Μορφή αναζήτησης

Mák 5:21

Yesu ataŋ acha nɛme nɛ nɛwú

(Mt 9.18-26; Lk 8.40-56)

21Yesu apɛtnsɛm ndǔ ɛbhě manyu ɛchak. Ndu yi áchí angɔkɔnyɛ́n téé, bɛyǎ bo bárɔ́k bákáp yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index