Μορφή αναζήτησης

Yone 14

“Ata Elakemi Peleya: Fiyama:na: Isuwa Nekeye,” Aluse Yesuyewi Seyawa Wekeye

1Yesuyewi E sena ilipe hanosema selese, “Kiyawa sosolo matanepela: himunama tepa. Kotema himu semetei matanepela: sita:latipa:. Nemawala himu semetei matanepela: sita:latipa:. 2Nine Ni Ata koawemi, koane numu muta sitalakeye. Koane numu muta eta: telamakiwa Neyewi kima aluse eta: sema:na: telamakeye. Kiwa hepene falemi hanosekiwa sita:pesa:na: koawa Newa puwano hanosekiwa kiwamopela: seila:pa:na:pela: ha:na:na:keye. 3Newa hanapola: kiwamopela: koane heke tiye, iliye tiye apola: sikape Newa elakemi peleya: ninipe semetei sita:pesena:pela: kiwa silima:na:pela: Newa mene mina:na:keye. 4Alake Newa elakemiwa peleya: fiyama:na: isuwa kiyewi matanesekeye.”

5Au selapita: Tomaseyewi selese, “Piseikio, Kewa epesene peleya:wa niwa tikili tekeye. Isuwala, niwa tikili tekeye.” 6Aputa: Yesuyewi selese, “Isuwa Nekeye. Heneye selesewa Nekeye. Kokolo kao tese mouwala Nekeye. Sena kesale nowa ni Ata elakemi peleya: ha:na:na:wa Newa talaleye tiye mahanaposakeye. Newemi himu semetei sita:newa hanaposakeye. 7Kiyawa Newa heneye matanesaleke Nine Ni Atawala matanesekeye. Napu yemiwa ni Ata kiyawa potapola: matanekeye.”

8Aputa: Filipiyewi selese, “Piseikio, Ki Atawane nima waloma. Walopita: niyawa potapola: selese wa:ke waloma elawa eta: sema:na:makeye.” 9Aputa: Yesuyewi selese, “Ikila sopoke Newa kiwalapulu enekeye. Alawamona Filipio, kewa Newa mamatanepa? Kiyawa Newa potosaleke Nine Ni Atawala potakeye. Ko:luma:na:pela: Ki Ata waloma, e seleseye? 10Neyewi Ni Atawemi elakeye. Ni Atawane Newemi elakeye. Na:nipe kekene tiyapola: semetei kamunuse sitalakeye. Filipio, nano amowa keyawa mamatanepa?” Aluse E sena ilipe hanosewa sopoma Yesuyewi selese, “Kima nano sowa kina weyamowa Neye Nine matanawamunuse kima se tiye makinakeye. Alawamona, Ni Ata Newemi ela: Eyewi penanose timinisewa walopita: Neyewi timiyanakeye. 11Neyewi Ni Atawemi opola: ela:, Ni Atayewi Newemi opola: ela:, epapuluse na:nipe semetei kamunuse sitalakeye. Ne solo seya weyamowa himu semetei mamatanepa? Kiyawa ma seli ta:tiyapitekiwa amowa, Ne penaiya epe tiseya kiyawa siyewi potapola:, Newemi himu semetei matanepa:.

12Neyewi heneye selakeye. Sena kesaleyewi Ne sowa ta: tiyapola: himu semetei sita:laleke, Neyewi timinisene epapuluse sena kesale amokiwa aluse timinipesakeye. Newa Ni Ata ela falemi hanosekiwa, kiwa Neyewi nano timinisewa sitiyetiye kiwa nano sosolo timinipesakeye. 13Kiyewi Newemi himu semetei sita:laleke Ne unuwa puwano matanese kulukulula:sela: nano ketea aupa:, esaleke, Neyewi auma:na:keye. Ni Atayewi penaiya sosowa sena sopoke popita: kiyawa aupa: esaleke, Ene E Sa:le Neyewi auma:na:keye. 14Kiyewi Newemi himu semetei sita:laleke Ne unuwa puwano matanese nano ketea sopoke aupa:, esaleke nano ketea sopoke Neyewi auma:na:keye.

Ho Napolo Mina:na: Seyawa Wekeye

15Kiyewi Nema himu hapa matanese sitalapitekiwa Ne solo elewala kiyewi ta:tapola: kulu hanose kao sitalaposakeye. 16Aputa:, Neyewi Ni Atama ta:potose, kiwa sesemita: Seselesene Sena pa:ta, Ho Napolo hamonopa:, au sema:na:keye. Aputa: Ho Napoyewi kiwa sesemita: Ni Atayewi hamonapesakeye. Hamonapita: inaposakeye. Inisekiwa Ho Napolo kiwalapulu kokolo kao elaposakeye. 17Ho Napowa Heneye Selesene Howa Ekeye. Ho Napowa peleya: we mokopo sena kesaleyewi, ‘Niwanapulu semetei epesa,’ elawa eta: selesemakeye. Eyewi alusewa iyewi eta: potesemakeye. Aputa: Ewa iyewi eta: matanesemakeye. Alawamona kiyewi Ho Napowa matanesekeye. Alake, yemiwa Ho Napolo kiwalapulu elakeye. Sikape kili himu matanawemi semetei semetei epela: Ho Napowa elaposakeye.

18Aputa: kiwa alale sala epapuluse sita:pesita: Neyewi kiwa maiya:taposakeye. Newa ki salo mene mina:na:keye. 19Aputa: ikila kolotea tepela: eta: topuma sena kesaleyewi peleya: sosolo we sita:la: Newa wa:ke mapotaposakeye. Alawamona, kiyawa Newa potaposakeye. Newa kokolo kao epesenanase, kiwala kokolo kao sitalaposakeye. 20Ikila emiwa Newa Atawemi ela:, apula: kiwa Newemi ela:, apula: Newa kiwemi ela:, epapuluse ninipe sopoke semetei sita:la: kiyewi matanema:na:keye. 21Ne solo elewa ta:tapola: kulu hanose sena kesale amoke Nema himu hapa matanesekeye. Nema himu hapa matana sena kesale amowa Nine Ni Atayewi himu hapa matanepesakeye. Sena kesalema, Neyawana himu hapa matanepesakeye. Iyewi Newa heneye seli matanemita: Neyewi alusewa ima waloma:na:keye,” au seyakeye.

22Aputa: Yutaseyewi Yesuma nano seyakeye. Alawamona Isekeleote sena Yutase Yesu siheleya amakeye. Eyewi E taiya Yutase nowamo selese, “Piseikio, Keyewi alusewa nima semetei walose, mokopo sena kesalema eta: waloma:na:makeye, au selakamowa ko:lu seleseye?” 23Aputa: Yesuyewi selese, “Sena kesaleyewi Newemi himu hapa matanesaleke Ne sowala sena kesale amoke ta:tapola: kulu hanaposakeye. Ta:tesene sena kesalema Nine Ni Atawala himu hapa matanepesakeye. Sena kesale alapulu Ni Ata Na:ko: inise sitalaposakeye.

24Aputa: sena kesaleyewi Newemi himu hapa eta: matanamanase, sena kesaleyewi Ne sowa ma ta:taposakeye. Ne solo kinapita: kiyewi topuwa Neyewi Nine matanawa kima se tiye mimakeye. Ni Atayewi Newa hamone E matanawa Neyewi kima se tiye mikeye. 25Yemiwa Newa kiwalapulu a elekiwa se tiye kinakeye. 26Alawamona, sikape, Ni Atayewi Ne unuwemi kiwa sesemita: Seselesene Sena Ho Napolo hamonapesakeye. Inisekiwa kiyewi nano sopoke matanese matanemita: Eyewi se tiye kinaposakeye. Neyewi selapita: kiyawa topuwa wa:ke matanemita: kili himu fa:nemi Ho Napoyewi matanepesakeye.

27Aputa: Neyewi o:sulu hopola tesewa kima kinakeye. Peleya: weyemi senayewi o:sulu hopola tesewa kima epapuluse eta: kinisemakeye. Neyewi hopola tesewa kima kinapita: kiwa himunama tese ipilise sitalatepa. 28Neyewi puwano selese, ‘Newa kiwa iya:pela: Newa fiyanapola:, sikape kiwa epesita:ya mene mina:na:keye.’ Au seyawa kiyewi topukeye. Kiyewi himu hapawa Newemi matanesaleke, Nine Ni Ata elakemi fiyama:na: e seyawa ta:tapola: epelese matanepa:. Ni Atawane hene heneye putupela: ela:, Ni Ata fa:se Newa elakeye. Ewa elakemi Newa hanaposakeye au seyawa kiyewi ta:tapola: epelese matanepa:. 29Newa a ha:na:na:no ela weyemiwa kima selakeye. Ne sowa kiyewi ta: timita: sikape auma:na:wa, yemi Neye kima selakeye. Newa hanapitekiwa kiwa potose Ne sowa ta: tiyaposakeye. 30Aputa: kima selese ikilawa iya:pa:na: mapatotakeye. Peleya: weyemi piseiki Setene mina:na:wa mapatopita: elakeye. Seteneyewi ene penaiyayewi Newa eta: sulu tiye toliyetisemakeye. Eyewi Nema epapume selapita: Neyewi eta: ta: tisemakeye. 31Ni Atayewi epapume selapita: Neyewi ta: tisekeye. Ni Atama Neyewi himu hapa matanesekeye. Neyewi Ni Atama himu hapa matanepela: enewa sena kesale sopoke matanemita:, Nine Ni Atayewi epapume selapita: Neyewi ta: tisekeye. Aputa: yemiwa Ne sowa kakeye. Kiwa sopoke tesima. Niwa hanakeye.” Aluse Yesuyewi seyakeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index