Μορφή αναζήτησης

Yai 19

Jo me Isirael i Moru me Sinai

1-2Kakame jo me Isirael oyai kede ki Repidim, gin kiko tuno i wi tim me Sinai i ceng me agege me duwe me adek cako gin yai ki Misiri. Gin kiko gero kimere gi kuno i dud moru me Sinai. 3Musa oko ot malo i wi moru pi riamo kede Rubanga.

Rwot oko lwonge ki wi moru di oko waco ne pi ot yamo ne jo me Isirael, gin ikwae ka Yakobo be, 4“Wun itiekunu neno gikame ango atimo ne jo me Misiri, di ako tingo wu kelo wu kan buta, bala kame ekokom tingo kede idwe mege i bwome. 5- - Pi manono, ka wun iyeunu winyo dwana di ikounu gwoko isikan na, wun ibinunu bedo jo na apirgi tek kalamo jo apat dedede. Ebo, lobo lung obedo mera, 6- do wun ibinunu bedo josaseredoti na, ateker kame kopoko di oko kwero pi bedo mera.” 7Aso, Musa oko dok piny di eko lwongo joadongo dedede me Isirael di eko waco negi gi dedede kame Rwot ociko ne timo. 8Jo dedede oko dwoko kede dwan acel be, “Wan obino timo gi dedede kame Rwot owaco.” Musa oko dwoko ne Rwot kope kame jo owaco.

9Rwot oko waco ne Musa be, “Ango ayaro bino buti di atie i edou apek, me wek jo winy di ango atie yamo kedi di gin kiko bino bedo kede gen buti atwal.”

Kakame Musa owaco ne kede Rwot kop kame jo odwoko, 10Rwot oko waco ne be, “Oti imi jo lonyere tin kede diki. Mi gi kilwok igoen gi 11di kiko atemunokin pi gikame bino timere i ceng me adek. Pien i ceng nono ango abino bino piny i wi moru me Sinai di jo dedede tie neno. 12- Poore igir ikor kalikame jo poore ngolo rimaro moru, di iwaco ne jo pi gwokere kur ngatamoro yiti i wi moru arabo emul kore. Ngatamoro kame bino mulo moru kobino neke; 13kobino didipo en adidip kede kide arabo gwene kede emal, pien likame cing ngatamoro poore mule. Manoni ribo jo kiton leini; kopoore neko gi. Do kame kokuto agwara, jo bino yito malo i wi moru.”

14Aso, Musa oko wok piny ki wi moru but jo. En eko mino jo olonyere di kiko lwoko igoen gi. 15Musa oko waco ne jo be, “Iikerenu pi gikame bino timere i ceng me adek; kur ngatamoro but kede dako.”

16- - Odiko me ceng me adek amwomwocun kede meny bala me kot oko bedo tie, di edou apek oko umo wi moru di agwara oko kok kitek. Jo dedede kame oudo tie i kimere kom gi oko donyo miel pi lworo. 17Musa oko tero jo yai ki kimere gi pi ot riamo kede Rubanga. Gin kiko cungo i bad moru piny. 18Yiro oko umo moru me Sinai pukupuk, pien Rwot oudo owok obino iye di etie i mac; yiro oko swiridido malo bala yiro me wango matapali, di moru oko yangere kitek. 19Dwan agwara oko meede ameda. Musa oko donyo yamo kede Rwot, do Rwot oudo dwoko ne kop kede mwoc acal bala me kot. 20Kakame Rwot obino kede piny i wi moru me Sinai, en eko lwongo Musa pi ot malo i wi moru, di Musa oko ot kunono. 21En eko waco ne Musa be, “Ot piny ikwenyaro jo kur ngatamoro pumar ngolo ikor pi mito bino nena, ka kitimo kamanono jo atot kikom gi bino to. 22Akadi kiton josaseredoti kame bino noka da poore lonyere, aso ka li, abino timo negi can.”

23Musa oko waco ne Rwot be, “Likame jo twero bino i wi moru kan, pien in oudo ikwenyaro wa di iwaco be miero ogir ikor rimaro moru kalikame jo poore kalamo, pi mino moru bedo kakacil.”

24Rwot oko waco ne Musa be, “Dok piny di iko kelo Aaron kan; do miero kur josaseredoti kede jo apat ngol ikor pi bino buta, ka li, abino timo negi can.” 25Musa oko dok piny but jo di eko waco negi gikame Rwot owaco.

Baibuli I Leb Kumam

© 2013 Bible Society of Uganda

More Info | Version Index