Μορφή αναζήτησης

1 Kolini 16

Kelesowemi Kulu Hapa Sena Sesewapa:na: Epela: Moweni Tiye Tisewa Wekeye

1- Kelesowemi kulu hapa sena sesewapa:na: epela: moweni tiye tisewa kiyawa nema topuwa, neyewi kima solo mene seyakeye. Kelesowemi kulu hapa sena kesale Kalesia peleya:wemi sita:nema neyewi selese, “Yelusaleme sitiwemi Kelesowemi kulu hapa sena kesale amowa seselese moweni miya:na:pela: tuwata:pa:.” Aluse neyewi ima seyawa, kiyawala aluse tuwata:pa:. 2Tomowemi ikila sopoke kiyawa kilipe sopoke semetei semetei esa: moweni tuwata:pa:. Sokatiye sopoke nano timinipita: moweni kolotea tiyapola:, moweni kolotea tuwata:pa:. Moweni sosolo tise, moweni sosolo tuwata:pa:. Tuwata:sela: moweni sopoke tiye tiwa kekenepela: selata:pa:. Alanase, newa inisene ikila emiwa, moweni kekenepela: sita:newa eta: ilimanakeye. Newa seta: minama ela: yemiwa selata:pa:. 3Apula: moweni tuwapowa Yelusaleme sitiwemi tiyapola: hamonite, sena noka napowa kiyawa ta:pele tiyapa:. Aluse newa inise sena kiyawa ta:pele tinase moweni tiyapola: hamonite, neyewi ima sawi momate tiye Yelusaleme Keleso sena kesale iwa matanemita: ilikepima:na:keye. 4Apula: napolo newana hanosaleke amowa, iwala newanapulu ninipe hanaposakeye.

Poleyewi Kolini Keleso Sena Kesale Popa:na:pela: Hapawa Wekeye

5- Newa Masetonia peleya: honosanewemi hanapola:, apula:, sikape kili taunewemi mina:na:keye. Alawamona, puwano newa Masetonia peleya: ha:na:na:keye. 6Aputa:, kili taune ikila koloteawemi elalekewala, yapene potia inisene kunei usulupe elalekewala nowa aluse telamita:keye. Newa tikili tekeye. Emi elapepela: newa peleya: nowa hanaposakeye esaleke, seli ha:na:na:nase, kiyawa newa seselawa ililakeye. 7Newa inapola: kipila mene hanose ikila koloteayewi kiwa potapose mapolokeye. Piseiki Koteyewi ilikeye esaleke ikila sosowa newa kiwalapulu epesena:keye.

8- Alawamona Penekose tikinima:na:pela: newa Efesese taune weyemi epesena:keye. 9Kote solo mita: isu tenamo amunawa Koteyewi kolotikeye. Alanase neyewi Ewamopela: se tiye kinapita:, sena mutayewi ta:takeye. Alawamona, sena kesale muta nokamoke iyewi newa mapolose Kote timinisewa ha:na: kalakeye.

10- Aputa: Kolini sena kesale kili taunewemi Timotiwa inisaleke, kiyawa ewa siliyapola: napola:ta:pa:. Alake Piseiki Kotepela: neyewi timinisene epapuluse, ewala aluse timiyanakeye. 11Kiyawa ewa potapola: takalepa.+ Ewa newa elakemi makene inisekiwa seli minite kiyawa ewa sesepa:. Seselesaleke ewa epelese inise Keleso sena kesale nokalapulu inapele esa: newa yesipela: elakeye. 12Nini Kelesowemi kulu hapa sena ne ma:e Apolosema neyewi selese, “Kelesowemi kulu hapa sena ma:e nokalapulu, Kolini taunewemi sena potapose makene ha:na:pa:.” Au seya kamunuse ewa kili koawemi yemiwa ha:na:na:wa ma epelekeye. Alawamona, ewa sikape opo napolo potosaleko, ewa inaposakeye.

Poleyewi Epama Au Seyawa Wekeye

13Mane olokeyatela hetetima:pekise enima:na: tese sitalatepa. Kotewemi kao himu semetei esa: matanepela: timinise sita:latipa:. Kiwa ipipa. Ewamopela: penaiya penana:pela: sita:latipa:. 14Kiyawa nano ketea sopoke timinise sena kesale nowa himu hapawa matanepela: tiya:pa:.

15- Ne ma:ela:o, Setefanase e ekewala, e salawala, Akaiya peleya: emi iwa sopoke putupela: Yesuwemi elapose notoyakeye. Yemiwa Kelesowemi kulu hapa sena kesale noka sesemita: iyewi timinise sitalakeye. Aputa: ne ma:ela:o, neyewi kima penanose selakeye. 16Setefanaseyewi nano timinisene epapuluse ewalapulu semetei nano timinisene senayawala, aluse timinisenase ili sowala ta:ta:pa:.

17Setefanasewala, Fotunatesewala, Akaikasewala iwa makene inapita: potapola: newa epelekeye. Koiyawemiye, kiwalapulu semetei eta: tesema sena usulupe amowa inapola: newa sesepita: potapola: epelekeye. 18Iyewi kiwa epelesene epapuluse, newana epeletakeye. Alanase iwa, “Sena napokeye,” e sela:pa:.

19- Aputa: Kelesowemi kulu hapa sena Esia peleya: emi sita:neyawa kima elika:lo napolo, e seyakeye. Akuwilawala, e ekele Pilisilawala, ili koane Kelesowemi kulu hapa sena kesale kekenawana, iyewi sopoke kiwa ikilale napolo e seyakeye. Kiwa Piseiki Kelesowemi palanase iyewi ikilale napolo e seyakeye. 20Kelesowemi kulu hapa sena kesale sopoke peleya: weyemi sita:neyawala, iyewi kima elika:lo napolo e seyakeye. Kiyawala, Kelesowemi kulu hapa sena kesalewa sosolo matanepela:, kilipe kemi minita:pa:.

21Ne tiya:yewi weyamowa momatelese, “Elika:lo napolo. Neyewi kiwa matanekeye,” aluse Pole neyewi momatekeye.+

22Aputa: kiyawa nokamoke Piseiki Yesuwemi himu mamatanesaleko, sena amowa Kotewalapulu kokolo kao maelaposakeye. Apula: Piseiki Yesu mene mina:na:wa neyewi matanese, “Yesu kewa kipila ina:pa:,” aluse matanekeye. 23Piseiki Yesuyewi kiwa mokopo sesemita: neyewi kulukulula:keye. 24Kiwala, newana, Yesu Kelesowemi kulu hapa potapola: sita:nenase, ne himu hapawa kiwa sosolo matanepela: elakeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index