Μορφή αναζήτησης

Lucas 8

Tu nekikkíwid datu babbay ya pinabílag ne Jesus

1Akkan nabayág, ay nawe ye Jesus kadatu il-íli se babbalay nga mangibàbànán kiya Napiya nga Dámag panggap kiya angngituráy ne Dios. Ay kabulun na datu sangapúlu se duwa nga tù-tùgúdán na. 2Uwad pe datu babbay ya pinabílag na kadatu sinakit da, se datu naar-aránan na napiya datu uray da ngin. Uwad nge Maria nga nepangágan da ka Magdalena, tu babay ya namataláwan ne Jesus ka pittu wa áran. 3Uwad pe nge Susana se Juana nga atáwa natu Chuza nga pakammuwan natu Herodes. Ay atán da pe duddúma nga babbay ya nebul-bulun kaggída nga ittu datu makammu kadatu masap-sápul de Jesus se datu tù-tùgúdán na.

Ya pangárig ne Jesus mepanggap kitu tolay ya nawe nagwárit ka aggì

(Mat 13:1-17; Mar 4:1-12)

4Ay adu datu tolay ya naggayát kadatu il-íli nga naglalbet kitu giyán ne Jesus. Ay kane adu da ngin na nagguurnung, ay nán ne Jesus kaggída nga nagpangárig, 5“Uwad isa nga tolay ya nawe nagwárit ka aggì na. Kaggína nga magwárit, ay nagdattág datu duddúma nga aggì ki dálen. Ay díkod nadam-dam-án da panda kitu nelalbet datu an-anù a nagsimtù. 6Ay nagdattág datu duddúma nga aggì kadatu nalus-án na pínát. Tútu kane tumúbu da, ay natay da kammin áta áwan na danum. 7Nagdattág datu duddúma nga aggì kitu agkadtán. Ay tumúbu da, may tumúbu pe datu kaddat, ay tútu nasíput da se da natay. 8Ay datu duddúma nga aggì, ay nagdattág da kitu kadam-aggán natu lusà. Ay kane tumúbu da ay nagbúnga da ka adu tutu wala,” nán na. Ay kane mabalin na nga kagiyan dedi ay nán na, “Dakayu wa maggigìna kídi, ay lam-lamtan nu daya nagìna nu,” nán na.

9Ay nepamutù datu tù-tùgúdán na kaggína nu nágan naya kesarután natun na pangárig. 10Ay tútu nán ne Jesus kaggída, “Mepakammu kadakayu daya akkan pikam ma nepakammu kitun mepanggap kiya angngituráy ne Dios. Ngamay kadaya duddúma, ay mepangárig gala ta senu oray sisinnán da, ay akkan da malásin, ay se gigìnán da may akkan da maawátan tu magìna da,” nán na.

Tu nangilaw-lawág ne Jesus kitu pangárig panggap kitu tolay ya nagwárit ka aggì

(Mat 13:18-23; Mar 4:13-20)

11“Tú idi ya sarut natu pangárig; Ya aggì, ay árig kiya bàbànán ne Dios. 12Tu dálen na nagdattagán datu duddúma nga aggì, ay árig na daya tolay ya nakagìna kiya bàbànán ne Dios. Datu an-anù, ay árig ne Sairu da nga inumbet ta mangippà kitu nagìna da ta senu akkan da mangurug, ay akkan biyágan ne Dios da. 13Ay tu nalus-án na pínát ta nagdattagán datu duddúma nga aggì, ay árig na daya tolay ya nakagìna kiya bàbànán ne Dios. Ay dedi nga tolay ay naganggam da nga nangurug, ngamay nakaru da nga naglikud kane umbet ya riribù da gapu kitu angngurug da. Ata ummán ka aggì a tumúbu wa akkan na nakapaggamut tu nagìna da. 14Tu agkadtán na nagdattagán datu duddúma nga aggì, ay árig na daya tolay ya nakagìna kiya bàbànán ne Dios. Nangurug da ngamay adu ya lid-lídug panggap kiya panagbiyág da. Ya lam-lamtan da peyang, ay ya pagbànángan da se daya gan-gánas kiya biyág kídi ya kalawagán. Ay túya áwan pakasinnán kiya angngurug da. 15Ay tu nadam-ag ga lusà a nagdattagán datu duddúma nga aggì, ay árig na daya tolay ya napiya nga aglam-lammat nga nakagìna kiya bàbànán ne Dios, ay se da kinurug ga dam-damdamman da peyang. Oray adu ya riribù, ay iturad da ngala. Ay túya napiya daya kuk-kuwaan da,” nán ne Jesus.

Ya pangárig ne Jesus mepanggap kiya ingki nga masibtán

(Mar 4:21-25)

16Ay nán ne Jesus manin na nagpangárig, “Nu masibtán ya ingki, ay akkan ta nga tàbán wànu isirù, nu di ta iparotun ta senu madilágan ngámin daya lumnà kiya balay. 17Ay umbet tala ya oras sa kepassingan ngámin daya nasirù.+ Ay ngámin daya akkan pikam am-ammu da tolay, ay mepakammu da, áta árig mawadaán da. 18Ay díkod kappiyánan nu lugud ya manggìna. Ata daya mangikurug kadaya magìna da, ay maamúngán ya ammu da. Ngamay daya akkan mangikurug kadaya magìna da, ay oray daya nán da nga ammu da ngin ay mippà pikam,” nán na.

Daya bíláng wawwági se ina ne Jesus

(Mat 12:46-50; Mar 3:31-35)

19Ay se yala inumbet tu ina na se datu wawwági na nga lalláki, ngamay akkan da makaadanni kaggína, áta adu tutu wala datu tolay. 20Ay uwad dala ya nangikagi kaggína nga nán na, “Atán tu inám se datu wawwágim ka lasi, ay piyán daka kanu nga amomanán,” nán na. 21Ngamay nán ne Jesus kaggída, “Daya inà se daya wawwágì, ay daya manggìna kadaya bàbànán ne Dios, se da kuwaan daya magìna da,” nán na.

Tu nammakusap ne Jesus kitu naggat ta báli

(Mat 8:23-27; Mar 4:35-41)

22Kane din isa ngalgaw, ay nán ne Jesus kadatu tolay na, “Mawe tada ka dammáng,” nán na. Ay tútu nagtakay da kitu biray, se da dummúlay. 23Ay kane magbatta da ngin, ay nìlà e Jesus. Ay uwad inumbet ta naggat ta báli, ay natalabtabbán tu biray da. Ay díkod tagay da umlad din. 24Ay tútu nawe da linukág ga nán da, “Misturu! Misturu! Matay tada ngin!” nán da.

Ay tútu bummángun ne Jesus se na pinakusap tu báli, ay se na pinalanay datu bal-balnag. Díkod nakusap tu báli, ay se lummanay pe yin datu bal-balnag, ay pummiya ngin tu kalawagán. 25Ay se na nán kadatu tolay na, “Tura nu áwan angngurug kiyà ta!” nán na.

Tútu nagansing da, ay nasdaáwan da pe kitu nàwa. Ay nán da kitu isaisa kaggída, “Nágan nád ya katutolay nedi ya tolay ta! Mandáran na oray daya báli se ya danum, ay ikurug da ya kagiyan na!” nán da.

Tu nammatálaw ne Jesus kitu áran kitu isa nga laláki

(Mat 8:28-34; Mar 5:1-20)

26Ay se da dummung ka Geraseno,+ nga panidmáng Galilea. 27Ay kane maglagsi ye Jesus, ay sinabat naya isa nga laláki ya naar-aránan. Idi ya naar-aránan, ay mag-agyán kitun ka íli, may kane maar-aránan, ay akkan magyán ka balay da ngin. Kalubúán tu pag-agyanán na, ay nabayág ga áwan na nga bad-bádu.

28Ay kane masingan na nge Jesus, ay nakas-asáraw. Ay se nagpalintud kitu àráng na se na nesáraw ka naggat ya, “Jesus nga An-anà ne Dios nga kangatuwán! Nágan na kuwaan mu kiyà! Makim-imallà à kikaw! Akkan nà agpà parigátan!” nán na. 29Nán na kiyán áta palawanan ne Jesus tu áran kaggína. Nakírad tu áran na manguray kaggína. Idi ya tolay, ay bantayán da. Pingílan se kadenaán da daya íma na se daya síkil na ka káwar ngamay pitangan nada se yala ipeyag natu áran kadatu ir-ir-er.

30Sinaludsud ne Jesus kaggína nu nágan tu ngágan na. Ngamay, “Riníbu,” nán na, áta adu datu áran na nagunag kaggína. 31Ay nakim-imallà da kaggína nga akkan nada din pilítan na papannan ka impiyernu.

32Ay atán da nga adu wa ábuy nga magsabbù kitu ambaw. Tútu nán datu áran na nakim-imallà ke Jesus, “Papannan nakami agpà ala ngin kadatu ábuy yi,” nán da. Ay díkod pinalubúsán ne Jesus da. 33Tútu nagtálaw datu áran kitu tolay se da la nawe nagunag kadatu ábuy. Ay nagtatagtág datu ábuy ya nameyag kitu bagi, ay tútu nagsaspáw da kitu naday-ág ga pisung. Ay tútu nalimat da.

34Ay kane masingan datu magtar-tarakan kadatu ábuy tu nàwa, ay nawe da kadatu il-ileli se babbabalay se da nedámag tu nàwa. 35Ay tútu nawe siningan datu tolay tu nàwa. Ay kane umbet da kitu giyán ne Jesus, ay nasingan da tu tolay ya nagtaláwan datu áran na metag-taging ke Jesus. Sibbabádu win, se napiya tu uray na ngin. Nagansing datu tolay, 36ngamay datu nakasingan kitu nàwa, ay nekagi da kaggída tu nepippiya natu naar-aránan. 37Ay díkod ngámin datu tolay ka Geraseno, ay kinagi da ke Jesus, nga nu mabalin kuma ngala, ay panáwan na tu giyán da, áta magansing da pànang. Ay díkod nagtakay ye Jesus kitu biray se da nagulli yin.

38Ay tu laláki ya nagtaláwan datu áran, ay nakim-imallà ke Jesus, nga kumíwid kuma kaggína. Ngamay pinapan ne Jesus ka balay da nga nán na, 39“Mawe ka ngin ka balay nu se mu wala nga kagiyan kadaya tolay kitúni daya nakas-kasdáaw wa kinuw-kuwa ne Dios kikaw,” nán na. Ay tútu nawe tu laláki yin se na newar-waragáwag ngámin datu kinuwa ne Jesus kaggína kadatu tolay kitu íli.

Tu nekaagásan natu babay ya magdága se itu nammaltu ne Jesus kitu an-anà natu ap-apu

(Mat 9:18-26; Mar 5:21-43)

40Ay kane dumatang de Jesus kitu dammáng, ay inanggam datu tolay da, áta aggína tu id-idaggán da ngámin. 41Ay uwad inumbet ta laláki nga nagngágan ka Jairo, isa nga ap-apu ki sinagoga da. Ay summabat ta nagpalintud ki àráng ne Jesus se yala nakim-imallà nga magapat kaggína ka balay da, 42áta ya sissa nga an-anà na nga babay nga sangapúlu se duwa dagun na ngin, ay magimmamátay.

Ay kaggína nga mawe, ay napidípid pe datu tolay. 43Ay uwad kadatun na tolay ya isa nga babay ya sangapúlu se duwa dagun na ngin na magdága. Ay ginastu na ngámin kuw-kuwa na kadaya duktor may áwan nala nga makaágas kaggína. 44Ay tútu nawe kitu likud ne Jesus se na la nga tinùbit tu arumaymáy natu bádu na. Ay nàtatán nala nga nakusap tu agdága na. 45Ay tútu nán ne Jesus, “Inna ya nanùbit kiyà ta?” nán na. Ngamay áwan mangipudnu kadatu tolay. Ay tútu nán ne Pedro kaggína, “Apu, am-ammu ta kod! Ta adu pànang daya tolay kiya lebut mu, ay dumarup da,” nán na. 46Ngamay nán ne Jesus manin, “Atán nanùbit kiyà ta nàmud ku nga uwad lummawán na pannakabalin ku,” nán na.

47Ay kane mammuwán natu babay nga nammuwán nin tu kinuwa na, ay tútu nagtar-tartar ra inumbet ki giyán ne Jesus. Ay se yala nagpalintud kitu àráng ne Jesus, se na nepudnu kiya àráng ngámin datu tolay tu gapu natu nannùbit na kaggína. Ay nekagi na pe nga dágus sala nga nippà tu sinakit na. 48Ay tútu nán ne Jesus kaggína, “Naagásan ka ngin á gapu kiya angngurug. Ay mawe ka nga simpipiya uray yin,” nán na.

49Ay kitu akun-oni pikam ne Jesus, ay inumbet tu mangidámag ga gayát kitu balay ne Jairo wa ap-apu ki sinagoga nga nán na, “Natay yin tu an-anà mu. Akkam tagge rikurikud de Misturu win,” nán na. 50Ay kane magìna ne Jesus tu nepadámag, ay nán na ke Jairo, “Akkan ka nga malídug. Mangurug ka ngala kiyà. Ay lumtu kammin ya an-anà mu,” nán na.

51-53Ay kane dumatang da kitu balay, ay pangngadùdukit ngámin datu tolay nga magsasángit. Ngamay nán ne Jesus kaggída, “Akkan kayu wa sumángit, ta akkan na natay ya an-anà! Matúdug gala yán,” nán na. Tútu paásan da nge Jesus, áta ammu da nga kurug ga natay tu an-anà. Ay akkan na nagpalnà e Jesus kitu giyán natu an-anà ka sabáli tolay. Tittu de Pedro se Santiago se Juan se datu maganà. 54Ay se la inimmán ne Jesus tu íma natu an-anà se na nán, “Bumángun ka isang!” nán na. 55Ay tútu linumtu kammin tu an-anà, se yala nga bumángun. Ay se la piniddán ne Jesus ka kanan na.

56Nasdaáwan tutu wala datu maganà kitu nàwa, ngamay akkan tutu wala pekagi ne Jesus ki oray iinna nga tolay tu nàwa.