Μορφή αναζήτησης

Nkwɔ Rom 3:13

13“Ɛyɔŋɔ́nyu yap ɛ́nɛ̀m

mbɔ ɛriɛp ɛnɛ ɛ́fú ndǔ nnɛm ɛnɛ́n

ɛnɛ́n mánɛ́nɛ́, bárɔ́ fúú.

Básɔ̀t bárɨ́ yap bɛrwɔ bho.”

“Bɛyɔŋɔ́nyu bhap bɛ́wày mmu way

mbɔ ɛfé mpok ɛ́nɛ́m mmu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index