Μορφή αναζήτησης

Ageini 41

Yosepu Ogonyo Dwong me Lek ka Parao

1Ingei mwakini are, Parao oko lek be oudo etie cungo i nget ecilet me Nail, 2di doke kanyaare kocwe di kom gi meny oko wok kiye, di kiko donyo camo lum. 3Doke kanyaare ace, arecoreco di ojony, oko wok ki ecilet me Nail ingei makonoka. Gin kibino kiko cungo i nget makonoka i dog ecilet. 4Doke arecoreco di ojony oko camo doke kanyaare kocwe di kom gi meny. Parao oko cei. 5Eko bobo nino di eko lek tien me are; eneno wit kal kanyaare abeco di onyigo, di kitie dongo i kor kal acel. 6Di wit kal kanyaare, arecoreco di yamo me tetu kide onero gi, oko gida suro ingei magonogo. 7Wit kal arecoreco nogo oko mwonyo wit kal abeco di onyigo. Parao oko cei di eko niang be oudo etie lek. 8- Odiko di piny oru, kop nono oko lolo tam mere twatwal, omio eko cwano kop me lwongo wegi tangu kede jo ariek dedede atie Misiri. En eko tatamo negi lek mege, do likame tie dano oko twero gonyo ne dwong gi.

9Di do ngat koudo telo tic me iiko bwini oko waco ne Parao be, “Ango tin aneno raco na. 10Tie kare kame in oudo cunyi owang keda karacel kede ngadwong me joted mugati, di iko rwako wa bala mabus i ot me ngadwong me isirikalen jodar. 11Ango kede en oko lek iwor acel, lek me buli dano oudo tie kede dwong mere. 12Awobi Ngaeburania moro oudo tie kuno kede wa, en oudo ebedo ngatic me ngadwong me isirikalen. Wan oko tatamo ne lek wa, di en eko gonyo ne wa buli dano dwong me lek mere. 13Gi dedede kame en oudo ewaco oko cobere; in iko dwoka i tic na do iko neko ngated mugati.”

14Parao oko cwano kop me lwongo Yosepu, cucuto di oko wote ki otkol. Kakame en etieko lielere kede di eko loko igoen, en eko ot i nyim Parao. 15Parao oko waco ne Yosepu be, “Ango oudo aleko do likame tie ngatamoro kame sobolo gonyo dwong me lek nono. Ango koyamo na kop i komi be in itwero gonyo dwong me lek.” 16Yosepu oko dwoko ne Parao be, “Likame ango; do Rubanga bino mini dwong kop aber me lek ni.” 17Di Parao oko waco ne Yosepu be, “Ango aleko be oudo atie cungo i dog ecilet me Nail, 18di doke kanyaare kocwe di kom gi meny oko wok ki Nail di kiko donyo camo lum. 19Ingei manono di doke kanyaare ace arecoreco di ojony da oko wok. Oudo lem pwodi likame ango aneno doke arecoreco amagonogo i lobo me Misiri. 20Doke ojony di recoreco oko camo doke me agege kanyaare kocwe noka. 21Do kakame gin kitieko camo gi kede, likame oudo tie ngatamoro kame sobolo ngeno be kitieko camo gi, pien oudo pwodi kidong di kirecoreco bala lem sek. Di do ango ako cei. 22Ako bobo nino tien me are, di ako leko be oudo atie neno wit kal kanyaare, onyigo di kibeco, di kitie dongo i kor kal acel, 23di wit kal kanyaare arecoreco di yamo me tetu kide onero gi da oko suro ingei magonogo. 24Wit kal kanyaare arecoreco di oner oko mwonyo wit kal kanyaare onyigo di beco. Do kakame atatamo ne kede wegi tangu lek nogi, likame tie ngatamoro oko twero gonyo na dwong gi.”

25Yosepu oko waco ne Parao be, “Lek ni are go cal acala doko kicungo pi gi acel; Rubanga otieko nyuto nin gikame eyapuno timo. 26Doke kanyaare abeco cungo pi mwakini kanyaare, kede wit kal kanyaare abeco da cungo pi mwakini kanyaare; lek go tie acel. 27Doke kanyaare arecoreco di ojony koudo obino ingei magonogo, kede wit kal kanyaare arecoreco di oner cungo pi mwakini kanyaare me kec. 28Etie bala kite kame ango atieko waco ni kede, Rubanga otieko nyuto nin gikame ebino timo. 29Amio bino bedo i lobo me Misiri dedede pi mwakini kanyaare. 30Ingei manono, kec bino bedo tie pi mwakini kanyaare, di wi jo kobino wil kede mwakini me amio; kec nono bino dudubo piny me Misiri. 31Jo me lobo nono likame bobo bino yutuno amio kame oudo kitie kede pi kec kame bino lubo, pien kec nono bino bedo ger adikinicel. 32Kite kame lek nono otimere kede tien are nyuto be manono Rubanga en oiko, doko ebino mino manono timere i kare kiyapiyapi.

33“Nan do poore in iyer ngatamoro ariek, dano awie tio, di iko kete telo lobo me Misiri. 34Doko poore iyer jotel ace atino i lobo me Misiri, di gin kiko bino gamo acel i kom kany me cam dedede acek i lobo me Misiri i mwakini kanyaare me amio. 35Wace gi kicok cam dedede i mwakini me amio kame tie bino, di iko ciko gi pi kano gi i bomban di kiko donyo daro gi. 36Cam nono bino bedo mono kame bino konyo jo i kare me kec kame bino poto i lobo me Misiri pi mwakini kanyaare, tetekeny kur jo toi pi kec.”

Yosepu Odoko Ngapug i Misiri

37Tam kame Yosepu omio nono oko yomo cuny Parao kede jotic mege. 38Parao oko waco ne jo mege be, “Likame bobo wan obinunu udo ngatamoro kame ber kalamo Yosepu, dano kame tie kede tipo ka Rubanga.” 39Aso, Parao oko waco ne Yosepu be, “Bala kame Rubanga otieko nyuto nin kede gigi dedede, likame bobo tie ngatamoro kame riek di wie tio bala in. 40- In ibino bedo ngaloc me oda, doko jo na bino lubo kop dedede kame in iciko negi. Kenekene ango abino kalamo in kede dwongo pien ango atie Parao.” 41Parao oko waco ne Yosepu be, “Neni, ango atieko mini idoko ngatel me Misiri dedede.” 42- Parao oko woto mwola mere me abaka ki lwete di eko rwake i lwet Yosepu. En eko ngapo ne Yosepu egoe ameny, di eko ngapo ne eriko kame kotimo kede saabu i ngute. 43En eko mino Yosepu cabala me ngat kame lubo tien abaka pi tere; isirikalen mege jodar oko telo anyim di kilelemo be, “Nyaunu yongayo!” Aso, en eko mino Yosepu odoko ngatel me lobo me Misiri dedede. 44Doko da Parao oko waco ne Yosepu be, “Ango abedo Parao, do likame tie ngatamoro i lobo me Misiri lung kame bino tingo lwete amoto tiene timo gimoro abongo in yei ne.” 45Parao oko cako ne Yosepu nyinge be Sapenat Panea; eko mine Asenat nyar ka Potipera, ngasaseredoti me On, pi bedo dako mere. Manono oko mino Yosepu obedo kede akarunikin me pugo lobo me Misiri.

46Yosepu oudo tie kede mwakini ot adek (30) me dongo kakame egeo timo ne kede Parao abaka me Misiri tic. En eko yai kibut Parao di eko mamano lobo me Misiri dedede. 47I kare me mwakini kanyaare me amio, lobo oko nyako cam atot. 48Yosepu oko coko cam dedede me mwakini kanyaare me kare me amio i Misiri, di eko kano gi i bomban; ecoko i buli bomba acelacel cam me poti me ngete ngete. 49Aso, Yosepu bin oko coko cam atot adikinicel; ecoko cam kame oudo tot bala asinge me dog nam, manono oko mino jo oko jiko pimo gi, pien oudo likame kitwero pimere.

50Di oudo pwodi mwakini me kec likame otuno, Yosepu oudo tie kede awobe are kame Asenat, nyar ka Potipera ngasaseredoti me On oudo onywalo ne. 51Yosepu oko cako nying atin kao mere Manase, piento en ewaco be, “Rubanga otieko mino wia owil kede peko na dedede kede jo dedede me ot ka papa na.” 52Eko cako nying atin me are Epuraimu, piento en ewaco be, “Rubanga omia anywal i lobo kame aneno iye can.”

53Mwakini kanyaare me amio i lobo me Misiri oko jik, 54- di mwakini kanyaare me kec oko cakere, bala kame Yosepu oudo owaco. Kec oudo tie i pinye dedede, do cam oudo tie i lobo me Misiri lung. 55- Kakame kec ogeo jwato kede lobo dedede me Misiri, jo oko kok but parao pi mino gi cam. Parao oko waco ne jo dedede me Misiri be, “Otunu but Yosepu di ikounu timo gikame en ewaco ne wu.” 56Kite kame kec oudo oromo kede kabedere dedede me Misiri, Yosepu oko yabo dere dedede kame oudo kokano iye cam di eko donyo cato ne jo me Misiri cam, pien kec kopoto Misiri oudo ger twatwal. 57Jo oko donyo bino Misiri ki wi lobo lung pi wilo cam kibut Yosepu, pien kec oudo otany i wi lobo lung.

Baibuli I Leb Kumam

© 2013 Bible Society of Uganda

More Info | Version Index