Μορφή αναζήτησης

Romanos 15

Iuiarisunchi, sugkuna allilla kangapa

1Nukanchi Cristowa suma iuiarispa kagkunaka iukanchimi, manara paita allilla rigsigkunata, paikuna ima iuianakuskamanda ñi imapas mana ninga. Nukanchi kuntintarispa kangapa mana iuiarisunchi. 2Tukuikunami iukanchi iuiaringa, sugkunapas allilla kangapa; chasaka paikunapas, alli suma iuiai iuiachii tukungapakuna. 3Cristopas mana iuiakurkachu, kikinlla kuntintarispa kangapa. Nigpika, kasami ñugpamanda librupi paimanda willaraiá: “Kamta kamispa rimaskakunaka, nukatami chaiawarka”. 4Taita Diusmi ñugpamandata tukui iskribichirka, nukanchita iachachingapa. Chi willaraiaskapi nukanchi iachaikuspaka, iukanchimi, sumaglla iuiachirispalla, chi iuiaillawa mana sakispalla suiangakuna. 5Taita Diusmi sumaglla nukanchita iuiachimú, mana sakispalla kaugsangapa. Paimi kamkunata iuiachimú, kam kikinpura suglla iuiaiwa kaugsanakungapa; imasami Jesucristo kaugsarka: chasallata. 6Chasaka, sugllapi suglla rimagsina, nukanchipa Iaia Jesucristopa Taita Diusta ningichi: “Kam, iapa suma atunmi kangi”.

Mana judíu kagkunata, Alli Willaita willaskamanda

7Chasamanda, imasami Cristo, kamkunata suma chaskirka: chasallata kam kikinpura suma chaskinakuichi; chasawaka, Taita Diusta ninakungapa: “Kam, iapa suma atunmi kangi”. 8Kasapasmi niikichita: Cristo samurkami, judiukunamanda allilla rurag kangapa; chasaka, Taita Dius ima nukanchipa ñugpamanda taitakunata niska tukungapa. Chiwami kawachirka, Taita Dius ima niskata sutipa rurag kagta. 9Mana judíu kagkunamandapasmi Cristo samurka. Paikunamandapasmi Taita Dius llakirirka; chasa iachaspaka, paita: “Kam, iapa suma atunmi kangi” ningapakuna. Chasallatami Cristomanda ñugpamanda librupi willaraiá, Taita Diusta kasa nispa:

Mana judíu kagkunapa chaugpipipas

ningapami kaiki:

“Iapa suma atunmi kangi”.

Kamta suma atuniachispa kantangapami kaiki. 10Kasapasmi willaraiá:

Kamkuna mana judíu kagkuna,

Taita Dius agllaska runakunawa alli kuntintarispa iuiachiriichi. 11Ikuti kasapasmi willaraiá:

Tukui kamkuna mana judíu kagkuna,

atun Taita Diusta niichi:

“Kam, iapa suma atunmi kangi”.

Tukui alpapi kaugsagkuna,

chasallata paita nisunchi. 12Ikuti Isaiaspas, kasami willarka:

Isaí suti runapa iawarmandami tiagsamungapa ka,

mana judíu kagkunatapas

iaia mandag tukugsamungapa.

Paitami mana judíu kagkunapas suma iuiaiwa suiangapa kankuna.

13Taita Dius suma iuiaiwa suiangapa iuiachig, paillatata tukui kamkunata iuiachichu, paiwa suma iuiarispa, alli iuiachiiwa sumaglla kaugsanakungapa; chasaka, Santu Ispiritupa iapa iachaiwa paita imapipas suma iuiaiwa suiaspalla kaugsangapa.

14Nukapa taitakuna i mamakuna, nuka kamkunamandami allilla iuiani, tukuipi alli kaspa, allilla iachaiwa kagtakuna. Chiwanka pudingichimi, kam kikinpura sumaglla iuiachinakuspa kaugsanakunga. 15Nuka chasa iuiaspapas, kai kartapi mana manchaspallami imakunamanda rimarkaikichita, kamkunata iuiachingapa. Taita Dius, iapa kuiawaspa, mingawaskamandami chasa rimarkaikichita; 16chasaka, Jesucristo ima niwaskata ruraspa, mana judíu kagkunata Taita Dius Alli Willaita karamuwaskata willangapa. Munakunimi, mana judíu kagkunata Taita Diuspa ñawipi sug kamarikutasina chaskiwangapa; chasaka paikuna, Santu Ispirituwa Taita Diuspalla kangapakuna.

17Chimandami, Taita Dius ima munakuskata nuka ruraskamanda, Jesucristowa kaspa, iapa alli iuiachiiwa kani. 18Nuka kikinmandalla ñi imapas mana rimarinichu. Cristo kikinmi iuiachiwarka, nuka mana judíu kagkunata kaiangapa; chasaka paikunapas, Cristowa tukungapakuna. Chimandami nuka mana manchaspalla rimani. Rimaikunawa i ruraikunawa, 19mana imaurapas ruraska ujnachingasina kawachiikunawa, Santu Ispiritupa iapa iachaiwami mana judíu kagkunata kaiangapa iuiachiwarka. Chiwanka, Jerusalenmanda kallarispa, Iliria alpakama, tukuipimi Cristomanda Alli Willaita willaspa purirkani. 20Chasa kagpipas, sugkuna willai kallariskapi, mana; chasapaka munakurkanimi, Cristopa sutita manara iachariska alpakunapi Alli Willaita willagringapa. 21Chasallatami ñugpamanda librupi willaraiá, kasa nispa:

Paimanda ñi ima mana iachariska alpakunapimi

chi Alli Willaita uiangapa kankuna.

Paimanda ñi imaurapas mana uiagkunami

iachagsamungapa kankuna.

Romama ringapa, San Pablo iuiakuskamanda

22Chasa willai purikuspami, kamkunapagma ikuti ikuti chaiagringapa munakuspapas, mana pudirkani. 23Ikuti kunauraka, ñami kai alpakunapi puchukarkani willaspa puringapa. Ña achka watamandatami munakurkani, kamkunapagma chaiagringapa. 24Chimandami iuiakuni, España suti alpama rikuspa, kamkunata kawaspa ialigringapa. Kamkunapagma chaiagriura, iapa allimi iuiachiwangapa ka. Kamkunaka, ima ministiskami karawankangichi, nuka Españama chaiagringapa. 25Kunauraka, Jerusalenmami rikuni, Taita Diuspalla kagkunata mailla kulkiwa aidagringapa. 26Masedonia i Akaia alpakunapi kaugsaspa Cristowa tukuskakunaka munanakurkami, kulki tandachispa, Jerusalenma kachangapa; chitaka, mana ñi ima iukaska Taita Diuspalla kagkunata karangapa. 27Paikunapa iuiaillawami chasa aidangapa munarkakuna. Paikunatami chaiarka, chasa aidangapa. Taita Dius judiukunata Alli Willaita karamuskata chi mana judíu kagkuna chaskiskamandaka, iukankunami judiukunata ima ministiskakunata aidangakuna. 28Chimanda, chi tandachiska kulkita Jerusalenpi kaugsanakuskata nuka karagringapa puchukauraka, Españama rikuspa, kamkunapagpi iaikuspami ialigrisa. 29Kasami iachani: kamkunapagma nuka chaiagriura, Cristomi nukanchita mas suma kuiangapa ka.

30Taitakuna i mamakuna, nukanchipa Iaia Jesucristomanda i Santu Ispíritu karamuska kuiaimandami mañaikichita: nukamanda Taita Diusta suma mañaspa aidawaichi. 31Mañapuaichi, Judea alpapi kaugsaspa Cristota mana uiagkunamanda Taita Dius michawachu. Chasallata mañapuaichi, Taita Diuspalla kagkunaka, Jerusalenpi nuka apakuska kulkita sumaglla mana piñarispalla chaskiwachukuna. 32Chiwanka, Taita Dius munagpika, kamkunapagma alli iuiachiiwa chaiagrispa, kamkunawa allilla samarigringapa mañapuaichi. 33Taita Dius sumaglla kaugsaita karag, tukui kamkunawa kapuachu. Chasa kachu.

Kaipimi Taita Dius Rimaku

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index