Μορφή αναζήτησης

Lúkas 10:16

16Yesu apɛt arɛm ntá bakoŋo bhi bhɔ abhɛn yi ato bɛ, “Yɛ̌ agha anɛ ághók bé ǎghók chi mɛ. Anɛ ábyak be ǎbyak chi mɛ. Mmu nɛ ábyak mɛ, ǎbyak chi mmu anɛ átó mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index