Μορφή αναζήτησης

Make 15

Pailate Enewemi Yesu Siliye Minawa Wekeye

(Ma:t 27:1-2,11-14; Luk 23:1-5; Yon 18:28-38)

1Kiapowemi ikiwatapita: pilisiti sena sosowala, Yu sena tililawala, Kote solo ele walosene senawana, Kanisolo sena sopoke amowa kekene tiyapola: Yesu sana kuma:na:wa kekelese sepapokeye. Selapola: kotetipela: Yesu meiyewi tapola: apola:, Lome sena e unuwa Pailate enene Yesu siliyapola: hapakeye.

2Pailateyewi Yesuma selese, “Yu sena piseikiwa Kewama?” Au selapita: Yesuyewi selese, “Henekeye, kine epe seleseya kakeye.” 3Au selapita: pilisiti sena sosoyewi Yesuwa pepilise nano muta mokopo tipalese seyakeye. 4Alake wa:ke Pailateyewi Yesuma selese, “Iyewi nano sosolo kotoka Keyawa ta:teseya? Keyawa sowa mene sema:na:na?” 5Alawamona, Yesuyewi nano eta: seyamakeye. Eta: seyamake solo eta: seyamake potapola: Pailateyewi kete matanese, “Ko:lupita: solo eta: seyama ela:?” Aluse, ewa howa hanose tuteilakeye.

“Yesu Sana Kula:pa:,” E Seyawa Wekeye

(Ma:t 27:15-26; Luk 23:17-25; Yon 18:39-40)

6-8Puwano sena nokamoke Lome kamanima tepele ikila emiwa sena noka sana kulapita: alanase sena nokamoke tipolo selawapokeye. Sena semetei e unuwa Palapasekeye. Eyewi sena nowa sana kulukeye. Sana kulapita: potapola: ewa tipolo selawapokeye. Tipolo enewemi sena mutayewi Pailatema selese, “Koane Helepa:pe Matanema:na:pela: Tikina ikila emiwa tipolo selawapo sena semetei nowa niyawa matanawamunuse silikepime, Au selapita: keyawa silikepilisekeye. Yapene sopoke alusekeye. Napu auma:na:pela: sena semetei silikepila:pa:,” au seyakeye.

9-10Au selapita: Pailateyewi matanese, “Pilisiti sena sosoyewi Yesuma kanakepita: matanese, Ewa kotomita: siliyapola: inapola: emi epese.” Aluse Pailateyewi matanese eyewi ima selese, “Yu sena piseikiwa silikepima:na:na?” 11Alawamona pilisiti sena sosoyewi sena sopoke kekenama sele inise selese, “Palapasewa silikepime, aupa:.” Au selapita: iyewi sopoke holose, “Palapasewa silikepime,” aluse iyewi unuwapo holakeye.

12Apula: Pailateyewi ima selese, “Kiyewi Yu sena piseikiwa ko:lumeinapa?” 13Apula: iyewi unuwapo holose, “Ewa i kelipapoya palese sana kula:pa:,” au seyakeye. 14Au selapita: Pailateyewi selese, “Ko:lupita: Ewa sano kula:pa: e sela:? E olokeyatelawa nano ena timiyana?” Au selapita: iyewi wa:ke unuwapo holose, “Ewa i kelipapoya palese sana kula:pa:.” 15Aputa: sena kesale muta amowa epelemita:, Pailateyewi ili sowa kulu hanose Palapasewa silikepilise, Yesuwa wapa:kemi meiyewi sama, au seyakeye. Sanapita: potapola: selese, “Yesu i kelipapoya pamita: siliye hamone,” au seyakeye.

Yesuwa Ami Senayewi Itipiyawa Wekeye

(Ma:t 27:27-31; Yon 19:2-3)

16Ami sena inise Yesuwa kamaniyewi koane sosolo e unuwa Peletoliame, emi siliye hapakeye. Siliye hanapola: koane sosolo emi hetetise, ami sena sopoke kekenema:na:pela: mina e seyakeye. 17Inapita: potapola:, iyewi Yesuwa sao senato napolo i okane fo ipi mutusene epapula amoke popona amo kapela: apola:, itipilise, mei ona tela ha:ti amuna menetepela: tima:na:pela:, kakiwemi inisene aluse inapola: kopo tiye timiyakeye. Timiyawa Yesu piseiwemi fopiyakeye.

18Aluse Ewa itipilise Piseikikeye, aluse matanepela: Ema holose selese, “Yu sena piseiki. Kewa sena Sosokeye.” 19Aluse Yesu piseiwemi i polotoyewi wa:ke wa:ke esa: sanose, Yesu tomawemi kepesesa:, Ewa piseiki esa: selakamunuse, inapola: kuniu kula:walopela: hela:, iyewi Yesuma mokopo wapiyakeye. 20Aluse itipilise itapa tepela:, sao senato napolo i okane fo ipi mutusene epapula amoke popona amo tomawemi momateyawa kolu tiye, Eyewi Ene saowa kapela: apola: i kelipapoya pamita: siliye hapakeye.

Yesu I Kelipapoya Palawa Wekeye

(Ma:t 27:31-44; Luk 23:26-43; Yon 19:17-27)

21- Yesu i kelipapoya pamita: siliye hanapola: potakamake, isu honosanewemi emi sena semetei nowa e unuwa Saimone. Ewa Sailini taune senakeye. Ewa emi Yelusaleme siti hemawemi enewa inapita: papokeye. Aputa: Saimone e sa:le elipei, nowa Alekesata, nowa Lufase, aluse unuwapokeye. Alake ami senayewi Saimonema selese, i kelipapoyawa tiyapola: ha:na:pa: seyakeye. 22Aluse iyewi Yesu siliye hanapola: Kokata peleya: emi hetetikeye. Apula: Kokata peleya:wa hene solopela:la: Pisei Ki peleya:keye. 23Kokata peleya: emi hanapola: sita:la: waine hano munamuna amunawanapulu kekenepela: notolose notoyalapepela: Yesuma maita: mikeye. Alawamona, Yesuyewi eta: menamakeye.

24- Aputa: ami senayewi Yesuwa i papeyakeye. Papela: kepela: apola:, Yesu saowa takalese tima:na:pela: iyewi kase fesamonosene epapuluse fesamonakeye. Fesamonose, eye tima:na: keteawa sena semetei semetei esa: ta:peyakeye. 25Kiapo opo si akotawemi iyewi Yesuwa i kelipapoya papeyakeye. 26Papela: Yesu pisei wapa:kemi falemi Ewa E kotola i pawemi momate tiye weyamu momateyakeye. “Yu sena Piseiki Ekeye.” Aluse momate tiye papeyakeye. 27- Aputa: atu tisene sena elipei Yesuwalapulu i elipei nowa pawayakeye. Papela: nowa Yesu tiya: ili tapowemi papela: kepela:, nowa Yesu tiya: hukalo tapowemi papela: kepela: epapulakeye.

28[Puwano fa:nemi Yesu seta: minama ela: Kote pukawemi momateyawa wekeye. “Mane olokeyatela timinisene sena alapulu Ewa semetei kamunakeye.” Aluse Kote pukawemi momateyalakeye. Momateya semetei kamona heteti epalakeye.]

29- Aputa: Yesu i papela: pa sena kesale noka hanapola:, Ema itipilise ilikeye piseiwa wakanese selese, “Ilikeye, Keyawa puwano selese, ‘Kote koane ekeyetiye, ikila usulupe itapa tepela: wa:ke titima:na:keye,’ au selesapekeye. 30Au seyanase kine mene sesema. I kelipapoya palawa iya:pela: weyemi mina,” au seyakeye.

31Aluse pilisiti sosolo senayawala, Kote solo ele walosene senayawala, iyewi i kene sopolo Yesuma aluse itipiyakeye. Itipilipela: selese, “Yesuyewi sena kesale noka seselakeye. Sesela epapuluse Ewa Ene Ewamo aluse masesetakeye. 32Ewa Ene heneye Kelesoyewi timinisewa timinise e selesaleke, amowa Isolaiya sena kesale amoke Piseiki amowa Ewa Ene e selesaleke, Ewa i kelipapoya palawa iya:pela: minapekeye. Inapita: potosekiwa Eyewi Ene seyawa heneye sepapolakeye au semapekeye.” Aluse iyewi Yesu itipilise sita:nekeye. Aputa: Yesuwalapulu papela: senawala Yesuwa itipilise seyakeye.

Yesu Kuluwa Wekeye

(Ma:t 27:45-56; Luk 23:44-49; Yon 19:28-30)

33Peleya: sopoke eleka:le kukuwemi (12) ma:ta: tiye yopoyakeye. Yopolotela ela: opo si awa usulupe amowa yopolotela enekeye. 34- Enewa ka:le opo si usulupe iya:pa:na: pa tepita: Yesuyewi Yu sena solopela:la: unuwapo holose, “Eloi, Eloi, lama sapakatani?” Aluse hene solopela:la: selese, “Ne Koteo. Ne Koteo. Keyawa Newa ko:lupita: iya:teseya?” au seyakeye. 35Au selapita: ta:tapola: sena kesale noka pawemi sita:neyawa selese, “Ta:pa. Eyewi Ilaiyawa hotakeye.”

36- Au selapita: sena semetei nowa kipila hanapola: hano sipanese epapula waine hano ha:ka:la emi tikipela: mawa tuwemi sakopola:, Yesuma maita: tili tiye falemi ilikepiyakeye. Tili tiyapola: a falemi eyewi selese, “Asepakeye. Sepatosene sena Ilaiyayewi Yesuwa fake tiyapose inapele esa:, niwa yemi yesipela: sita:pesena:keye.” 37Aputa: potakamake Yesuyewi unuwapo holose kemi Yesu E himu hepa:lese heneye himu hepa:la ulutilapita: papokeye.

38- Aputa: Kote koane sao telepeyawa+ falemi tese keseleye tikeye. Keseleye tiye nono pa:ta, nono kalilakeye. 39Aputa: ami sena yesila ewa Yesu mitiwa hekeya ela: potakamake Yesu kulapita: potapola: selese, “Neyewi heneye selakeye. Sena amowa heneye Kote Ene Sa:keye,” aluse eyewi seyakeye.

40- Aputa: peleya: kolotea pa kemi kesale nokala pota: sita:nekeye. Potapola: ka:la:lopela:ne kesale amowa nowa Makatala kesale Melikeye. Apula: nowa Meli, Yemese Yosepe eli yokeye. Apula: nowa kesale Salomekeye. 41Apula: puwano Yesu Kalili peleya: hapa ikila emi, kesale usulupe amoke Ewalapulu ilipe hanapola:, Ewa nano ma:na: satapola: mikeye. Apula: Yesu Yelusaleme sitiwemi mina ikila emiwa, Ewalapulu ilipe mina kesale nokamokiwala, matanese pota:sela: sita:nekeye.

Yesu Apana Tuwapowa Wekeye

(Ma:t 27:57-61; Luk 23:50-56; Yon 19:38-42)

42-43Alamatia sena Yosepewa ewa Felesi senawanapulu Kote solo ele walosene sena alapulu ilipe kekenepela: tima:na: tisekeye. Tima:na: timinise e unuwa sosolo telakeye. Aputa: Koteyewi Piseikipela: pota: epesene ikila amowa hetetimita: Yosepe yesipela: enekeye. Eyewi matanese, “Napu ka:le opo sinakemiwa napu yopolotelawemi ha:le tesene ikilawa ma:ta: tiyaposakeye. Ma:ta: tima:na:nase ha:le tema:na:ke yemiwa nano sopoke tiyapola: kekenanakeye.” Aluse matanepela: eyewi tutumanose eta: ipilamake Pailate ela hanapola: selese, “Yesu kuluwa apana tuwapa:na: neyewi tiyapola: ha:na:na:wa ililapa?”

44Au selapita:, Pailateye ta:takamake Yesuwa kulu e selapita: ewa howa hapakeye. Aluse Eyewi ami sena yesilama mina e seyakeye. Inapita: potapola: Pailateyewi ema selese, “Yesu heneye kululule?” 45Au selapita: yesilayewi selese, “Henekeye, heneye kulukeye.” Au selapita: ta:tapola: Pailateyewi Yosepema selese, “Yesu kuluwa keye tiye hanasaleke ililakeye,” au seyakeye.

46Au selapita: Yosepe hanapola: sao koiya napolo wa:la:lopela: tiyapola:, Yesu i palawa fake tiye, tiyapola: hanapola:, sao koiya napolo wa:la:ya amoke Yesu sako tiyapola: tiye hanapola:, etewa apana puwano ta:la emi Yesu tuwapokeye. Tuwapola: apola:, apana sulu etapema:na:pela:, etewa sosolo pale kepele tiye hanapola:, apana uwalokemi etapeyakeye. 47Etapela: Makatala kesale Meliwala, Yosepe e ama Meliwala, a:tewi Yesuwa apana tuwatapita: papokeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index