Μορφή αναζήτησης

Lúkas 17:34

34Nchí ghati bhe bɛ, ndǔ mpok yɔ anɛ mɛ̌pɛtnsɛm, bǒ bati apay bákway bɛbhʉrɛ ndǔ bɛkɔ́k mɛ́mɔt, mánsɔt amɔt mandɔk nɛ yí, mándɔ anɛfu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index