Μορφή αναζήτησης

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 23:23

Bátó Pɔ̌l Seséria ntá gɔ́bhanɔ Fɛ́liks

23Mǔngo batɛmɛ́ nɛnu abhɨŋɨ yɛ bǒ batí batɛmɛ́ nɛnu bhi bapay aghati bhɔ bɛ, “Sɔt ka batɛmɛ́ nɛnu batí bɛsa byo, bǒ batí bɛsa bɛ́rát nsɛm byo abhɛn bákɔ̀ nɛ mpɔŋɔ́ndɨ́k, nɛ batɛmɛ́ bakɔŋ bɛsa byó. Toŋtí ká mmʉɛt bɛ́sɔt Pɔ̌l ndu nkarɛnka nɛ́nɛnamɔt beti ɛbhɛn ɛchɔŋ, mǎndɔ́k Seséria nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index