Μορφή αναζήτησης

Jolebi 24

Gwoko Italan

(Yai 27.20-21)

1Rwot oko waco ne Musa pi 2mino jo me Isirael cik kaman: Kelunu mo kame kojililo me olibeti me piko i italan, tetekeny kibed liel i kare kame mitere. 3Aaron bino cwinyo gi buli otieno di eko weko gi kiliel tuno odiko. En ebino cwinyo gi i Eema me ariamakin kede ango Rwot, ooko me egoe me isenge kame tie i nyim Sanduku me Isikan. Manoni bino bedo iswil kame kobino lubo pi kare lung. 4Aaron bino gwoko italan kame tie i gicibo italan kame kotimo kede saabu kame kojililo, doko en miero enen be gin kibedo liel i nyima kare i kare.

Mugati kame Koyalo but Rubanga

5- Ibino juko kilo tomon kiwie are me alos kame konungo di iko tedo mugati tomon kiwie are. 6Ibino cibo mugati nogo i irotin are i wi emesa kame kotimo kede saabu kame kojililo, mugati kanyape i buli eroto acel. 7Ibino keto i eroto acelacel odok acil kame kodunyo ngwe kur, pi bedo bala anen me giayala awanga kame komio buta, kawang mugati. 8Aaron bino keto gi kiber i nyima buli ceng Sabato. Manoni en gikame jo me Isirael bino timo pi kare lung. 9- Mugati bino bedo iner ka Aaron kede ikwae mege pi kare dedede; gin kibino camo gi i kabedo kacil, pien mugati nogo obedo dul me giayala awanga kacil kalamo, kame komio buta pi josaseredoti.

Anyut me Alola kame Poore

10-11Oudo tie icuo moro kame papa mere obedo dano me Misiri do toto mere oudo obedo dano me Isirael kame nyinge Selomit, nyar ka Dibiri dano me ekeko ka Dan. Icuo nono oko cako yi kede dano me Isirael i kimere kunono. I kare kame oudo gin kitie yi kede, wot ka dako me Isirael nono oko donyo yeyeto nying Rubanga di elame. Manono oko mino oko make di oko tere but Musa, 12di oko donyo dare di okuro kede kop kame Rwot bino waco be tim ne.

13Rwot oko waco ne Musa be, 14“Ter icuo koyeyeto ango no tenge me kimere di iko mino jo dedede kame oudo oko winyo lamere mere nono ket cing gi i wie, di jo dedede me Isirael ko didipo en kede kide tuno neke. 15Di iko waco ne jo me Isirael be ngatamoroni kame lamo Rubanga dub bino bedo i wie. 16Ngat kame yeto nyinga kobino neke; jo dedede bino didipo en kede kide. Ngakumbor arabo anywali me Isirael kame yeto nyinga kobino neke.

17- “Ngatamoroni kame neko dano, kobino neke. 18Ngatamoroni kame neko le me dano ocelu miero ecul wange. Kuo koculo kede kuo.

19“Ka ngatamoro oko mino awanon i kom ngat ocelu, eda kobino mine awanon kame cal kamanono. 20- Ka en eturo ngawote, eda kobino ture; ka en elo wang dano ocelu, eda kobino lono wange; ka en eturo lak dano ocelu, eda kobino turo lake; awanon kame en emio ngat ocelu en kame kobino mino eda. 21Ngat kame neko le en ebino culo wange; do ngat kame neko dano kobino neke. 22- Iswil bino bedo acel pi jokumbor karacel kede jo me Isirael; pien ango en Rwot Rubanga wu.”

23Kakame Musa otieko waco ne kede jo me Isirael kope nogi, gin kiko timo bala kame oudo Rwot ociko ne. Kitero icuo nono koyeyeto Rubanga tenge me kimere, di kiko didipo en tuno to.

Baibuli I Leb Kumam

© 2013 Bible Society of Uganda

More Info | Version Index