Μορφή αναζήτησης

Lucas 7

Tu nammabílag ne Jesus kitu asassu natu kapitán

(Mat 8:5-13)

1Ay kane mabalin nin ne Jesus nga magbàbànán kadatu tolay, ay nawe ka Capernaum. 2Ay uwad kitúni ya iRoma nga kapitán nga magimmamátay tu idum-dúma na pànang nga asassu na. 3Ay kane magìna na ya mepanggap ke Jesus, ay nagipàrob kadatu pangmanàman datu Judyu wa mangayáb ke Jesus ta paagásan na tu asassu na. 4Ay díkod kane dumatang da kitu giyán ne Jesus, ay nakim-imallà da kaggína nga nán da, “Karbangán na nga sengán mu 5áta pàgan na daya páda tada nga Judyu, ay se aggína ya nagpàwa kiya sinagoga tada,” nán da. 6Ay tútu kummíwid de Jesus kaggída.

Ngamay kane umad-adanni ye Jesus kitu balay na, ay nepàrob natu kapitán datu ù-opun na nga manabat ke Jesus. Ay nán da, “Apu, akkan ka kanu tagge umbet kiya balay na, áta akkan kanu wa mekari kiya dáyaw mu. 7Túya gapu na nga akkan aggína ya nagayáb kikaw ta maliyaw. Annung na kanu wala ya angngikagi mu nga bumílag ya asassu na. 8Ammu na kanu nga oray úni yala naya naturáy ya tolay ay annung na. Ata atán daya ap-apu na, ay ikurug na kanu ya úni da ngala. Ay atán da pe ya suldádu na kampela ngin. Ay nu nán na kiya isa nga, ‘Mawe ka kannán,’ nán na ay kurugan da. Ay nu palbetan naya isa, ay umbet kurug. Ay ummán pe kiya asassu na. Nu, ‘Kuwaam idi,’ nán na, ay kuwaan na kanu,” nán datu nanabat ke Jesus.

9Ay kane magìna ne Jesus nu wà ummán natu angngurug natu kapitán, ay nasdaáwan kaggína. Ay tútu nagbaliwág ga umàráng kadatu adu wa tolay nga kummíwid kaggína se na nán, “Awan ku pikam nammuwán na ummán kídi ya angngurug. Oray kídi Israel,” nán na. 10Ay díkod nagulli yin datu nebon natu kapitán kitu balay na, ay dinatang da tu asassu wa nabílag gin.

Tu nammaltu ne Jesus kitu an-anà natu búkud da babay

11Ay akkan nabayág ka panda kitun, ay nawe de Jesus se datu tù-tùgúdán na ka íli Nain. Ay adu datu tolay nga kummíwid kaggída. 12Ay kane din na magiddadatang da ngin kitu dadnuwángan natu íli, ay uwad natay ya laláki nga mawe da ital-ud. Sissa nga an-anà natu búkud da babay. Ay adu pe datu tolay ya nawe mepagtal-ud. 13Ay kane masingan ne Apu Jesus tu búkud, ay nakalakkán pànang. Ay tútu nán na kaggína, “Akkan ka sumángit,” nán na. 14Ay se yala umadanni kadatu magbúlig kitu natay se na inimmán tu lungun, ay tútu nagsínang datu tolay. Ay se na nán kitu innát, “Bagu, bumángun ka,” nán na. 15Ay linumtu se bumángun tu laláki nga nagtugaw se la nagúni. Ay díkod nippan ne Jesus kitu giyán natu ina na.

16Ay tútu nasdaáwan pànang ngámin datu tolay, ay se da dinay-dáyaw we Dios gapu kitu nàwa. Ay nán da, “Linumtuwád kadàtada ya nangátu wa pagbàbànánan ne Dios. Akkan nitta kam naligpanán na tolay na,” nán datu tolay. 17Idi nga kinuwa ne Jesus, ay newaragáwag ki ngámin na il-íli naya Judea se ngámin na il-ileli nga adanni kitúni.

Tu nangngibon tu Juan kadatu tù-tùgúdán na nga magsaludsud ke Jesus

(Mat 11:2-19)

18Ay datu tù-tùgúdán ne Juan, ay nawe da nebàbànán ngámin dedi ke Juan nga atán ki agba-balúdán. Ay tútu namalbet tu Juan ka duwa kadatu tù-tùgúdán na 19se nada pinapan nga magsaludsud ke Apu Jesus nu aggína ngin tu nekari ne Dios nga Ibon na kam kitun nga ittu ya Cristo, wànu atán pikam sabáli nga idaggán da.

20Ay kane dumatang datu nebon tu Juan kitu giyán ne Jesus, ay nán da, “Nepàrob nakami ne Juan na marammawtisár nga mangipamutù nu ikaw win tu nekari ne Dios nga Ibon na kitun nga ittu ya Cristo, wànu atán pikam idaggán mi ya sabáli,” nán da. 21Ay kitun kam ma oras, ay adu datu tolay nga magtatakit nga inagásan ne Jesus. Pinakasingan na datu kúláp. Ay datu tolay ya naar-aránan, ay pummiya tu uray da ngin. 22Ay díkod nán ne Jesus kadatu tolay ya nebon natu Juan, “Magulli kayun. Ay ikagi nu ke Juan daya nas-asingan nu se daya nag-agìna nu kídi. Nán nu wa daya kúláp, ay pinakasingan kuda ngin. Ay pinakadalen ku pe yin daya pílay, ay se inagásan ku win daya maglappang. Pinakagìnà pe yin daya bangngag, ay se datu natay ay pinaltu kuda kammin. Ay nebàbànán ku pe yin kadaya napubri ya Napiya nga Dámag,” nán na. 23Ay se na manin nán, “Maganggam ya tolay nga áwan duw-duwa panggap kiyà,” nán na.

24Ay kane nawe yin datu nebon natu Juan, ay nagbàbànán ne Jesus ka mepanggap kitu Juan kadatu tolay. Ay nán na, “Kitu nawe kayu ka ir-ir-er, nágan natu nawe nu siningan? Ammù nga akkan datu sal-saluysoyán na bal-báli nga kaddat kitúni tu gákat nu wa sinnan. 25Ay akkan pe nga tolay ya nakabádu ka napiya ya gákat nu wa sinnan kitúni. Ata daya tolay ya napiya daya badubádu da, ay akkan da nga mag-agyán kitúni. Atán da kadaya dadakkal la babalay kadaya íli, ay se atán ngámin pe daya masap-sápul da. 26Ay nágan na lugud tu nawe nu siningan? Isa nga pagbàbànánan ne Dios? Kurug yán! Ay kagiyan ku kadakayu nga ya nasingan nu, ay nangátu may iya pagbàbànánan ne Dios sala. 27Ta e Juan tu kepapannán natu nesúrát ta kinag-kagi natu pagbàbànánan ne Dios kitun nga nán na,

‘Sinnam á. Mangibon nà ka pagbàbànánan ku nga maginunna kikaw nga mamagsagána kadaya tolay kiya ilalbet mu,’

nán na. 28Ay kagiyan ku kadakayu wa áwan na nangà-ngátu may e Juan oray iinna nga tolay, ngamay manggayát kídi yin, oray iinna nga tolay ya meráman kiya pangiturayán ne Dios, ay bíláng nangátu may e Juan,”+ nán na.

29Ay nán pe ne Jesus nga, “Datu magpab-pabáyad ka buis se datu duddúma nga tolay ya nakagìna kadatu nebàbànán ne Juan, ay nepeturayán da ke Dios. Ay díkod binawtisarán ne Juan da. 30Ngamay datu Pariseo se datu maragtùgud ki lintag ne Dios nga nepesúrát na ke Moses, ay akkan da nga pinagan-anu tu piyán ne Dios nga kuwaan da. Ta akkan da piyán tu makibawtisár ke Juan,” nán ne Jesus.

31Ay nán manin ne Jesus, “Nágan lugud naya pangiarígán ku kadakayu wa tolay kadedi yin na al-algaw? 32Ummán kayu kadaya an-annánà a magangrád kiya giyán sininda. ‘Magtukár kami ta magsála kayu,’ nán daya kaangrád nu may maddi kayu! ‘Sumángit kayu ta magpì-pìginnatay kami,’ nán da kadakayu may maddi kayu pe! 33Tú yán ya árig nu. Ata inumbet nge Juan na marammawtisár ra magtùgud kadakayu ay, ‘Naar-aránan!’ nán nu kaggína gapu ta nakírad da magngílin mangán se maddi maginum. 34Ay kídi yin na iyà ya inumbet ay, ‘Sinnan nu kod yán na tolay! Maglin-linát se maging-inglaw! Mebul-bulun pe kadaya magpab-pabáyad ka buis se kadaya maragbásul,’ nán nu gapu ta mangán nà se maginum mà. 35Ngamay ya kinasírib ne Dios, ay mepakammu wa kurug gapu kadaya mangurug kaggína,” nán ne Jesus.

Tu nammakawan ne Jesus kitu maragbásul la babay

36Ay inaptán natu isa nga Pariseo nge Jesus ka balay da nga mepangán. Ay tútu nawe ye Jesus. Kaggína nga atán kitu giyán tebol, 37ay uwad púta kitúni ya íli ya nakadámag nga atán ne Jesus kitu balay natu Pariseo nga mepangán. Ay tútu nawe se nangitúgut ka tangabutilya nga talibangug. 38Ay nawe nagpalintud kitu likud ne Jesus nga makas-asangit ta magummà kadatu bingil na. Ay díkod nadsam datu bingil ne Jesus kitu luwa na. Ay linìgesán na kitu abù na nga um-umàán na manin se na la lùlosán kitu talibangug.

39Ay kane masingan natu Pariseo wa nagapat ke Jesus idi, ay nán na kitu lammat na, “Nu kurug ga pagbàbànánan ne Dios idi nga tolay, ay ammu na kuma nu iinna idi ya babay nga mangikkam kaggína. Ay ammu na kuma nga maragbásul idi ya babay!” nán na nga naglam-lammat.

40Ay tútu nán ne Jesus kaggína, “Simon, atán ya asikkagiyan ku kikaw,” nán na. Ay nán natu Pariseo, “Inna ya kagiyam Apu,” nán na. 41Ay díkod nagpangárig ge Jesus nga nán na, “Uwad duwa nga tolay ya nakaútáng kiya isa nga maragpaútáng. Tu isa, ay limma ríbu písus tu útáng na. Ay tu isa ay limma gatut písus tu útáng na. 42Ay kane nagpáda da nga akkan makabáyad, ay akkan tagge pinabayádan natu maragpaútáng datu útáng da. Inna kaggída nga duwa ya ab-abay ya amminya na kitu maragpaútáng nga laláki?” nán na. 43Ay nán natu Pariseo wa summungbát, “Kiyà kampela ngin, ya nán ku ay tu napakawan ka ad-adu wa útáng,” nán na. Ay tútu nán ne Jesus kaggína, “Kurug ya sungbát mu,” nán na.

44Ay se yala nga siningan ne Jesus tu babay se na nán ke Simon, “Sinnam kod idi ya babay. Bingguwán na daya bingil ku kiya luwa na se na linìgesán kiya abù na. Ngamay ikaw, linumnà à kídi balay mun, may akkan nà niddán ka danum ma pamgù kiya bingil ku. 45Akkan nà inumàán. Ngamay aggína, ay um-ummàán na daya bingil ku nanggayát kitu nelalbet na ka panda kídi. 46Akkan nà a inípu ka denu, ngamay aggína, ay siy-siyaán na daya bingil ku ka talibangug. 47Daya adu nga bas-básul na, ay napakawan da ngin. Ay díkod ummán kídi ya kinuwa na ka angngipassingan na kiya abay ya amminya na kiyà. Ngamay ya tolay ya bittì ya napakawan kaggína, ay bittì pe ya amminya na,” nán na.

48Ay nán ne Jesus kitu babay, “Napakawan ka ngin kadaya bas-básul mu,” nán na. 49Ay kane magìna datu nepagtutúgaw kaggína kitu giyán tebol, ay nán da kitu isaisa kaggída, “Inna nád ya ummán kídi ya aggun-úni nga tolay ta, nga mamakawan kadaya bas-básul,” nán da. 50Ay se la nán ne Jesus kitu babay, “Napakawan daya bas-básul mu win gapu kiya angngurug mu kiyà. Mawe ka ngin, ay pumiya din ya uray mu win,” nán na.