Μορφή αναζήτησης

Romanos 14

Cristowa sug tukuskakunata mana piñasunchi

1Manara Cristota allilla rigsigkunata sumaglla chaskiichi, mana imapipas llakichinakuspalla. 2Cristowa tukuskakuna, maikankuna iuiankunami, tukui mikui, mikudiru kagta. Ikuti sugkunaka, manara Cristota allilla rigsispa, iuiankunami, aicha mikuspaka, pandarig niraiagta. 3Tukui mikuikunata mikugka, aicha mana mikugta mana wabutichu. Chasallata aicha mana mikugka, tukui mikuikunata mikugta mana ñi imapas nichu. Taita Diusmi iskandikunata ni: “Allillami ka”. 4Kam, ¿imapatak sug patrunpa lutrinta ningi: “Mana allilla ruraspami kangi”? Pai allilla u mana allilla rurakuskata, kikin patrunmi iuká kawanga. Chasa kagpipas, Iaia Jesusmi paita aidanga, allilla tukugsamungapa. Chimandami mikug u mana mikug kaskakunata pai ningapa ka: “Allillami ka”.

5Kasapas. Sugkuna iuiankunami, sug puncha, sugkunamanda mas atun wardadiru tiagta. Ikuti sugkunaka iuiankunami, ñi imapas mana atun wardadiru puncha tiagta. Kamkuna imasa mas suma rurangapa iuiariskata ruraspa kapuaichi. 6Maikanpas wardadiru puncha samakuspaka, Iaia Jesusmanda iuiarispa samachu. Tukui mikuikunata mikugka, Taita Diusta: “Pai Siñur” nispa, Iaia Jesusmanda iuiarispa mikuchu. Aicha mana mikugpas, Iaia Jesusmanda iuiarispa mana mikuchu. Paipas, Taita Diusta: “Pai Siñur” nichu.

7Ñi pipas mana kaugsanchichu nukanchimandalla. Chasallata wañuipas, mana nukanchimandalla wañunchichu. 8Kaugsanakunkama, Iaia Jesusmandami kaugsanakunchi. Wañuurapas, Iaia Jesusmandami wañusunchi. Chasapika, kaugsanakuspa wañuurapas, Iaia Jesuspallami kasunchi. 9Iaia Jesucristo, wañuspaka, kikinmi kaugsarirka; chasawaka, wañuskakunata kaugsagkunatapas iaia mandag kangapa.

10Nigpika kamka, ¿imapatak Cristowa tukuskakunata nikungi: “Kam, mana allilla ruraspami kangi”? ¿Imapatak paikunata wabutikungi? Tukuikunami iukanchi, Taita Diuspagma chaiagringa. Chipimi allilla u mana allilla ruraskakunata kawachii tukusunchi. 11Chasallatami ñugpamanda librupi willaraiá:

Atun Taita Diusmi kasa ni:

“Nukapa kaugsaiwami sutipa kasa nini:

Tukuikunami nukapa ñugpa ladu kunguriwangapa kankuna.

Tukuikunami niwangapa kankuna:

‘Kam, tukuimanda mas alli, mas suma, tukuikunapa iaiami kangi’.” 12Chasaka, tukuikunami iukanchi, Taita Diuspa ñawipi ima ruraskakunata willarigringa.

13Chimandami iukanchi, parijuma mana pitapas ninakunga: “Mana allilla ruraspami kangi”. Chasapaka, kasa iuiarisunchi: Cristowa tukuskakunata mana imapipas pandachispa, pandariipi urmachisunchi. 14Iaia Jesusmanda iuiarispa, iachanimi, ñi ima mikui, Diuspa ñawipi mapasina mana kagta. Ikuti maikanpas: “Mapami ka” iuiarigpika, chasa iuiarigmanda mapami niraiapunga. 15Kam, sug waugki pandarig niraiaska mikuita paipa ñawipi mikukugpika, mana parijuma kuianakugsinami tukungi. ¡Amalai kam chasa mikukuskata kawaspaka, chi runa Cristowa iuiakuskata sakintra, Cristo paimanda wañugpipas! 16Chimanda, kamkuna tukui mikuikunata mikug kagpipas, mana tiachu ñi pipas kawaspa, ningapa: “Chika, mana allilla kanchu”. 17Taita Dius ima niskata ruraspa kaugsangapaka mana niraianchu kasa u chasa mikuspa upiaspa kaugsangapa. Santu Ispirituwa alli iuiachiiwa allilla ruraspa, sumaglla kaugsangapami niraiá. 18Chasa kaugsaspa, Cristo ima niskata ruragka, Taita Diusta sumagllami kuntintachí. Chasa allilla ruragmandami maikan runapas ninkuna: “Pai, allimi ka”.

19Chimanda maskasunchi, imapipas tukuikunawa sumaglla kaugsanakungapa; chasaka tukuikuna, alli suma iuiai iuiachinakuspa kangapa. 20Kam ima sugkunapa ñawipi mikuskamanda, ¡ujalallapas Taita Dius paikunata suma ruraska kaskata puchukagsina rurakungi! Tukui mikui, mikudirumi niraiá. Chasa niraiagpipas, kam ima mikukuskata sug waugki, kawaspa, nichu mana allilla kagta: chiwanka, sutipami kammanda mana allilla tukunga. 21Cristowa tukuskakuna mana pandaringapa, mas allilla kantra, aicha mana mikungapa, binu mana upiangapa, ñi imapas pandachigsina mana kangapa. 22Kam ima mikudiru iuiakuskata Taita Diuspa ñawillapi iuiakungi. Maikanpas, mikukuspa, paipa iuiaipi mana tiachu imapipas mana allilla ruraska kagta: chi runaka, Taita Diuspa iapa kuiaskami ka. 23Ikuti maikanpas, mikukuspa tapurikuchu: “Kai mikui, ¿allilla u mana allillachu ka?”: paika, ña pandarigmi tukú. Ima ruraipipas alli kagta suma iuiaringataka, sug rigcha iuiarispa ruragpika, paika pandariipimi ña urmaska niraiá.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index