Μορφή αναζήτησης

Exodus 6:5

5Ay se ku pe nagìna daya aggul-ulul daya iIsrael gapu ki amar-parígát datu iEgipto nga ittu daya mangasassu kaggída. Ay díkod nadamdam ku tu nekarì kaggída.