tukuipi allilla ruraspa kaugsanakusunchi. Mana kaugsasunchi, iapa mikuspa i machagta upiaspa. Chasallata, maikan kari warmiwa pandarispa i jiru ruraikunata ruraspa mana kasunchi. Mana piñachirinakuspalla i sugkunata jiru iuiaiwa mana kawaspalla kasunchi. 14Chasapaka, Iaia Jesucristopa iuiaita churarigsina tukungichi. Mana iuiangichi, kam kikinkunapa kuirpupi ima jiru iuiaskasina rurangapa.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index