Μορφή αναζήτησης

Ageini 43

Imiegu ka Yosepu Odok Misiri kede Benjamin

1Kec oko meede ameda i lobo me Kanan. 2Kakame kitieko kede cam kame kikelo ki Misiri, papa gi oko waco negi be, “Dokunu ikounu bobo wilo cam moro atitidi.” 3Do Yuda oko waco ne be, “Loca okwenyaro wa kede dwan atek di ewaco be, ‘Likame ibinunu neno wanga, tuno di ikelunu ominu.’ 4Ka in icwao omin wa karacel kede wan, wan obino ot di oko wilo ni cam; 5do ka likame in icwae kede wan, likame wan obino ot kuno, pien loca owaco ne wan be, ‘Likame ibinunu neno wanga, tuno di ikelunu ominu.’ ”

6Yakobo oko waco be, “Pinyo komio iteranu iepone arac kamano pi yei waco ne icuo nono be itienu bobo kede ominu ace?”

7Gin kiko dwoko ne be, “Loca opepenyo wa kede rieko i kom kop amako wa, kede i kom joawade wa, di epenyere be, ‘Papa wu pwodi kuo? Itienu kede ominu ace?’ Kope kame wan owaco ne oudo tie pi dwoko peny nogi. Benyo benyo kame wan oudo otwero ngeno kede be en oudo ebino waco ne wa be, ‘Ot ikelunu ominu kan’?”

8Yuda oko waco ne papa mere Yakobo be, “Cwai awobi no upere kede ango me wek wan ocak ot, tetekeny kur otounu kec, in kede wan karacel kede idwe wa. 9Ango kikoma ayaro gwoke, ka gimoro otimere ne, kop mere bino mako ango. Ka likame ango adwoke buti di ako cibe i nyimi, miero raco nono bed i wiango i kar dedede. 10Ka koto likame oudo ogal, koto nataman otieko dok tien are.”

11Di papa gi oko waco negi be, “Ka miero ebed kamano, poore itimunu kaman: kwanyunu gimogo abeco me lobo wa owoto ikounu keto gi i ipukoi wu, di ikounu tero gi ne ngapug nono bala giamia, terunu mokic atitidi, odok, mo me kor yen angwe kur kede ilem mogo. 12Terunu sente akalamo tien are, pien miero idwokunu sente kame oudo kodwoko i wi ipukoi wu; cengemogo manono oudo obedo awilawic. 13Terunu ominu da; yaunu nan icakunu ot but icuo ngapug nono. 14Akwao Rubanga Won Twer emi icuo nono bed kede kisa i komu, tetekeny edwok ominu ca kede Benjamin da. Do ki tetu buta, ka ango ayaro kei idwe na, wek akei gi.”

15Aso, awobe mege nogo oko tero giamia, kede sente akalamo tien are, karacel kede Benjamin da. Di gin kiko mako yongayo kioto Misiri, di kiko ot i nyim Yosepu. 16Kakame Yosepu oneno gi kede Benjamin, en eko waco ne ngatic kame gwoko ode be, “Kel cuo go i ot, di iko ngolo le moro iko tedo, pien cuo nogo miero nywak keda cam me i dier iceng.” 17Icuo nono oko timo bala kame Yosepu owaco ne, eko tero jo nogo i ot ka Yosepu.

18Jo nogo oko doko lwor pi kite kame kotero gi kede i ot ka Yosepu, di kiko waco be, “Kokelo wa i ot pi kop me sente kame oudo kodwoko i ipukoi wa i kare kame ogeo bino kede kan, tetekeny eud kare me dino wa kede kop di eko loko wa odok ipasoi mege, di eko tero pundan wa.” 19Gin kiko ot paka but ngatic adaro ot ka Yosepu di kiko yamo kede i ekeko me ot nono. 20Gin kiwaco be, “Okwe adwong, wan oudo kong ber ogeo bino kan tien me agege pi wilo cam. 21Do kakame otuno kede kabedo kame obuto iye i yongayo, wan oko gonyo dog ipukoi wa, di ngat acelacel oko udo sente mere i dog epuko mere, sente wa dedede. Aso nan wan odwoko sente nogo. 22Doko da omedo kelo sente ace me wilo cam i wi magonogo. Wan likame ongeo ngat koketo sente wa i ipukoi wa.”

23En eko dwoko negi be, “Bedunu mot, kur lworo maku. Poore di Rubanga wu, Rubanga ka papa wu en koketo ne wu sente i ipukoi. Ango bin audo sente wu.” En eko woto Simeon ooko but gi.

24Ngatic kame gwoko ot ka Yosepu nono oko tero jo nogo i ot. En eko mino gi pii di kiko lwoko tien gi, doko eko mino pundan gi cam. 25Gin kiko iiko giamia gi pi mino Yosepu ka etuno i dier iceng, pien oudo kowaco negi be gin kiyaro nywako kede en cam. 26Kakame Yosepu otuno kede paco, gin kiko tero ne giamia i ot, di kiko riebere piny i nyime. 27En eko pepenyo gi kop i kom yot kom gi, doko eko penyo gi be, “Kom papa wu yot, adwong kame wun oudo iwacunu na kop i kome? Benyo, pwodi ekuo?” 28Gin kiko waco ne be, “Ngatic ni papa wa tie kome yot; en pwodi ekuo.” Gin kiko riondiko di kiko luro i nyime. 29Yosepu oko tingo wange eko neno Benjamin, omin mere me toto acel, di eko penyere be, “Ominu atidi kame iwacunu na kop i kome ine? Kisa ka Rubanga bed kedi, in woda!” 30Yosepu oko yai cucuto, pien yomcuny kame oudo etie kede pi amara but omin mere oudo obwone, omio oudo eyapuno cako koko. Aso, en eko ot i agola mere di eko donyo koko ki kuno. 31En eko lwoko wange di eko wok ooko, eko dino cunye di eko waco be, “Tok cam.” 32Oko toko nen cam mere kene, oko toko ne imiegu mege da cam ken gi. Jo me Misiri kame oudo tie kuno da oko cam ken gi, pien oudo etie gi me kwer pi gin cam kede Iburanian. 33Kakame imiegu ka Yosepu otieko bedo kede i nyime, cako kibut ngat adwong tuno kede but ngat atidi di lubere kede mwakini me dongo gi, gin kiko donyo ngicere ken gi ken gi kede ur. 34Di oko donyo poko negi cam ki emesa ka Yosepu, do cam kame kopoko ne Benjamin oudo tot kalamo me jo apat tien kany. Aso, gin kiko cam kede amata kede Yosepu tuno gin mer.

Baibuli I Leb Kumam

© 2013 Bible Society of Uganda

More Info | Version Index