Μορφή αναζήτησης

Yone 13

Yesuyewi E Sena Ilipe Hanosene Onatu Selakola Wekeye

1Koane Helepa:pe Matanema:na:pela: Tikina kekena puwano kolotea ikila amowa, aluse Yesuyewi matanese, “Peleya: we iya:pela: Ni Ata elakemi peleya: falemi fiyama:na: ikila amowa mapatotakeye.” Aluse matanepela:, E sena ilipe hanosene himu hapawa matanakeye. Napute E himu hapawa matana amunuse honosane eta: iya:peyamakeye.

2Yopolotelawemi Yesu E sena ilipe hanosewanapulu ma:na: na:sela: ka:la:lopela:nekeye. Ma:na: na:sela: ka:la:lopela: elapita: Setene inapola: Isekeleote sena Saimoneyewi e sa:le Yutase himu matanawemi selese, “Keyawa Yesu sihelelema,” aluse Yutasema seyakeye. Au selapita: sikape ilipe semetei ka:la:lopela:la: ma:na: menakeye.

3Ma:na: napela: ka:la:lopela:la: Yesuyewi matanese, “Ni Atayewi penaiya sopowa Nema kinapita: Newa ilise elakeye. Newa Kote elakemi emi minakeye. Kote elakemi mene fiyama:na:keye.” 4Aluse matanepela: Ewa tesile sao wapa:kemi kalawa kolu tiye, tawelo tiyapola: kenawemi welopela:, 5tisiwemi hano wasu tiye hanapola: sena ilipe hanosene onatu selakolose, tawelo kenawemi welopela:newa fake tiye helakeye.

6Saimone Pita enewemi inapitekiwa Saimone Pitayewi selese, “Piseikio, Ne onatu selakoma:na:na?”+ 7Au selapita: Yesuyewi selese, “Onatu selakola mouwa kiyewi yemi mamatane selakeye. Alawamona, sikape matanepesakeye.” 8Aputa: Pitayewi selese, “Yemiwala sikape honosanewemiwala, ne onatu Keyewi maselakoma:keye.” Au selapita: Yesuyewi selese, “Ke onatu maselakosaleke kewa Newanapulu na:nipe maelaposakeye.”

9Au selapita: Saimone Pitayewi selese, “Piseikio, Onatu semetei selakopa. Onatu selakolose, tiya:wala, piseiwala, sopoke selakopa:.” 10Au selapita: Yesuyewi selese, “Hano mutuse toma akeleya itapalapita:, wa:ke toma sopolo hano eta: mutusemakeye. Onatu semetei selakolosekeye. Kiwa sopoke akeleya itapa tepela:, sena semetei nowa akeleya kemi elakeye.” 11Aluse seyawa Yesu E sihelelema:na: senawa matanepela: seyakeye.

12- Onatu selakolose itapa tepela: Yesuyewi E sao wapa:kemi kala kolu tiye tuwapowa, wa:ke kapela: tepolo mapatopita: hela: selese, “Neyewi kiwa onatu selakolawa mouwa kiyawa matanana? 13Kiyewi Nema, ‘Walosene sena, Piseikio,’ e seyawa Nekeye. Kiyewi heneye au selesekeye. 14Kili walosene senawala, kili piseikiwala, Nekeye. Alawamona Newa tima:na: tisene sena amuna me tepela: kili onatuwa selakolose. Kiyawala epapuluse i kene kemi nowa onatuwa selakopa:. 15Neyewi alusewa kima walokeye. Aluse Neyewi kiwamopela: tima:na: tisene sena tima:na: tisewa epapuluse, kiyawala sena kesale nokamopela: tima:na: tisene sena tima:na: tiya:pa:. 16- Alake Neyewi heneye selakeye. Tima:na: tisene senayewi e inawa eta: helete tiye hanosemakeye. Aputa: selapose hamonapita: mina senayewi e hamona seya senawa eta: helete tiye hanosemakeye. 17Yemiwa heneye seyawa kiyawa matane tiyakeye. Matanepela: epapuluse timinisaleke kiwa epelese sitalaposakeye.

18- Kiwa sopoke Neyewi maselakeye. Kiwa sopoke Neyewi ta:peya matanekeye. Alawamona puwano Kote pukawemi momateyawa heneye aupesakeye. Aluse Kote pukawemi momateyawa wekeye. ‘Newalapulu na:nipe ka:la:lopela:la: ma:na: mena sena amoke matana nowa hetetise Nema mapolose kisi tepela: enekeye.’ Aluse, puwano momateyawa napu kalusekeye.

19Sikape auma:na:wa napu Neyewi kima selakeye. Ala ikila emiwa kiyewi potapola: matanese, ‘Ewa heneye Kelesokeye.’ Aluse matanemita: sikape auma:na:wa napu Neyewi kima selakeye. 20- Neyewi heneye selakeye. Neyewi hamona seya sena amowa inise se tiye kinapita:, sena nowamoke ta: tiyapola:, Ne sowala ta:tesekeye. Aputa: sena kesaleyewi Ne solo ta:tesaleke, Newa hamona seya Kote amokiwa sowala ta:tesekeye.” Aluse Yesuyewi seyakeye.

Yesuyewi Selese, “Newa Sihelelepesakeye.” Au Seyawa Wekeye

(Ma:t 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)

21Yesu au selapita:, E himu nakolose ela: selese, “Neyewi heneye selakeye. Kili semetei nowamoke Newa sihelelepesakeye.” 22Apula: sena ilipe hanosene ka:la:yawamoke i kene mene potapola: selese, “Ipi elape?” 23Aluse tikili tese ka:la:lopelelapita:, sena ilipe hanosene semetei nowama Yesuyewi himu hapa matanawa Yesu mapato henekeye. 24Helapita: Saimone Pitayewi si kapo tilitise, “Keyawa Yesuma ta:ta:pa:. Sena amowa ipa:? Aluse ta:ta:pa:.” 25Aluse si kapo tilitapita:, Yesuyewi matana sena semeteiwa elipe semetei kalotese ka:la:lopela:la:, piseiyewi na:nipe nunuse hanapola: Yesu kena:wemi selese, “Piseikio, sena semetei Keye seyawane ipa:?” 26Au selapita: Yesuyewi selese, “Neyewi falawa tiyapola: hano weila tikipela: kinapita:, sena epakeye.” Aluse Eyewi falawa tiyapola: hano weila tikipela:, Isekeleote sena Saimoneyewi e sa:le Yutasema mikeye.

27Kinapita: falawa Yutaseyewi tikeye. Tiyapola: ikila emiwa Setene inapola: e himuwemi musuluyetikeye. Musuluyetiyapola: Yesuyewi selese, “Keyewi timinima:na:wa kipila tiya:pa:.” 28Alawamona sena ilipe hanosene Yesuwalapulu ilipe ka:la:yawamoke sowa ta:tapola: eta: kolaiyamakeye. Iyewi nokamoke tikili tese matanese, 29“Yutaseyewi moweni hose potapola: enenase, Yesuyewi ema tikinima:na:pela: nano ma:na: wa:la:loma:na:pela: hamone e seyakeye.” Aluse matanakeye. Aputa: iyewi nokamoke tikili tese matanese, “Sena nano misitiyama moweni miya:na:pela: hamone e seyakeye.” Aluse iwa tikili tese sita:nekeye.

30Makolalese, falawa Yutase tiyapola: kipila tesile, yopolotela kemi mowa hapakeye.

Yesuyewi Solo Ele Hili Waiyawa Wekeye

31Yutase hapalapita: Yesuyewi selese, “Sena Sa:wa Nekeye. Ne penaiya kiyawa popita: yemiwa Neyewi kima waloma:na:keye. Newa emi tese Kote penaiyawana kima waloma:na:keye. 32Alake Kote penaiyawa walosaleke Ne penaiyawana Koteyewi walopesakeye. Yemiwa waloma:na: ikila amowa mapatotakeye. 33- Ne sala, ikila sopoke kiwalapulu Newa maelaposakeye. Kolotea elapepela: sikape kiyawa Newa kelepesakeye. Newa hanapitekiwa kiwa Newanapulu ninipe hanakamakiwa eta: ilimanakeye. Solo weyamowa puwano Neyewi Yu sena tililama seyakeye. Seya semeteiwa kamona Neyewi kima selakeye. 34- Alake solo elewa hili pa:ta Neyewi kima se tiye kinakeye. Kiwa kilipe ki kene himu hapa matanepela: sita:latipa:. Neyewi kiwa himu hapawa matanepela: ela amunuse kiyawa kilipe kemi epapuluse himu hapa matanepela: sita:latipa:.

35Aluse himu hapa matanese sitalapitekiwa sena kesale sosolo amoke potapola: selese, ‘Iwa Yesu kulu hanosene sena kesale epalakeye,’ aluse selaposakeye.” Aluse Yesuyewi seyakeye.

Pitayewi Selese, “Yesuwa Neyewi Eta: Potesemakeye,” Aluse Mokopo Selaposakeye.

(Ma:t 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)

36Saimone Pitayewi selese, “Piseikio, Kewa kami ha:na:na:na?” Au selapita: Yesuyewi selese, “Newa fiyama:na: amowa yemi kewa kulule hanose hanakamakiwa eta: ilimanakeye. Sikape kewa ha:na:na:keye.” 37Au selapita: Pitayewi selese, “Ko:lupita: newa yemi kulule hanose maha:na:na: seleseye? Neyewi Kewa matanese Kewamopela: newa kulapose eta: mapolosemakeye.” 38Au selapita: Yesuyewi selese, “Kewa Newamopela: heneye kuma:na:na? Alamakeye, ta:ta:pa:. Neyewi kema heneye selakeye. Kokono seta: kayamawemi keyawa ‘Yesuwa neyewi eta: potesemakeye.’ Aluse keyawa ikila usulupe mokopo selaposakeye.” Aluse Yesuyewi seyakeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index