Μορφή αναζήτησης

Yai 21

Iswil amako Bedo kede Ipasoi

(Iswilia 15.12-18)

1Rwot oko waco ne Musa be, “Cib iswilia gi ne jo me Isirael: 2- Kame iwilo Ngaeburania pi bedo epasoit, en ebino timo ni tic pi mwakini kanyape, do i mwaka me kanyaare miero igonye eoti abongo en culi gimoro. 3Ka ikele di likame enyomere, miero eyai da abongo dako; do ka ikele di oudo enyomere, miero eyai da kede dako mere. 4Ka ngadwong mere omie dako di dako nono oko nywalo ne idwe awobe amoto anyira, dako nono kede idwe mege bino dong me ka ngadwong me epasoit nono, di en eko yai eoto kene. 5Do ka epasoit nono owaco kakaler be, ‘Ango amaro ngadwong na, doko da amaro dako na kede idwe na, omio likame amito be gonya,’ 6pi manono poore ngadwong mere tere kakame koworo kiye Rubanga. Ki kuno ngadwong mere bino mine egongere i kom ekeko arabo i kom ipirin me ekeko di en eko tuco yit epasoit mere nono pelepel kede lilim abit, di epasoit nono ko bino tic nen pi kare me kuo mere lung.

7“Ka dano ocato nyare pi bedo apasoit, likame kobino weke iepone kame kogonyo kede epasoit icuo. 8Ka likame eyomo cuny ngadwong mere, en ngat koudo otere pi koto bedo dako mere, miero do en eyei ne papa mere lake; ngadwong mere likame tie kede twero me cate but ngakumbor piento en etieko tero apasoit mere nono kirac. 9Ka dano owilo apasoit pi mino wode, miero eter apasoit nono bala nyare. 10Ka en eko medo dako ace, miero en emeede gwoko dako mere noca di emie cam kede igoen bala lem sek, doko da di dako me agege nono dong kede twero mere amakere kede nyom di rom aroma. 11Do ka en likame etimo ne dako nono jamini adek nogi, miero ewek dako nono yai oti abongo dako nono bedo kede banya moro arabo mino cul moro.

Iswilia amako Tim me Gero

12- “Ngat kame juto dano paka neko poore eda neke. 13- Do ka etimo i akangas di oudo likame eikere pi neke, en ebino ringo kakame ango abino yero ne wu, di eko ot gwokere kuno. 14Do ka dano oudo tie kede cuny me mito neko dano ace, di eko sure di eko neke da, akadi ka eko ringo gwokere i alutari na, miero ome ki kuno di eda oko neke.

15“Ngat kame juto papa mere amoto toto mere miero neke.

16- “Ngat kame kwalo dano di eko kano, bed bala etieko cate amoto pwodi ngat nono tie bute, kopoore neke.

17- “Ngat kame lamo papa mere amoto toto mere, kopoore neke.

18“Ka jo ocako lok, di ngat acel oko dipo ngawote kede kidi, arabo eko donge kede cinge, di do dano kame ewano nono likame oko to, do eko buto i apien, 19i cen mere eko cango di eko cako komo kede ebela, ngat kowane nono likame kobino mine alola, kenekene ebino culo kare ka dano nono kodubere me tic, kede muketo en.

20“Ka won epasoit arabo apasoit ojute kede lilim di eko to cucuto, kopoore mino won epasoit nono alola. 21Do ka epasoit nono oko tieko ceng acel amoto are di eko to, likame kobino mino wone alola; pien udo en etieko kei lim mere.

22“Kame jo tie yi di kiko wanakino dako oyac di yie oko wok, di likame awanon moro ace oko timere nen, ngat kotingo kop nono poore culo sente kame cwar dako nono bino ngolo ne, di lubere kede kite kame ngangolkop bino moko kede. 23Do ka awanon moro ace oko bedo i kom dako nono, kobino culo kuo kede kuo, 24- wang i wang, lak kede lak, cing kede cing, tien kede tien, 25kakame mac owango kede kakame mac owango, apore kede apore, ebela kede ebela.

26“Ka won epasoit arabo apasoit ojwato wange paka lono, miero do egony epasoit nono oti, manono tie bala cul me wange. 27Ka won epasoit arabo apasoit odongo lake paka muko, miero do egony epasoit nono oti, manono tie bala cul me lake.

Iswilia amako Wegi Jame

28“Ka twon ka ngatamoro ocobo icuo amoto dako moro kede tunge paka neko, kopoore didipo twon nono kede kide paka neko di likame oko camo ringo mere, do won twon nono likame kop nono mako. 29Do ka twon nono lem onare cocobo jo kede tunge, di jo oko bedo kwenyaro wone, do en likame eko twene, di do twon nono oko neko icuo amoto dako moro, kopoore didipo twon nono kede kide, doko da kopoore neko wone da. 30Do ka kongolo ne wone cul me lako kuo mere, miero emi cul dedede kame kongolo ne. 31Ka twon nono oneko wot ka ngatamoro amoto nyar ka ngatamoro, kobino tic kede iswil noni da i kom won twon nono. 32Ka twon nono oneko epasoit amoto apasoit, won twon nono poore culo won epasoit nono sekel me siliba ot adek,l di oko didipo twon nono paka to.

33“Ka ngatamoro oweko bur di twolo arabo ekunyo bur di likame eko umo, di twon amoto punda ka ngatamoro oko poto iye, 34won bur nono poore culo le nono. En epoore culo won le nono sente di le nono ko dong mere. 35Ka twon ka ngatamoro owanakino twon me dano ace paka neko, gin kipoore cato twon akuo di kiko poko sente mere, di kiko poko ringo me twon oto nono da. 36Do ka engere be twon nono oudo lem onare cocobo dok icegun, do wone likame oko twene, won twon nono poore mi won twon oto twon ace akuo, di en eko dong kede twon oto ca.

Baibuli I Leb Kumam

© 2013 Bible Society of Uganda

More Info | Version Index