Μορφή αναζήτησης

Ma:tiu 15

Tilila Kouwa Meiyewi Solo Amoke Kote Sowa Feselesewa Wekeye

(Mak 7:1-13)

1Felesi senayawala, Kote solo elewa walosene senayawala, Yelusaleme sitiwa iya:pela: Yesu elakemi inapola: ta:potose, 2“Ko:lupita: Ke sena kilipe hanoseyewi nini tilila kouwayewi aupa:, esa: sele minawa tikapeyetipela: sita:la: tikapeye tise, iyawa ma:na: napose tiya:wa ma selakotakeye. Tiya:le eta: selakolamake ma:na: tiye natakeye.”

3Aputa: Yesuyewi ima ta:potose, “Ko:lupita: kili tilila kouwa meiyewi aupa:, esa: sele minawa puwano apoma:na:pela:, kiyawa Kote sowa tikapeyetipela: sita:la? 4- Ta:ta:pa:. Kote sowa tuwapowa wekeye. Koteyewi selese, ‘Kine ki ata ki ama a:ko: seli matanepela: seila:ta:pa:,’ au seyakeye.

Kote solo nowana selese, ‘Senayewi ene e atawala, ene e amawana, henipasolosaleke ewa heneye kumita: sanapa:.’

5Aluse Koteyewi seya kamona kiyewi selese, ‘Senayewi ene e atamawana ene e amamawana selese, “Neyewi ka:mawa nano ketea mokopo miya:na:pela: elawamona, Neyawa iya:pela: Kotema kinakeye.” Ala senayawa ene e ata e ama a:ko: seila:ta:pa: aluse Kote solo tuwapowa iya:pela: tikape tesewa ilikeye.’ Aluse kiyawa Kote solo amowa kolotea apolakeye.

6Aluse kiyawa kilipe tilila kouwa meiyewi aupa:, esa: sele minawa puwano apoma:na:pela:, Kote solo elewa kiyawa sowa epelese etayakeye. Sowa epelese ela:, kiyawa ki ata ki ama a:ko: pote epesenewa iya:takeye. 7Kiwa matana elipe sitalakeye. Puwano fa:nemi, Kote solo se tiye kinisene sepatosene sena Aisaiayewi kiwamopela: heneye seyakeye. Seyawa wekeye. 8- Koteyewi selese,

‘Sena kesale amokiwa Nema meatewi wapilise kemi

alawamona, ili himuyewi Nema mamatanekeye.

9Matanayawa Nema eta: matanemake, mokopo meapo sopoyewi Nema wapilikeye.

Iyawa i kene senayawa matanawa se tiye kinakeye. Se tiye kinisakasele Ne solo elewa iyawa se tiye makinakeye.’

Aluse, Koteyewi selapita: Aisaiayewi momateyakeye.” Aluse Yesuyewi seyakeye.

Sena Kesale Matana Olokeyale Tesene Mouwa Wekeye

(Mak 7:14-23)

10Sena kesale sopoke kekenemita: Yesuyewi minapita: inapita: ima selese, “Ta:ta:pa:. Ta:tapola: matanepa:. 11Senayawana, kesaleyawala ene meatewi ma:na: nakamokiwa ene ewa eta: akeleya tesemakeye. Alawamona, meakemi tese solo olokeyatela hetetiyakamoke ene ewa akeleya tesekeye.” Aluse Yesuyewi seyakeye.

12Sikape Ewamo enewemi E sena ilipe hanosene inapola: Ema selese, “Ke solo se tiye kinisewa, Felesi senayewi ta:tapola: mapoyalapokeye. Keyawa topula?” 13Au selapita: Yesuyewi selese, “Nakela sa:le kelawa Ni Ata hepene falemi elakamoke eta: kelamawa sopoke tutaposakeye. 14- Alake sena si elipe kolayewi isuwa walosene epapuluse, Felesi senayewi aluse walokeye. Sena si elipe kolayewi sena si elipe kolawa nowa siliye hanapita:, a:ko: elipe uwalokemi sutesinaposakeye. Auma:pekise kiwa Felesi senawanapulu papa.”

15Aputa: Pitayewi selese, “Pale seya mouwa nima sema.” 16Aputa: Yesuyewi selese, “Kiyawa mouwa kemi mamatanepa? 17Ma:na: menawa ipuwemi hanapola: ipuwemi tese iti komowemi sinapola: ika olosekeye. 18- Aputa: himuyewi olokeyatela matanawa meatawala olokeyatela selakamoke, ene ekemi akeleya tesekeye. 19Alake sena kesaleyewi matanawemi ketea olokeyatela matanepela: sita: tesewa wekeye. Olokeyale matanesewana, sena kumita: sama:na: matanesewana, kesale iwei tima:na: matanesewana, kesalewa sena elakemi ha:na:na: matanesewana, nano keteawa atu tima:na: matanesewana, mokopo tipalese sema:na: matanesewana, sena wepi sema:na: matanesewana, ketea amowa matanawemi enewa meatewi selesekeye. 20Nano ketea amoke sena ene ewa akeleya tesekeye. Alawamona, ma:na: ma:na:pela: tiya: eta: selakolosema amowana sena ene ewa eta: akeleya tesemakeye.” Aluse Yesuyewi seyakeye.

Yu Kesalema Tela Kesaleyewi Yesuma Matana Semetei Matanawa Wekeye

(Mak 7:24-30)

21Yesuyewi koawa iya:pela: hanose, Yu senama tela peleya: emi, hanose Taia taune amowana, Saetone taune amowana, pawemi hapakeye. 22Hanapola: emi enewemi Yu kesalema tela kesale, Keina:ne sena i ma:ta: tiye mina kesale amowa enekeye. Kesale amowa Yesu elakemi inapola: penanose holose selese, “Piseiki, Tepiti sena i, Keyawa newa hauwekilise sesema. Ne la:le ho olokeyatelayewi tise ikomonawa kinisekeye.” Aluse kesale amoke seyakeye. 23Aluse selapita: kemi Yesuyewi emawa ketea nowa eta: seyamakeye. Eta: seyamake Yesu hanapita:, E sena ilipe hanosene inapola: Ema penanose ta:potose, “Kesale amowa niwa ale inise hole inise inatakeye. Kesale amo salawa sesema au selakamowa Keyawa sesema. Seselese ewa mene hamonama.” 24Au selapita: Yesuyewi selese, “Yu sena kesale sopowa a:pele sipi netale tiye sitala epapulakeye. Alanase Yu sena kesale semetei sesemita: Koteyewi Newa hamona e seyakeye. Yu senama telawa sesemita: Newa hamona seyamakeye.” Aluse Yesuyewi seyakeye. 25Selapita: Yesu elakemi kesale amowa inapola: kuniu kula:pela: hela: selese, “Piseiki, newa sesema.” 26Au selapita: Yesuyewi selese, “Sala ma:na: ma:na:wa kasoyewi maita: iya:takamakiwa eta: ilimanakeye.” 27Au selapita: kesale amoke selese, “Piseiki, henenapo. Alawamona koane inayewi koane tepolo emi tese ma:na: na:sela: muyawa sululuwalupita:, kasoyawala nasekeye.” 28Au selapita: Yesuyewi selese, “Kesale, keyawa Nema matana semetei matanesewa sosokeye. Ke matana epapuluse Neyawa aupesakeye.” Au selakamake kesale sa:wa ho olokeyatela tiwa itapa telakeye.

Senala:wa Muta Nakola Towayawa Yesuyewi Fala:pewa Wekeye

29Yesuyewi Yu senama tela peleya:wa iya:pela: hanapola:, hano Kalili hano hawe hapakeye. Hanapola: tokowemi fiyanapola: henekeye. 30Henewanapulu senala: muta inapola:, sena onatu ketetowayawala, sena tiya: pa:mo tiwala, sena si kolawala, sena solamawana, sena noka nakola telawala tiyapola: minakeye. Tiyapola: inapola: Yesu enene minitapowemi tiyapola: inapola: tiye tiyapita:, Yesuyewi potapola: sena kesale nakola towaya sopoke Eyewi fala:wayakeye. 31Alake sena solo itapa fala:peyawa seli seyakeye. Tiya:le pa:mo ti fala:pewa tiya:wa seli salo hekeyakeye. Onatu kete tela fala:pewa seli fa:nano sita:nekeye. Si kola fala:peyawa seli papokeye. Aluse sena sopoke Yesuyewi fala:wayakeye. Fala:tapita: sena kekenayewi potapola: howa hanose kemi epeyakeye. Epelese Isolaiya sena kesaleyewi Kotewa wapiyakeye.

Sena Taosene Pinipe Yesuyewi Ma:na: Nasewa Miwa Wekeye

(Mak 8:1-10)

32Yesu E sena ilipe hanosema nano ketea selapose minapela: inapita:, ima selese, “Ikiwapo usulupewemi sena kesale muta Newanapulu kekenepela: sita:la:, ma:na: ma:na:wa itapakeye. Itapa telanase Neyawa iwa hauwekikeye. Iwa kutama meina isu kiwemi menise hopolo tema:pekise hamonama:na:wa mapolokeye.” 33Au selapita: sena ilipe hanoseyewi selese, “Niwa sita:la: weyamowa mowa peleya:nase sena kekenama falawa ili maita: miya:na:wa kami tima:na:ne?”

34Au selapita: Yesuyewi ima ta:potose, “Kiyawa falawa ipipa: telapa:?” Au selapita: iyewi selese, “Falawa tomoipewa ewalo tepeteni mutama telakeye.” Aluse iyewi seyakeye.

35Aluse selapita: sena kesale sopoma Yesuyewi selese, “Kiwa sopoke peleya: epemi ka:la:loma.” 36Aluse iwa ka:la:lopelelapita:, falawa tomoipewa, ewalo mutamawana Yesuyewi tiyapola:, Kotema napolo esa: kulukulupela: kotetipela:, falawa pasoloyetiye sena ilipe hanosema kina:sela: elapita:, iyawa sena kesale sopoke kekenama sakole hapakeye. 37Sakole hanapola: kotetipela: sena sopoke kekenayewi iliye tiye menakeye. Napela: iliye tiyapita: falawa fuwa sena ilipe hanoseyewi tiyapola:, elale tomoipewemi selatiye woliyetikeye. 38Aputa: sena falawa mena sopowa akeyawa taosene pinipe. Aputa: kesalewala, sala tepeteniwana, iwa eta: akeyamakeye. Iwa eta: akeyamawana ma:na: amowa menakeye. 39Napela: kotetipela: sena muta kekenawa Yesuyewi hamona seyakeye. Iwa hanapita: Yesu potiwemi tapela: poti kolo tiye Makatala peleya: emi hapakeye.

Kokolo Kao Tesene Solo

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index