Μορφή αναζήτησης

Mateo 16

Tu agpàwa da ke Jesus ka nakas-kasdáaw wa pagilasínán da

(Mar 8:11-13; Luc 12:54-56)

1Isa ngalgaw, ay uwad da nga Pariseo se Saduceo wa inumbet ki giyán ne Jesus. Piyán da nga sisímán ne Jesus, ay tútu pangipassingannan da ka nakas-kasdáaw wa maggayát ka lángit. 2Ngamay nán ne Jesus nga summungbát kaggída, “Nu masir-sirbut ya mata, ay se nu wa masingan na mangarindadága ya lángit, ay nán nu wa napiya ya kalawagán kaláwa. 3Ay nu masingan nu wa mangarindadága se nagìbat ya lángit ki pagmakát, ay nán nu wa magudán. Ammu nu wa isarután daya sing-singan naya lángit, ngamay tura nu akkan na ammu isarután daya mà-màwa kadedi yin na al-algaw! 4Dakayu wa tolay kadedi yin na al-algaw wa nadakè se akkan kurug mangurug ke Dios! Magsap-sápul kayu ka pagilasínán nu, ngamay áwan mepassingan kadakayu nu di tittu tu pagilasínán na nàwa kitu Jonas,” nán na. Ay se nada ngala nga pinanáwan.

Ya agtaron da kadaya isur-súru daya Pariseo se daya Saduceo

(Mar 8:14-21)

5Ay kane din na atán datu tù-tùgúdán na ngin kitu panidmáng natu pisung, ay nadamdam da nga naligpanán da ya nagbálun ka sinápay. 6Ay gapu ta piyán ne Jesus nga pagtaronan datu tù-tùgúdán na kadatu isur-súru datu Pariseo se datu Saduceo, ay tútu nán na kaggída, “Sin-sinnan nu se taronan nu ya ammal-palabbád daya Pariseo se daya Saduceo,” nán na. 7Ay tútu binàbànán da tu kinagi na nga nán da, “Kinagi na tun, áta akkan tada nga nagtagisinápay,” nán da.

8Ngamay ammu ne Jesus tu pagbàbànánan da, ay tútu nán na kaggída, “Tura nu agpà a pagbàbànánan ya áwan nakapangitúgut ka sinápay kadakayu! Inagkabittì naya angngurug nu ta!” nán na kaggída. 9“Akkan kayu agpà makaaw-áwat pikam ta! Naligpanán nu win ta, tu limma bukal sinápay ya tim-timpig ku nga ittu tu niddè kadatu limma ríbu wa tolay? Ay piga nga baki tu napnu kitu bunna da ta! 10Ay akkan nu pe madamdam tu pittu bukal sinápay ya kinnán datu appát ríbu wa tolay? Piga baki nga bunna tu naurnung nu kitun ta? 11Ay tura nu akkan pikam mala nga maawátan nga akkan wayya nga panggap ka sinápay tu nán ku kadakayu! Taronan nu ya ammal-palabbád daya Pariseo se daya Saduceo,” nán na.

12Ay díkod tútu naawátan datu tù-tùgúdán na ngin nga akkan wayya nga tu pamalbád ka sinápay tu nán ne Jesus nga taronan da, nu di itu isur-súru datu Pariseo se datu Saduceo.

Tu inangngagi ne Pedro nu iinna kurug ge Jesus

(Mar 8:27-30; Luc 9:18-21)

13Ay kane atán de Jesus se datu tù-tùgúdán na kitu giyán na sakúpan naya íli Cesarea ka Filipos, ay sinaludsúdán ne Jesus datu tù-tùgúdán na nga nán na, “Inna ngà kanu wa nán daya tolay, iyà nga nengágan da kitun ka An-anà Tolay?” 14Ay nán da nga summungbát, “Nán daya duddúma nga ikaw kanu tu Juan na marammawtisár. Ay e Elias ka kanu wa nán daya duddúma. Ay nán daya duddúma nga ikaw kanu tu Jeremias onu isa kadatu pagbàbànánan ne Dios kitun,” nán da. 15“Ay dakayu, inna ngà ka nán nu?” nán na. 16Ay nge Simon Pedro tu summungbát ta nán na, “Ikaw ya Cristo nga An-anà naya sibbibiyág ga Dios!” nán na.+

17Ay tútu nán ne Jesus nga summungbát kaggína, “Maganggam ka Simon na an-anà ne Jonas! Ata akkan tolay ya nangipakammu kikaw kiyán na kinagim, nu di ya Amà nga atán ka lángit. 18Ay ya ikagì pe kikaw, ay ikaw we Pedro. Ay batu ya sarut naya ngágan mu. Ay yán na árig pínát, ay ittu ya pangipasikádan ku kiya simbáan ku.+ Ay áwan makaábà kídi ya simbáan ku oray ya kinaturáy naya pannakatay. 19Ay ikaw ya pakammuwan ku kiya pannakeráman daya tolay kiya pangiturayán ne Dios. Ay oray nágan na nga iallang mu kídi kalawagán, ay meallang pe ka lángit. Ay daya ipalúbus mu kídi kalawagán ay mepalúbus pe ka lángit,” nán ne Jesus.

20Ay se na nga kinappiya nga binílin datu tù-tùgúdán na nga áwan da nga pangikag-kagiyán nga aggína ya Cristo.

Tu nunna nga nangngipakammu ne Jesus kitu katay na

(Mar 8:31–9:1; Luc 9:22-27)

21Nanggayát kitun na oras, ay ginayatán ne Jesus ya mangipakammu kadatu tù-tùgúdán na nga masápul la mawe ka Jerusalem. Ay kitúni, ay adu ya mà-màwa kaggína nga pamarígát datu pangmanàman datu Judyu se datu maragtùgud ki lintag se datu ap-apu datu pappádi kaggína. Patayan da ngamay lumtu kammin nu mekàlu nga algaw.

22Ay tútu inaptán ne Pedro we Jesus kitu ad-adayyu, ay se na lùsawan nga nán na kaggína, “Akkam kagiyan yán Apu! Akkan ipalúbus ne Dios nga màwa kikaw ya kinagi mu,” nán na. 23Ngamay ummàráng nge Jesus ke Pedro, ay se na nga nán, “Umadayyu ka kiyà, Sairu! Ikaw ya mamar-parò kiyà. Ata akkan na panaglam-lammat nga gayát ke Dios ya panaglam-lammat mu nu di gayát ki tolay yala,” nán na.

24Ay se yala nán ne Jesus kadatu tù-tùgúdán na, “Nu iinna ya maminya nga magbalin ka tolay ku, ay masápul la kaligpanán na ya mepanggap ki baggibaggi na kampela ngin nin. Ay se na la bugtúngan ya krus+ na. Ay se yala nga sumúrut kiyà. 25Ata ngámin daya magkikenga kiya biyág da mepanggap kiyà, ay tú dayán daya mangiwágà kiya pakabiyágan da kuma ka áwan panda. Ngamay daya mewágà ya biyág da gapu kiyà, ay tú dayán daya makasuwà kiya pakabiyágan da ka áwan panda. 26Ata áwan wayya magun-ud naya isa nga tolay oray nu kuw-kuwa na ngámin ya atán kídi ya kalawagán, nu killotán na ya pakabiyágan na kuma ka áwan panda! Ay áwan pe wayya nga mabalin na idde naya isa nga tolay ta senu málà na ya pakabiyágan na ka áwan panda. 27Ata umbet tà kammin na nengágan da kitun ka An-anà Tolay nga sittuturáy kiya turáy ne Dios, kabulun ku daya anghel ku kiyán na ilalbet ku. Ay se ku la idde kadaya ngámin tolay ya pagrabngán daya kinuw-kuwa da. 28Kurug idi ya kagiyan ku kadakayu, nga atán da kadakayu kídi ya akkan matay panda kiya akasingan da kiyà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay nga mangitur-turáy,” nán na.