Μορφή αναζήτησης

Jolebi 26

Winyo kame Dano Udo pi Lubo Kop ka Rubanga

(Iswilia 7.12-24; 28.1-14)

1- Rwot owaco be, “Likame ibinunu timo rubanga moro akony mere li, arabo cweno cal me gimoro, amoto sipo kidi moro i lobo wu arabo pano kidi moro me awora; pien ango en Rwot Rubanga wu. 2Ibinunu gwoko Sabato na, di ikounu mino kabedo na kacil wor. Ango en Rwot.

3- “Ka ilubunu iswilia na di ikounu gwoko cik na di ilubunu gi, 4ango abino mino wu kot i kare kame poore, di lobo ko bino ceko cam, kede yen da ko bino nyak. 5Ibinunu bedo kede amio, di ikounu bino bedo kede canyo tuno i kare me ngwedo olok, doko ibinunu ngwedo olok tuno i kare me cuno kodi. Ibinunu bedo tie kede cam dedede kame imitunu, di ikounu bedo abongo peko moro.

6“Abino mino anapakin bedo tie i lobo wu; ibinunu ot buto abongo gimoro kame ilworunu. Ango abino kwanyo tenge ki lobo wu leini ager, doko yi moro likame bino bedo tie. 7Ibinunu bwono jokwor wu di ikounu neneko gi. 8Jo kany kenekene kikom wun bino riamo jokwor tol acel, doko jo wu tol acel bino riamo jokwor tutumia tomon; ibinunu neko jokwor wu i yi. 9Ango abino timo ne wu bero di ako mino wu inywalunu idwe atot di ikounu nyai; doko abino cobo cikere na butu. 10Ibinunu tieko kare kalac di icamunu cam kame oudo icokunu i kare kokato, doko ibinunu kwanyo tenge cam me kare kokato nogo pi weko kabedo ne cam anyen. 11Ango abino bedo i diere wu, likame abino weko wu. 12- Ango abino bedo kede wu, di ako bedo Rubanga wu, di wuda ikounu bedo jo na. 13Ango en Rwot Rubanga wu, doko ango en kame akwanyo wu ki lobo me Misiri tetekeny kur bobo ibedunu ipasoi gin; ango atieko gonyo wu ki ipasun di ako mino wu ibedunu abongo adiadia.”

Alola pi Dagi Lubo Kop ka Rubanga

(Iswilia 28.15-68)

14Rwot bobo oko waco be, “Ka idagunu lubo kop na di likame ikounu lubo cik nogi dedede, 15kede ka idagunu lubo iswilia na di ikounu turo isikan na kede wu, 16ango abino timo ne wu kaman: abino kelo peko i komu; abino kelo ne wu tuwo kalikame cango kede kame dubo wang dano, di emio dano jony tuno to. Ibinunu cuno kodi do likame kibino konyo wu, pien jokwor wu en kame bino camo gikame wun ipurunu. 17Ango abino lokere dagi wu, di jokwor wu ko bwono wu; jokwor wu bino pugo wu, doko ibinunu bedo kede lworo atek kame bino mino iringunu tenge abongo ngatamoro kame tie riamo wu.

18“Ka ingei manono wun pwodi ikounu dagi lubo kop na, ango abino meede kede mino wu alola kame kalamo pi dub wu. 19Ango abino tieko ewaka wu adwong no; abino mino kot bedo li i malo di lobo wu ko tuo eko doko tek bala nyonyo. 20Ibinunu tieko teko wu nono, pien lobo wu likame bino ceko cam doko yen da likame bino nyak.

21“Ka imeedenu jemo na di idagunu lubo kop na, ango bobo abino medo mino wu alola kame kalamo. 22Ango abino cwano ne wu leini ager, di gin kiko bino neneko idwe wu, muducaro leini wu, di kiko mino idongunu jo anonok kame bino mino yote wu dong nono abongo jo kame lubo gi.

23“Ka ingei alola nogi dedede wun pwodi idagunu lubo kop na, do ikounu meede kede jemo na, 24ango abino do lokere ne wu di ako mino wu alola kame kalamo kokato. 25Abino mino wu alola me yi pi turo isikan na kede wu, doko ka ikounu ringo ot gwokere i bomban wu, abino cwano ne wu aumpuli, di manono ko bino mino irieunu cingu but jokwor. 26Abino cwano ne wu kec ager kame bino mino keno acel kenekene romo mon tomon pi gin tedo mugati gin dedede. Gin kibino pimo ne wu mugati apima, do akadi icamunu gi dedede, likame ibinunu yeng.

27“Do ka ingei alola noni wun pwodi ikounu meede jemo na, 28ango abino do lokere ne wu kede lilo atek di ako mino wu alola kame kalamo kokato. 29Kec bino bedo gwai ne wu, gwai kame bino mino icamunu idwe wu. 30Abino dudubo kabedere kame iworunu iye rubangan i wi imukuran, di ako totongo alutarin wu me wango odok angwe kur; abino dodoko liele wu i kom cal me rubangan wu kame korereto piny. Cunya bino dagi wu kitek. 31Abino mino bomban wu doko amejeko, kabedere wu kacil bino dong nono, doko cunya bino dagi ngwece me giayala wu. 32Ango abino dudubo lobo wu adikinicel; manono bino mino jokwor wu kame bino bedo iye neno di kom gi ko to. 33Abino kelo jokwor yi kede wu di ako sasaro wu i lobere me kumbor. Lobo wu bino dong nono, di bomban wu ko doko amejeko. 34Di lobo ko bino dong nono di eko ukaro, di udo wun itienu i lobo me jokwor wu bala mabus. 35En ebino udo wei kame wun oudo likame imienu i kare kame oudo ibedunu kede iye, pien udo nan edong nono.

36“Aso, jo kame bino dong kuo, ango abino keto lworo i cuny gi di kitie i lobo me jokwor wu; lworo nono bino mino koko me boke kame yamo yayango mio gi kiringo bala jo kame tie ringo tenge ki yi, di kiko popoto abongo ngatamoro kame tie wapo gi. 37Kibino twomere ken gi ken gi di kigetar bala jo atie ringo ki yi, bed bala likame tie ngatamoro kame tie wapo gi. Likame ibinunu bedo kede teko me yi kede jokwor wu. 38Ibinunu to i lobo kalikame meru di ikounu tiek kunono. 39Jo kame bino dong kuo kom gi bino dubere pi dub gi kede pi dub me joakwari gi.

40“Do ka ikwae wu bino tuco dub gi kede me ka joakwari gi kame bin odagi lubo kop na di kiko jemo na, 41di kiko mino ada alokere dagi gi di ako tero gi i lobo me jokwor gi; ka ikwae wu bino jiko epali gi, di kiko mwolere kede kiko yei alola pi dub gi, 42- ango abino yutuno isikan na kede Yakobo, Isaka kede Aburaam, di ako bino cobo cikere na me mino jo na lobo. 43Do jo kame tie i lobo nono kong bino yai kiweko lobo nono, tetekeny eud wei, doko gin miero kiud alola kame romo pien gin oudo kiko dagi lubo iswilia kede cik na. 44Do akadi kamanono da, di gin pwodi kitie i lobo me jokwor gi, ango likame abino dagi gin be tetekeny amuducaro gi atwal atwala di ako turo isikan na kede gi; pien ango en Rwot Rubanga gi. 45Pirgi ango likame wia bino wil kede isikan kame bin atimo kede joakwari gi, jo kame bin ango akwanyo ki Misiri di atekerin dedede neno; ango oudo akwanyo gin tetekeny ango Rwot abed Rubanga gin.”

46Magonogi dedede en iswilia kede cik kame bin Rwot oko mino Musa i wi moru me Sinai pi mino jo me Isirael.

Baibuli I Leb Kumam

© 2013 Bible Society of Uganda

More Info | Version Index