Μορφή αναζήτησης

Mateo 15

Ya gagángay mepanggap kiya panagbaggu

(Mar 7:1-13)

1Ay se yala uwad da nga Pariseo se datu magtù-tùgud kadatu lin-lintag ga gayát ka Jerusalem nga inumbet ta magsaludsud ke Jesus nga nán da, 2“Taanna, tura akkan kurugan daya tù-tùgúdán mu ya nesur-súru wa gangay datu mannákam tada mepanggap kiya panagbaggu? Mangán da ngala nga akkan na magbaggu,” nán da.

3Ay summungbát te Jesus nga nán na, “Ay dakayu, taanna, tura nu akkan kurugan ya bílin ne Dios gapu wala kadaya gagángay nu wa sur-surútan nu? 4Ata nán naya bílin ne Dios nga, ‘Ipatag mu ya amám se inám,’ ay nán na pe nga, ‘Ngámin daya makakagi ka nadakè kiya ama na se ina na, ay masápul la matay,’ nán na. 5Ngamay isúru nu mà nga nu atán ya tolay nga atán ya iseng na kuma kiya ama na onu ina na, ay annung na nga nán kaggída, ‘Iddè kuma idi ka iseng ku kadakayu may akkan ku wa midde yin ta iddè ke Dios,’ nán na. 6Ay díkod idi nga tolay, ay akkan na nga masápul la ipatag ya ama na. Ay nu ummán kiyán, ay akkan nu win na pinagan-anu ya bílin ne Dios gapu wala kiya angngikurug nu kadaya gagángay nu. 7Dakayu wa magpì-pìmáru! Kurug tu nán tu Isaias kitun mepanggap kadakayu, kitu inagkuna na nga,

8‘Dayáwan dà dedi ya tolay ngamay kiya úni da ngala. Ata ya kurug na, ay adayyu daya ur-uray da kiyà. 9Ay túya áwan sur-surbi naya panagday-dáyaw da kiyà, áta daya gagángay tolay yala daya isur-súru da, nga nán da nga bílin pe ne Dios sin,’

nán na,” nán ne Jesus.

Daya mamaragit kiya tolay

(Mar 7:14-23)

10Ay pinaderun ne Jesus datu adu wa tolay, ay se na nán kaggída, “Gìnán nu ya ikagiyán ku, ay se awátan nu pe. 11Ya mamar-paragit kiya isa nga tolay, ay akkan wayya nga ya kanan na nu di daya iúni na.”

12Ay se yala inumbet datu tù-tùgúdán na nga nán da kaggína, “Ammum nga napasagídán datu Pariseo gapu kitu nagìna da nga kinagim?” nán da. 13Ay nán ne Jesus sa summungbát, “Ngámin daya múla nga akkan nemúla naya Amà ka lángit, ay masápul la mabàdut da. 14Pagdudoray nuda ngala. Ata árig da ya kúláp pa magbaybay. Ay nu baybáyan naya kúláp ya páda na nga kúláp, ay mepisù da nga duwa ki abbut,” nán na.

15Ay tútu nán ne Pedro kaggína, “Ikagim mán kadakami ya sarut natu pangárig mu,” nán na. 16Ay tútu nán ne Jesus, “Akkan nu pikam pe maawátan ta! 17Akkan nu wa ammu wa ngámin daya itàmul naya tolay nga kanan na, ay mawe kiya sinay na, ay se lumawán kammin. 18Ngamay daya iúni na nga maggayát kiya uray na, ay ittu yán ya mamaragit kaggína. 19Ata ya uray ya paggayatán daya nadakè a pan-panúnut naya isa nga tolay, nga ummán kadaya pumatay, manaládag, se daya nadakè a kuk-kuwaan daya babbay se lalláki, magtákaw, magbusid se mamad-padakè. 20Ay ittu dayán daya mamaragit kiya tolay, nga akkan wayya nga ya akkan na nga agbaggu nu mangán,” nán na.

Tu angngurug natu babay nga iCanaan

(Mar 7:24-30)

21Ay nagtálaw we Jesus kitúni, ay se yala nawe kitu giyán nga adanni ka Tiro se Sidon. 22Ay uwad inumbet ki giyán na nga iCanaan na babay nga mag-agyán kitúni. Ay idi ya babay, ay akkan Judyu. Ay nán na nga kinggat ke Jesus, “Apu nga gakagaka tu David! Kalakkán nà agpà ta naar-aránan ya an-anà ku wa babay!” nán na. 23Ngamay akkan sinung-sungbátan ne Jesus. Ay díkod inumbet datu tù-tùgúdán na nga nán da kaggína, “Pataláwam, Apu! Makasar-sáraw wala nga um-umpal kadàtada,” nán da. 24Ay tútu nán ne Jesus, “Nebon nà ala kadaya Judyu wa árig ga nawagwag ga karneru ka Israel,” nán na.

25Ngamay inumbet tu babay ya nagpalintud ki àráng ne Jesus nga nán na, “Sengán nà agpà!” nán na. 26Ay nán ne Jesus nga summungbát, “Akkan rumbang nga alà ta ya kanan daya annánà se tala ipakkán kadaya átu,” nán ne Jesus.

27Ay nán natu babay ya summungbát, “Kurug yán Apu, may daya átu, ay kanan da mà pe ya bugta daya apu da kiya tebol,” nán na. 28Ay tútu nán ne Jesus kitu babay, “Abay pànang kurug ya angngurug mu. Ay màwa kurug ya piyám ma màwa,” nán na. Ay kitun kam ma oras, ay bumílag tu an-anà na ngin.

Tu nammabílag ne Jesus kadatu tolay ya nagbal-baláki ya sadúra

29Ay kane magtálaw manin ne Jesus kitúni, ay nanalen kitu dappit tu pisung ka Galilea. Ay se nanùdu kitu bantay, ay se yala nga nagtutúgaw. 30Ay adu tutu wala datu tolay ya inumbet. Ay nilbetán da datu akkobung da nga pílay, datu magdapepe, datu kúláp, datu úmal se duddúma pikam ma magtatakit. Ay nippannán dada kitu àráng ne Jesus, ay pinabílag nada ngámin. 31Ay nasdaáwan datu tolay kane masingan da datu úmal la makapagúni yin, se datu bummílag nga magdapepe, ay se datu pílay ya makadalen nin, se datu kúláp pa makasingan nin. Ay dinay-dáyaw da nge Dios nga Dios daya iIsrael.

Tu nammangán ne Jesus kadatu appát ríbu wa tolay

(Mar 8:1-10)

32Ay kirrawán ne Jesus datu tù-tùgúdán na, ay se na nán kaggída, “Makalakkán nà kadedi ya tolay, áta tallu nga algaw da ngin na nebul-bulun kadàtada kídi ya giyán. Ay áwan da nga kanan nin. Ay akkan kuda piyán papannan na sibbibisin ta get nu mullaullap da kiya dálen,” nán na.

33Ay nán datu tù-tùgúdán na kaggína, “Ay kawà na nád ya pangalakkán tada kídi ir-ir-er ka maanáy nga ipakkán tada kadedi ya adu pànang nga tolay?” nán da. 34Ay nán ne Jesus kaggída, “Piga pikam tu sinápay nu ta?” nán na. “Ay atán pikam pittu, ay se atán pe ya bittè a bibittì a sissida,” nán datu tù-tùgúdán na.

35Ay tútu pinagtugaw ne Jesus datu tolay kitu lusà. 36Ay se na inalà datu pittu wa sinápay se datu sissida, ay se la magiyáman ke Dios. Ay kane mabalin, ay sinappitappig na, ay se na nekípát kadatu tù-tùgúdán na ta senu ikípát da kadatu tolay. 37Nangán da ngámin, ay se nabtug da ngámin pe. Ay pittu pikam ma baki ngámin tu naùnud datu tù-tùgúdán na nga bunna da. 38Ay datu nangán, ay appát ríbu wa lalláki, akkan meráman datu babbay se datu annánà.

39Ay pinapan ne Jesus datu tolay yin, ay se da la nga nagtakay kitu biray, ay se da nawe kitu giyán na sakúpan naya íli Magadan.