Μορφή αναζήτησης

Jolebi 25

Mwaka me Kanyaare

(Iswilia 15.1-11)

1- Rwot oko yamo kede Musa i wi moru me Sinai di eko ciko ne 2pi mino jo me Isirael iswilia gi: Kame wun idonyunu i lobo kame ango atie mino wu, wun ibinunu weko lobo wei likame ipurenu pi mwaka acel lung buli mwaka me kanyaare. 3Ibinunu cuno kodere i poti wu, lwero jange me olok wu pi mino gi nyak, di ikounu coko cam ki poti wu pi mwakini kanyape. 4Do mwaka me kanyaare mere bino bedo Sabato ka Rwot; ibinunu weko lobo wei i mwaka nono. Likame ibinunu cuno kodere i poti wu arabo lwero jange me olok wu. 5Likame ibinunu coko cam kame tui ken gi di kiko cek ingei wun coko cam ki poti, doko likame ibinunu ngwedo olok ki yen wu me olok kalikame ilwerunu. 6Wun ikarununu camo cam kame bino cek i mwaka nono, wun karacel kede ipasoi wu, jotic wu kame ipangunu apanga kede jokumbor kame bedo kede wu, 7leini wu, kiton leini me obar. Cam dedede kame lobo bino ceko i mwaka nono kokaruno camo.

Mwaka me Gonyo kede me Dwoko Jamini

8Ibinunu maro mwakini kanyaare tien kanyaare, manono bino mino wu mwakini ot ongwon kiwie kanyangon. 9Di i ceng me tomon mere i duwe me kanyaare, Ceng me Kwanyo Dub, ikounu kuto agwara i lobo wu lung. 10Di ikounu bino kwero mwaka me ot kany bedo mwaka kacil di ikounu rabo kop me gonyo ipasoi but jo kame bedo i piny wu dedede. En ebino bedo mwaka me dwoko jamini but wegi kede dwoko ipasoi da but joe gi. 11Likame ibinunu cuno kodere, arabo coko cam kame tui ken gi ingei wun coko cam ki poti, amoto ngwedo olok me poti wu kalikame ilwerunu yen gi. 12Mwaka nono bino bedo mwaka kacil butu; ibinunu camo cam kame tui di kiko dongo i poti ken gi kenekene.

13I mwaka nono kobino dwoko jamini dedede but wegi kikokome. 14Aso, kame in icato lobo ne dano me Isirael wadu, arabo iwilo lobo kibute, kur isererenu. 15Ngat kame tie cato lobo mere bino mino ngawil timo cul di lubere kede mwakini me pur kame pwodi odong di do mwaka me dwoko jamini tuno. 16Ka mwakini kame pwodi odong tot, wel me lobo nono da bedo malo, do ka mwakini odong nonok, wel mere da bedo piny, pien udo kotie cato nin kare me kac kame cam bino cek iye. 17Kur isererenu kenu kenu, do bedunu kede lworo buta; pien ango en Rwot Rubanga wu.

Peko me Mwaka me Kanyaare

18Ibinunu lubo iswilia na di ikounu timo gi dedede kame ango aciko, tetekeny ibedunu i lobo nono abongo peko moro. 19Lobo bino ceko cam, di wun ikounu bedo tie kede cam dedede kame imitunu di ikounu bedo iye abongo peko moro.

20Do ngatamoro romo penyere be, “Nyo kame wan obino camo i mwaka me kanyaare mere ka wan likame oko puro cam, arabo likame oko coko cam wa ki poti?” 21Ango abino mino winyo na i lobo nono i mwaka me kanyape mere, tetekeny lobo cek cam kame jo romo camo pi mwakini are. 22I kare kame wun ipurunu kede kodere i poti wu i mwaka me kanyauni mere, udo pwodi itienu camo cam kame oudo ikounu coko i mwaka me kanyape, doko ibinunu bedo tie kede cam kame romo wu paka tuno i kare kame icokunu kede cam anyen kame ipurunu.

Dwoko Jamini but Wegi

23Lobo likame kobino cato me atera atwal, pien lobo obedo mera; pien wun icalunu bala jokumbor kame ango amio kong lobo nono but gi pi gin tic kede pi kare moro.

24Lobo lung kame wun ibinunu bedo iye, ibinunu mino won lobo twero me lako lobo mere.

25Ka ngat acel kikom wu oko doko ngacan di eko cato lobo mere, wad gi moro kiyapiyapi twatwal miero wil lobo nono dwoki. 26Do ka dano li kede wad gi moro kame romo lako lobo mere, di i cen mere eko lony di eko udo sente kame romo lako lobo mere, 27kobino maro mwakini me lobo mere nono cako i kare kame oudo ocate kede. Mwakini kame bino dong pi koto tuno i mwaka kame lubo me dwoko jamini, won lobo bino culo ngat kame oudo owilo lobo mere nono pi kare kodong nono. 28Do ka won lobo likame tie kede sente kame eromo lako kede lobo mere, lobo nono bino dong i cing ngat kowile tuno i mwaka me dwoko jamini kame lubo. I mwaka nono kobino dwoko lobo nono ne wone.

29Ka ngatamoro ocato ode kame tie i bomba kame kocelo kede apama, en etie kede twero me lake di pwodi likame mwaka acel otiek cako i ceng kame kocate kede. 30Do ka en likame eko lake di pwodi mwaka likame otiek, en ekei ot nono, di ot nono ko doko me ka ngat kame oudo owile, en edoko mere atwal karacel kede ikwae mege; likame kobino dwoko ot nono but wone i mwaka me dwoko jamini. 31Do ude me calere kalikame kocelo kobino tero rom aroma kede poti; wegi tie kede twero me lako gi, doko miero dwok gi but wegi i mwaka me dwoko jamini. 32Akadi kamanono da, Jolebi tie kede twero me lako ude gi kame tie i bomba esawa moro kenekene. 33Ka Ngalebi moro oko cato ot kame tie i bomba di likame eko lako ot nono, miero kodwok ne ot nono i mwaka me dwoko jamini, pien ude kame Jolebi tie kede i bomba gi, obedo mergi atwal i diere me jo me Isirael wad gi. 34Do lobo atwolo koluko bomba gi likame kobino cato; pien ebedo mergi atwal.

Lim kame Kokopo but Jocan

35- Ka dano wadu moro me Isirael oko doko ngacan di do likame en ekaruno kuo kene, in ibino konye; en ebino bedo kedi bala ngakumbor kame bedo kedi. 36Likame ibino gamo magoba moro kibute, do bed kede lworo but Rubanga di iko weke ebed kedi. 37- Likame ibino mine eculo magoba moro i kom sente kame in ikope, arabo mine eculo sente kame kalamo pi cam kame in imie. 38Yutununu be ango en Rwot Rubanga wu, ngat kame akwanyo wu ki lobo me Misiri tetekeny ami wu lobo me Kanan di ango ako bedo Rubanga wu.

Gonyo Ipasoi

39- Ka dano wadu moro me Isirael oko doko ngacan kitek di en eko catere kene buti, in likame ibino mine etimo tic bala epasoit. 40Do en ebino bedo kedi bala epakasit di eko timo ni tic tuno i mwaka me gonyo ipasoi. 41I kare nono en kede idwe mege kibino yai ki akarunikin ni di gin kiko dok i paco gi, i lobo ka joakwari mege. 42Pien jo me Isirael obedo ipasoi nango kame akwanyo ki lobo me Misiri; likame kobino cato gi bala ipasoi. 43Likame ibino pugo gi kede gero, do ibino bedo kede lworo but Rubanga ni. 44Ka in imito ipasoi, itwero wilo gi kibut atekerin kame oluko wu. 45Itwero da wilo gi kibut jokumbor kame bedo kede wu, akadi idwe kame konywalo i lobo wu wun ikarununu wilo kibut joe gi kame bedo kede wu; gin kiromo doko bala jamini wu. 46Wun ikarununu daro gi di ikounu weko gi ne idwe wu pi lunyo gi bala jamini. Jogo en kame wun ibinunu tero bala ipasoi, do jo me Isirael wadu likame ibinunu pugo kede gero.

47Ka ngakumbor moro kame tie bedo kede wu oko baro, di dano moro me Isirael oko doko ngacan, eko catere kene but ngakumbor nono arabo but dano moro me diakal mere, 48akadi di en etieko catere, en pwodi etie kede twero mere me lakere; ngat acel kikom imiegu mege romo lake, 49arabo omin me papa mere amoto omin mere kame papi gi imiegu, arabo wad gi moro kiyapiyapi romo lake; arabo ka en kikome eko baro, en eromo lakere kene. 50En kede ngat kowile kibino maro wel me mwakini cako ki mwaka kame en ecatere kede tuno i mwaka me gonyo ipasoi kame lubo mere; wel me lake bino lubere kede kare kodong me tuno i mwaka me gonyo ipasoi. Kare kame en etieko but ngat kowile kobino maro bala kame komaro kede cul me epakasit. 51-52En miero ecul sente me alako mere di lubere kede wel me mwakini kame pwodi odong pi tuno i mwaka me gonyo ipasoi. 53En ebino bedo i akarunikin me ngakumbor kowile bala epakasit kame koculo buli mwaka. Do ngakumbor nono likame bino puge kede gero. 54Ka likame oko lake iepone kame kowaco go, en kede idwe mege miero kogony gi i mwaka me gonyo ipasoi kame lubo mere. 55Pien dano me Isirael likame karuno bedo epasoit atwal, pien gin kitie ipasoi nango kame akwanyo ki Misiri. Ango en Rwot Rubanga wu.

Baibuli I Leb Kumam

© 2013 Bible Society of Uganda

More Info | Version Index