Μορφή αναζήτησης

Genesis 7:18-19

18-19Ay ummabay tutu wala pànang tu danum panda kitu nekalnap datu ngámin na alingúdu wa ban-bantay. Nalnap tutu wala ngámingámin ya kalawagán. Ngamay itu abay biray, ay maglalattát tala. 20Datu alingúdu wa bantay, ay nalnap da pikam ka moli pittu mitru ya kadallam da.